1e Voortgangsrapportage 2022

Omgevingskwaliteit

Programmanummer

 

5

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

De missie van het programma Omgevingskwaliteit luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers. Om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden moet Leiden zich aanpassen om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen en de biodiversiteit te vergroten.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

 • Ook bij beheer merken we inmiddels de effecten van de inflatie en kostprijsstijgingen en staan de beschikbare budgetten onder druk.
 • Recent is landelijk geïnventariseerd dat decennia geleden bij aanleg van rioolbuizen mogelijk asbesthoudend voegmiddel (voegenkit) is toegepast. In verschillende Leidse projecten wordt momenteel onderzoek verricht naar het toegepaste voegmiddel. Er zijn verder geen gevolgen of gezondheidsrisico’s voor de omgeving. De mogelijk extra kosten voor verwijderen van het asbesthoudend materiaal zijn nog niet inzichtelijk.
 • De voortgang van de duurzame wijkvernieuwingen verloopt voorspoedig. De wijken Gasthuiswijk-Haagweg-Zuid (fase 1) en Houtkwartier-Oost zijn in uitvoering. In 2022 volgen de Hoge Mors (fase 1), Professorenwijk-Oost (fase 1), Gasthuiswijk (fase 2) en de Vogelwijk-Raadsherenbuurt (fase 1). Voor de wijken (Hoge Mors (fase 2) en Raadsherenbuurt fase 2 worden de uitvoeringsbesluiten in 2022 aangeboden. Het kaderbesluit voor de wijk Meerburg wordt medio 2022 aangeboden. Voor Professorenwijk-Oost (fase 2), Gasthuiswijk en Haagweg-Zuid (fase 3 en 4) en Hoge Mors fase 3 worden de uitvoeringsbesluiten in 2023 ter besluitvorming aangeboden.
 • Het eerste resultaat van een duurzame wijkvernieuwingen kunt u inmiddels bekijken in het Noorderkwartier-Oost. Hier is o.a. een waterpasserende verharding, waterbergende groenstrook en grondwaterregulerend drainage-infiltratiesysteem gerealiseerd. In de eerste periode van 2022 is er een brief met bijbehorende evaluatie naar de raad gestuurd van de eerste vier duurzame wijkvernieuwingsprojecten. Na dit rapport is er nog een uitvoeringsbesluit genomen voor de Hoge Mors Fase 1 Diamantplein, Granaatplein en Onyxstraat.
 • Op het bedrijventerrein Roomburg zijn bij DZB diverse klimaatadaptieve maatregelen gerealiseerd. De vergroening van het voorplein, het realiseren van een koele plek en de aanleg van klimaatadaptieve verharding op de parkeerplaatsen dienen als voorbeeld voor andere bedrijven.
 • In de Groene Kansenkaart zijn 41 versteende locaties in de stad benoemd om te vergroenen. Bij het opstellen van de Groene Kansenkaart is een raming gemaakt voor de verschillende locaties. In de uitvoering blijkt dat op een aantal locaties de kosten minder hoog uitvallen dan geraamd. Vanuit bewoners en beheerders zijn er verschillende versteende locaties aangedragen om ook te vergroenen. Komend jaar gaan we op basis van deze wensen een vijftal extra locaties vergroenen Tussen Zuster Reichertstraat 42 en 44, Oosterdwarsstraat, Koningsstraat/Driemanskade, Wasstraat/Cobetstraat en Potgieterslaan.
 • Medio februari 2022 heeft de provincie de definitieve vaststelling bekend gemaakt van de subsidie voor het eerste Meerjarenprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020. De gemeente Leiden heeft een provinciale bijdrage ontvangen voor verschillende onderdelen van het Singelpark, voor park Matilo en voor de eerste fase van de Oostvlietpolder. De gemeenten die samenwerken in de Leidse Ommelanden (Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude, Katwijk, Oegstgeest, Kaag en Braassem en Teylingen) hebben gezamenlijk een bijdrage ontvangen voor de belevingsroutes en fietsroutes, die vanuit het Singelpark naar de omliggende gebieden gaan.
 • Het overleg dat is gevoerd met betrokken omwonenden van de voormalige stortplaats De Bult maakt het nu mogelijk om een aangepast plan voor extensiever beheer en aangepaste monitoring in te dienen bij het bevoegd gezag.

Doelenbomen

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

 

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

 

5A1.2 Beheren openbare ruimte

 

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

 

5A1.4 Beheren contracten buitenreclame

 

5A1.5 Handhaven gebruik openbare ruimte

 

5A1.6 Werken voor derden cluster beheer

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

5A1.2 Beheren openbare ruimte

 • De aanbesteding voor de Leidse lantaarn heeft vertraging opgelopen. Hierdoor zullen de geplande vervangingen pas vanaf 2023 kunnen plaatsvinden.
 • We zien dat een ander/intensiever gebruik van de openbare ruimte, waaronder het gebruik van prullenbakken, extra inspanning vergt om het gewenste kwaliteitsniveau van een schone openbare ruimte te halen. We doen het legen van prullenbakken en het verwijderen van zwerfvuil vooralsnog met reguliere formatie-inzet en bestaande budgetten. We realiseren door het intensievere gebruik van de openbare ruimte niet overal beeldkwaliteit B. Komende zomer evalueren wij of het intensievere gebruik van de openbare ruimte een structureel karakter heeft. Op basis van deze analyse kunnen we bepalen of structureel een hogere inzet nodig is.
 • De onkruidbestrijdingsbestekken worden momenteel opnieuw aanbesteed. Vanuit de landelijke ontwikkelingen valt te verwachten dat de aanneemsommen bijna zullen verdubbelen. Het huidige budget schiet dan tekort.

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

Met name door internetaankopen ontstaat er meer druk op de papiercontainers. Vooralsnog is dit met tijdelijk extra ledigingen op te vangen.

Beleidsterrein 5B Openbaar water en klimaatadaptatie

Doel

Prestatie

 

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

 

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

 

5B2 Recreatieve waarde water vergroten

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

 

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

 

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

 

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5B Openbaar water en klimaatadaptatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

Doel

Prestatie

 

5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

 

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

 

5C1.3 Beheren openbaar groen

 

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

 

5C1.5 Aanleggen Singelpark

 

5C1.6 Beheren Oostvlietpolder

 

5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid biodiversiteit en dierenwelzijn

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

5C1.3 Beheren openbaar groen

Door storm Eunice zijn er bomen omgewaaid. Dit najaar worden hier nieuwe bomen voor teruggeplant.

Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Doel

Prestatie

 

5D1 Werken aan een klimaatneutrale en klimaatingerichte stad

5D1.1 Milieubeheer algemeen

 

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

 

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

 

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 5E Klimaatadaptatie

Doel

Prestatie

 

5E1 Beperken van effecten van extreme neerslag, langdurige droogte en hittestress; betrekken bewoners en ondernemers bij klimaatverandering

5E.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5E Klimaatadaptatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.