2de Voortgangsrapportage 2022

Toelichtingen afwijking begroting 2022

Mee- en tegenvallers:

Realiseren van meer openbare toiletten in de binnenstad (KC03.01) Beleidsakkoord Samen Leven in Leiden
In het nieuwe beleidsakkoord is opgenomen dat er openbare toiletvoorzieningen in de binnenstad worden gerealiseerd. Hiervoor wordt in 2022 € 160.000 voor deze investering beschikbaar gesteld. Dit budget zal omgezet worden in een investeringsbudget.

Regisseur bedrijventerreinen (KC03.02) Beleidsakkoord Samen Leven in Leiden
In het nieuwe beleidsakkoord is opgenomen dat de gemeente de regiefunctie versterkt om te komen tot vitale Leidse bedrijventerreinen. Vanuit deze rol coördineert de gemeente de menging van verschillende functies. Ons vertrekpunt is een goede balans tussen werken, wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid, waarbij de leefbaarheid van de stad voorop staat. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor de versterking van deze regiefunctie, waarbij ruimte voor werken in de stad het uitgangspunt is. In 2022 is € 75.000 beschikbaar.

Koploper blijven op circulair (KC03.03) Beleidsakkoord Samen Leven in Leiden
De subsidieregeling Circulair Verwaarden is in 2021 van start gegaan voor een periode van 2 jaar. Deze regeling, waarmee ondernemers geholpen worden om circulaire werkwijzen en diensten te ontwikkelen, is een succes. In het nieuwe beleidsakkoord is opgenomen dat de gemeente de regeling tijdelijk verlengd en wordt gewerkt aan een nog betere regeling voor de jaren 2023 en verder. Voor 2022 is hiervoor € 175.000 beschikbaar.

Programmamanager kennisstad (03.01)
De programmamiddelen voor kennisstad zijn bij de eerste wijziging van de begroting 2022 structureel gemaakt. Hierbij zijn per abuis de kosten voor de programmamanager niet mee genomen, hiervoor is dekking t/m september 2022. Jaarlijks is 121.000 euro nodig om deze functie (1 Fte schaal 13) voort te zetten. Voor 2022 betekent dit een tegenvaller van 30.250.

Budgetneutrale wijzigingen:

Uitrol glasvezelbekabeling Leiden (K03.04)
Digitale bereikbaarheid is erg belangrijk voor Leiden als stad van kennis en cultuur. Hierdoor zullen bewoners, ondernemers, studenten en bezoekers van Leiden in de nabije toekomst toegang hebben tot een betrouwbaar, snel en duurzaam netwerk voor internet. De aanleg is gestart in januari 2022 en betreft een grootschalige uitrol van meer dan 500 kilometer met een verwachte doorlooptijd tot 2025.
Gemeentelijke coördinatie van de uitrol wordt geleverd door een projectteam met als doel om deze op de meest wenselijke en efficiënte manier te coördineren, zodat de wijkkasten goed in de openbare ruimte worden ingepast, het herstel tegelwerk een goede kwaliteit heeft, de werkzaamheden van de verschillende providers wordt gecoördineerd en elk huishouden in Leiden een glasvezelaansluiting krijgt.
De samenwerkingsovereenkomst (SOK) is basis voor afspraken met de huidige twee providers die de glasvezel uitrollen in Leiden. In de reeds vastgestelde SOK's is kostenneutraliteit voor de gemeente Leiden uitgangspunt. Dit houdt in dat alle door de gemeente te maken kosten gedekt worden door bijdragen te ontvangen van de beide providers uit leges en beheer- en degeneratievergoedingen
De totale plankosten voor de verwachte looptijd zijn geraamd op 1.143.000 (inclusief 50.000 voorbereidingsbudget 2021). De totale inkomsten zijn geraamd op 900.000 aan legesinkomsten en 582.000 aan beheer- en degeneratievergoedingen. De verwachte inkomsten van 1.482.000 overstijgen de verwachte uitgaven van 1.143.000 met 339.000. Dit saldo wordt in de begrotingswijziging gepresenteerd in het verwachte opleveringsjaar van de uitrol per providers (2024 resp.2025). In de kostenraming is nog geen rekening gehouden met eventuele onvoorziene herstelwerkzaamheden die rechtstreeks verbandhouden met de aanleg van glasvezel. Mogelijk wordt hiervoor een beroep gedaan op het verwachte positieve saldo van deze uitrol.

Bij deze 2e Voortgangsrapportage 2022 worden ramingen lasten en baten zijnde elk 403.724 beschikbaar gesteld. De ramingen voor lasten en baten vanaf 2023 t/m 2025 worden opgenomen in de meerjaren programmabegroting 2023.