2de Voortgangsrapportage 2022

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Doel

Prestatie

 

9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.1 Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

 

9A1.2 Doen organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

 

9A1.3 Doen bevorderen van cliëntbetrokkenheid en participatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

 

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 9B Preventie

Doel

Prestaties

 

9B1 Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning

 

9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

 

9B3 Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl

9B3.1 Leidenaars hebben kennis van een gezonde en actieve leefstijl

 

9B3.2 Leidenaars gaan verantwoord om met genotmiddelen

 

9B3.3 Leidenaars hebben een gezond gewicht

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9B Preventie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

In mei 2022 hebben huisartsen een brandbrief opgesteld over ervaren problemen met huisvesting. Voor onze inwoners is het van belang dat zij makkelijk en eenvoudig een huisarts tot hun beschikking hebben. Een goede eerstelijnsgezondheidszorg werkt preventief en voorkomt dat problematiek verergerd en daarna duurdere (tweede)lijnszorg nodig is. Gezamenlijk met huisartsen, koepelorganisatie en zorgverzekeraar zullen wij de aard en omvang van de huisvestingsproblematiek onderzoeken.

Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Doel

Prestatie

 

9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat
 

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van sociale wijkteams

 

9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen

 

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

Doel

Prestatie

 

9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid

 

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood

 

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

 

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

 

9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen

 

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen
Vluchtelingen Oekraine
Sinds in februari 2022 de oorlog in Oekraine uitbrak zijn duizenden Oekraïners het land ontvlucht. In Leiden worden momenteel 495 mensen opgevangen waarvan 372 in de gemeentelijke opvang en 123 bij particulieren. Dit verandert per dag want iedere dag komen er nog mensen bij maar er gaan ook mensen weer terug naar Oekraïne. Inmiddels zijn er 55 mensen vertrokken, terug naar Oekraine, naar een andere opvangplek in Nederland of naar het buitenland. Ongeveer de helft van de mensen die hier al iets langer zijn heeft werk gevonden. De kinderen maken gebruik van het nieuwkomersonderwijs en voor de ondersteuning van de Oekraïners werken we samen met Vluchtelingenwerk Nederland, de wijkteams en de GGD.

Statushouders
Het Rijk heeft gemeenten eind juni jl. opgeroepen om binnen 6 weken 7500 statushouders versneld te huisvesten om daar mee de opvangcapaciteit in de AZC’s te ontlasten en druk op de asielketen te verlichten. Voor Leiden betekende dit dat er begin augustus jl. voor 41 statushouders versneld een woonruimte gevonden moest worden. Het gaat om het aantal statushouders dat al aan onze gemeente was toegekend. Dit kwam bovenop de reguliere taakstelling voor 2022. Deze is 165, waarvan 75 voor de 1e helft van 2022 en 90 voor de 2de helft van 2022. De versnelde huisvesting is gerealiseerd in nauwe samenwerking met en dankzij grote inzet van de woningcorporaties en vluchtelingenwerk. Voor de taakstelling voor 2022 liggen we vooralsnog op schema.

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen
Er is nog steeds een wachtlijst voor Beschermd Wonen. We doen ons best om de wachtlijst te verkorten. Hierover zijn we doorlopend in gesprek met aanbieders. In de inkoop van de maatschappelijke zorg per 2023 is expliciet aandacht voor het verminderen van de wachtlijst.