2de Voortgangsrapportage 2022

Financiële afwijkingen begroting 2022

Programma 7 Jeugd en onderwijs
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2022

2023

2024

2025

I/S

Betreft reserve

 

Mee- en tegenvallers

       

K07.02

Regionale Jeugdhulp 2022 - 2026

L

-600

-

-

-

S

 

K07.03

Regionale uitvoeringskosten Jeugdhulp

L

132

-

-

-

S

 
         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

07.02

Herallocatie middelen IGBO

L

-884

384

500

-

S

 

07.02

Herallocatie middelen IGBO

L

884

-

-

-

I

Reserve budgetoverheveling

07.02

Herallocatie middelen IGBO

B

-

-384

-500

-

I

Reserve budgetoverheveling

         
 

Resultaat programma 7

 

-468

-

-

-

  

Bedragen * 1.000