2de Voortgangsrapportage 2022

Omgevingskwaliteit

Programmanummer

 

5

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Klimaat, Mobiliteit & Financiën
Energie, Werk, Inkomen & Cultuur
Bestuur, Veiligheid, Handhaving & Regio
Wonen, Bouwen & Welzijn

De missie van het programma Omgevingskwaliteit luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers. Om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden moet Leiden zich aanpassen om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen en de biodiversiteit te vergroten.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

 • Ook Beheer merkt dat ten gevolge van de crisis de prijzen stijgen, beschikbare capaciteit wordt schaarser, arbeid duurder en de prijzen van grondstoffen en energie stijgen. Dit geldt voor de prijzen van asfalt. Deze stijgen substantieel door de hogere olieprijzen maar ook doordat vaste energiecontracten voor gas bij leveranciers aflopen. Hogere tarieven voor energie betekenen ook hogere tarieven voor asfalt. Er is veel onzekerheid bij leveranciers van asfalt. Als ook in november of later nog beperkingen worden opgelegd bij de verdeling van de beperkte hoeveelheid gas, komt ook de leveringszekerheid (beschikbaarheid) van asfalt onder druk te staan. Dit is een landelijk probleem. Voor overige domeinen spelen ook prijsstijgingen maar lijken de effecten voor dit jaar nog op te vangen. Mede doordat bij de kaderbrief al bijsturing heeft plaatsgevonden op bijvoorbeeld budgetten voor onkruidbestrijding, afvalverwerking en energie en brandstof. We monitoren de ontwikkelingen gedurende het jaar.
 • De extra inzet op het gebied van zwerfafval leidt tot de eerste zichtbare verbeteringen in de openbare ruimte; tijdens de laatste metingen voldeed de beeldkwaliteit weer aan de norm van Beeldkwaliteit B.
 • De inventarisatie asbesthoudend voegenkit in de verschillende wijkvernieuwingsprojecten vindt momenteel plaats en duurt tot medio vierde kwartaal 2022. Daarna wordt bepaald wat de extra kosten zullen worden per strekkende meter en per project.
 • Op 4 juli 2022 is de Limes Bubble Barrier bij Katwijk in gebruik genomen. Leiden heeft geparticipeerd in de realisatie hiervan. Op de bodem van de monding van de Rijn is een geperforeerde buis geplaatst waar lucht door wordt gepompt. De luchtbellen vormen een scherm, dat zorgt voor een opwaartse stroming die afval naar een opvangsysteem aan de oever duwt. Het bellenscherm draagt nu bij aan een schoner strand en minder plastic afval in de Noordzee.
 • De renovatie van het Beethovenpark is bijna afgerond. Aan de renovatie van polderpark Cronesteyn wordt gewerkt. Dit past binnen de planning van het Investeringsprogramma Parken.
 • De vergroening van het voorplein en de klimaatadaptieve inrichting van de parkeerplaatsen bij de hoofdvestiging van DZB is afgerond.
 • De uitvoering van het vergroenen van de stad in het kader van de groene kansenkaart verloopt op veel plekken succesvol. Er is enthousiasme en draagvlak van bewoners en er zijn ook initiatieven vanuit bewoners zelf. Op enkele plaatsen zijn er zowel voor- als tegenstanders van de voorgestelde maatregelen voor vergroening. Dit vraagt de nodige tijd en menskracht van de organisatie en soms worden bij onvoldoende draagvlak de maatregelen niet uitgevoerd.
 • In het 2de kwartaal hebben 2 natuurmarkten plaats gevonden in Leiden Zuid-West, georganiseerd door Naturalis en de gemeente. Doel van de markten was de bezoekers enthousiast te maken over biodiversiteit. De markten zijn goed bezocht.
 • Verder zijn als een resultaat van het project BiodiverCities 3 moestuinbakken geplaatst in de Titus Brandsmalaan in Leiden. Bewoners onderhouden de bakken. Er lopen meer aanvragen voor moestuinen dan wel voedselbossen.
 • Ook is een onderzoek afgerond hoe de natuurlijke omstandigheden voor grondgebonden fauna en vleermuizen verbeterd kunnen worden op een aantal plekken in Leiden. De maatregelen worden zo veel mogelijk meegenomen bij onderhoudswerkzaamheden en ruimtelijke projecten.
 • In de begroting is gemeld dat er mogelijk een ecologische verbinding onder de A4 komt die de Oostvlietpolder verbindt met de Zoeterwoudse polders als onderdeel van het Groene Hart. Deze ecologische verbinding gaat niet door, omdat deze te duur en complex is bevonden door Rijkswaterstaat.

Doelenbomen

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

 

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

 

5A1.2 Beheren openbare ruimte

 

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

 

5A1.4 Beheren contracten buitenreclame

 

5A1.5 Handhaven gebruik openbare ruimte

 

5A1.6 Werken voor derden cluster beheer

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

5A1.2 Beheren openbare ruimte

 • De aanbesteding voor de Leidse lantaarn heeft vertraging opgelopen. Hierdoor zullen de geplande vervangingen pas vanaf 2023 kunnen plaatsvinden. Er is een markconsultatie gestart om te onderzoeken hoe we circulariteit van de Leidse Lantaarn het beste kunnen meenemen in de aanbesteding.
 • We constateren momenteel significante prijsstijgingen met name in de prijs van asfalt. Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om hier mee om gaan. De onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van de prijsstijgingen speelt hierbij ook een rol.

5A1.5 Beheren contracten buitenreclame

De reclame exploitant van de driehoeksborden aan de lantaarnpalen, heeft de gemeente verzocht een korting te geven over de contractueel overeengekomen vaste financiële afdracht voor 2020 en 2021 in verband met de coronacrisis. De gemeente heeft voor 2020 een beperkte korting voorgesteld. Een voorgestelde korting voor 2021 is door de gemeente afgewezen. De reclame exploitant is met beiden niet akkoord. Het is aannemelijk dat een juridische procedure volgt. Afhankelijk van het resultaat van de juridische procedure heeft dit mogelijk een beperkte negatieve impact op het resultaat van buitenreclame in 2022.

Beleidsterrein 5B Openbaar water

Doel

Prestatie

 

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

 

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

 

5B2 Recreatieve waarde water vergroten

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

 

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

 

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

 

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5B Openbaar water en klimaatadaptatie

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

Het proces rond de Verordening fysieke leefomgeving heeft uitgewezen dat regels voor het gebruik van het openbaar water in het omgevingsplan thuishoren. In de loop van 2022 zouden we hiermee aan de slag gaan. Vanwege de uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet schuift dit door.

Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

Doel

Prestatie

 

5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

 

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

 

5C1.3 Beheren openbaar groen

 

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

 

5C1.5 Aanleggen Singelpark

 

5C1.6 Beheren Oostvlietpolder

 

5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de 1e Voortgangsrapportage.

Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Doel

Prestatie

 

5D1 Werken aan een klimaatneutrale en klimaatingerichte stad

5D1.1 Milieubeheer algemeen

 

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

 

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

 

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de 1e Voortgangsrapportage.

Beleidsterrein 5E Klimaatadaptatie

Doel

Prestatie

 

5E1 Beperken van effecten van extreme neerslag, langdurige droogte en hittestress; betrekken bewoners en ondernemers bij klimaatverandering

5E1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5E Klimaatadaptatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de 1e Voortgangsrapportage.