1e Voortgangsrapportage 2022

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Doel

Prestatie

 

9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.1 Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

 

9A1.2 Doen organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

 

9A1.3 Doen bevorderen van cliëntbetrokkenheid en publieksparticipatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

 

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 9B Preventie

Doel

Prestaties

 

9B1 Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en clientondersteuning

 

9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

 

9B3 Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl

9B3.1 Leidenaars hebben kennis van een gezonde en actieve leefstijl

 

9B3.2 Leidenaars gaan verantwoord om met genotmiddelen

 

9B3.3 Leidenaars hebben een gezond gewicht

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9B Preventie

9B3.1 Leidenaars hebben kennis van een gezonde en actieve leefstijl
Zie toelichting bij prestatie 8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende

Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Doel

Prestatie

 

9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat
 

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van sociale wijkteams

 

9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen

 

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9C Ondersteuning

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van sociale wijkteams
De uitvoeringsovereenkomst 2022 is ondertekend. Extra middelen zijn toegevoegd uit het programma Social Impact en de POK-middelen (middelen in het kader van de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag). Er is een start gemaakt met de herijking van het Kader Sociale Wijkteams vanaf 2023.

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

Doel

Prestatie

 

9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid

 

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood

 

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

 

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

 

9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen

 

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid
De organisatie die verslavingszorg biedt heeft tijdens de coronacrisis zijn begeleiding op kantoor omgezet naar begeleiding thuis. Dit biedt meerwaarde omdat de begeleider dichter bij de (thuis-) situatie komt dan voorheen waardoor stabilisatie en herstel op het gebied van verslavingszorg effectiever is.

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood
Ook tijdens de coronacrisis hebben de organisaties die toeleiden naar verslavingszorg en de organisatie die verslavingszorg biedt hier goed uitvoering aan kunnen geven. Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) is door de gemeenten in Hollands Midden ondergebracht bij Hecht (voorheen RDOG Hollands Midden). Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis werken partners uit de zorg-, straf- en bestuursketen samen. Het ZVH zorgt voor ex-gedetineerden samen met de gemeente voor tijdige ondersteuning waar nodig na het verblijf in de Penitentiaire Inrichting.

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen
Er is permanent een tekort aan woningen, daardoor is huisvesting een blijvend knelpunt. Er is veel aandacht voor dit knelpunt, ook vanuit landelijk beleid: dankzij het Landelijk Actieprogramma zijn binnen Leiden extra middelen beschikbaar om huisvesting te stimuleren en zet het Rijk in op het faciliteren van een versnelde realisatie van huisvestingsplannen.

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen
De taak beschermd wonen wordt conform vastgesteld beleid en binnen de beschikbare financiële kaders uitgevoerd. Tegelijkertijd is er sprake van een oplopende wachtlijst. Deze wachtlijst heeft de volle aandacht en er wordt op verschillende manieren inzet gepleegd om de wachtlijst te verkorten. Enerzijds door de realisatie van nieuwe woon-zorg vormen, anderzijds middels pilots gericht op het versterken van de ambulante ondersteuningsstructuur.