2de Voortgangsrapportage 2022

Jeugd en onderwijs

Programmanummer

 

7

Commissie

 

Onderwijs en samenleving

Portefeuille(s)

 

Kansengelijkheid, jeugd & onderwijs

De missie van het programma Jeugd en onderwijs luidt:
In Leiden krijgen kinderen en jongeren de kans gezond en veilig op te groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage
Jeugdhulp
Er is nog steeds sprake van wachtlijsten. Per 2022 is de nieuwe inkoop gestart waarmee we meer kunnen sturen op de beleidsdoelstellingen.

Doelenbomen

Beleidsterrein 7A Jeugd

Doel

Prestatie

 

7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie

 

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

 

7A1. 3 Ondersteunen spelbevordering

 

7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid

 

7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning

 

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams

 

7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7A Jeugd

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp
Per 2022 werken we met een nieuwe inkoopstructuur voor de specialistische jeugdhulp om meer zelf te kunnen sturen op de beleidsdoelstellingen (normaliseren, kind en gezin centraal en zo thuis mogelijk). In de oude situatie bleek dit te beperkt mogelijk. Hiertoe is in het eerste halfjaar samen met de nieuwe regionale Serviceorganisatie Zorg (SOZ) de werkwijze verder bestendigd.

Wachtlijsten
Er is nog steeds sprake van wachtlijsten voor verschillende jeugdhulpvormen. Daarnaast kampen sommige aanbieders met personeelstekorten. We zien dat aanbieders met tekorten soms minder clienten aannemen om kwaliteit van zorg voor bestaande clienten te kunnen blijven waarborgen. De SOZ bekijkt samen met aanbieders hoe aanbieders clienten van elkaar kunnen overnemen en verschuift daarbij zo nodig bestedingsruimtes. Daarnaast blijven de gemeenten met aanbieders sturen op de beleidsdoelstellingen (normaliseren, kind en gezin centraal en zo thuis mogelijk).

Regionale Experttafel
In juni hebben gemeenten positief besloten over het inrichten van de Regionale Experttafel. Op deze tafel wordt complexe casuistiek besproken waarvoor (nog) geen regulier aanbod bestaat. Met het financieel mandaat voor de Experttafel kunnen we beter inspelen op de dynamiek van vraag en aanbod en een beter dekkend zorglandschap realiseren.

Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Doel

Prestatie

 

7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra

7B1.1 Zorg dragen voor voldoende aanbod peuterspeelzaalwerk

 

7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelzalen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Doel

Prestatie

 

7C1 Gelijke onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie

 

7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansenscholen

 

7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen

 

7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

 

7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs

 

7C3 Als kennisstad toekomstbestendig onderwijs bevorderen met extra aandacht voor internationalisering en duurzaamheid

7C3.1 Stimuleren van een rijke leeromgeving waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn

 

7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving

 

7C3.3 Bevorderen van een rijke leeromgeving en toekomstgerichte talentontwikkeling door samenwerking van onderwijs met bedrijven en instellingen 

 

7C4 Zoveel mogelijk leerlingen volgen onderwijs en halen een startkwalificatie of het verwerven van een werkplek

7C4.1 Sturing geven aan projecten die zich richten op het behalen van een startkwalificatie, terugkeer naar het onderwijs (ook voor thuiszitters) of het verwerven van een werkplek

 

7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Doel

Prestatie

 

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

 

7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen

 

7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.