2de Voortgangsrapportage 2022

Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Doel

Prestatie

 

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

 

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

Nagenoeg alle onderliggende onderwerpen krijgen een groen stoplicht. Toelichting op onderwerp 8. Ligplaatsenbeleid, leest u hieronder.

8. Ligplaatsenbeleid

De ingang van de omgevingswet is uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2023. Voortgang op verankeren ligplaatsenbeleid in instrumentarium omgevingswet kan pas worden geboekt met ingang van de wet.

Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen

Doel

Prestatie

 

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden 

 

3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

 

3B2  Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen.

Alle prestaties krijgen een groen stoplicht, er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 3C Marketing en promotie

Doel

Prestatie

 

3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

 

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad

 

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3C Marketing en promotie.

Alle prestaties krijgen een groen stoplicht, er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 3D Circulaire economie

Doel

Prestatie

 

3D1 Circulaire Economie

Gemeente Leiden wil conform nationale doelen bijdragen aan een circulaire economie in 2050 en daartoe inwoners en bedrijvigheid in Leiden stimuleren om circulair te consumeren en produceren. In een circulaire economie stuurt het economisch systeem op zo min mogelijk verspilling van grondstoffen en behouden grondstoffen maximaal hun waarde.

3D1.1 Transitie naar circulaire bouw, infrastructuur en gebiedsontwikkeling

 

3D1.2 Van afval naar materiaalstromen

 

3D1.3 Maatschappelijk verantwoord inkopen

 

Toelichting doelenboom beleidsterrein 3D Circulaire economie

Eén prestatie krijgt een oranje stoplicht, toelichting op deze prestatie leest u hieronder.

3D1.3 Maatschappelijk verantwoord inkopen

Begin 2022 is het nieuwe Actieplan MVI vastgesteld. Vanwege capaciteitsverschuiving naar de opvang van Oekraïense vluchtelingen is er enige vertraging opgetreden. Inmiddels wordt het onderwerp weer volop aangepakt, maar de ontstane vertraging wordt niet ingelopen.