2de Voortgangsrapportage 2022

Toelichtingen afwijking begroting 2022

Mee- en tegenvallers:

E-depot Erfgoed Leiden (K08.03)
Archivering is een wettelijke verplichting waarvoor landelijk geen extra middelen beschikbaar zijn gesteld. Er is een verhoging van € 90.000 voor uitbreiding van applicatie en beheer. Waar mogelijk probeert Erfgoed Leiden daarom met schaalvergroting dekking hiervoor te spreiden. De kosten voor het e-depot voor de regio worden bij de aangesloten gemeenten in rekening gebracht. Genoemde ontwikkeling/uitbreiding betreft uitsluitend Leiden.

Stijging minimumloon uitzendkrachten (K08.04)
In de meest recent vastgelegde raamovereenkomst met uitzendbureau Tempo Team, is vastgelegd dat het salaris van de uitzendkrachten in dienst van de gemeente Leiden de CAO van gemeenten volgt voor wat betreft de stijging van het minimumloon naar 14,00. Voor de afdeling sportaccommodaties binnen het cluster Beheer betekent dit substantieel hogere kosten voor (seizoensgebonden) inhuur. Gemiddeld is sprake, na indexeringen van de budgetten voor 2022 als onderdeel van de programmabegroting, van een prijsstijging van 18,5%.

Onderhoudskosten/Index culturele instellingen (KC08.02) Beleidsakkoord Samen Leven in Leiden
Het gebruik van deze publiek toegankelijke gebouwen moet bijdragen aan het behoud van lokaal erfgoed en de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Voor een instelling streven we ernaar dat de huisvesting kwalitatief voldoende is en dat de kosten betaalbaar zijn en voorspelbaar blijven. Het oplossen van actuele knelpunten in de huisvesting van de culturele instellingen vraagt een samenhangende aanpak voordat maatwerkoplossingen per instelling tot nieuwe afspraken leiden. Het nieuwe college heeft besloten voor de kwalitatieve instandhouding van de huisvesting van de culturele instellingen € 350.000 beschikbaar te stellen, startend in 2022. Daarnaast speelt ook de indexering van de subsidie een rol. Het niet in gelijke mate laten meelopen van de indexering van de subsidie met de werkelijke kostenstijgingen betekent een jaarlijkse bezuiniging voor de culturele instellingen. Voor het index-verschil 2021 wordt dit gecorrigeerd en is 98.000 door het nieuwe college beschikbaar gesteld vanaf 2022.

Revolverend evenementenfonds (KC08.03) Beleidsakkoord Samen Leven in Leiden
Lokale ondernemers zijn belangrijk voor de voorzieningen in de stad en houden de stad levendig. Het nieuwe college heeft besloten met een revolverend evenementenfonds organisatoren aan te moedigen. Hiervoor is € 300.000 beschikbaar welke via de reserve kennisstad en economische impulsen loopt.

Viering Leidens Ontzet en drie oktober jongerenfeest (08.05)
De kosten van viering 3 oktober zijn de afgelopen jaren structureel hoger dan begroot. Jaarlijks is incidenteel geld beschikbaar gesteld. De viering van 3 oktober is de afgelopen jaren in beweging geweest. Naast de vorm van de viering (jongerenfeest) zijn ook de veiligheidsmaatregelen in de binnenstad aangescherpt (verkeersregelaars en beveiliging kermis door terugtrekken politie). Daarnaast hebben we te maken met sterke prijsstijgingen waardoor de kosten flink oplopen. Incidentele hogere kosten blijken structureel te zijn. Bij de kaderbrief 2023 zal een aanmelding gedaan worden voor de structureel hogere kosten viering 3 oktober. Voor dit jaar is in totaal 455.000 extra nodig. Voor het geval het feest niet door kan gaan vanwege landelijke coronamaatregelen zal er een subsidie worden toegekend van 182.000 voor gederfde inkomsten (verkoop drank en kaartverkoop).

Budget Lokaal cultuuraanbod (covid-19) (08.08)
Bij de decembercirculaire van het gemeentefonds eind 2021 is 359.000 extra budget toegekend en uitgekeerd voor Lokaal cultuuraanbod (covid-19). Dit budget is bestemd voor de tijdelijke Subsidieregeling Coronasteun Cultuursector Leiden 2022 (TCCL 2022) en had meegenomen moeten worden bij het bestemmingsvoorstel 2021. De subsidieregeling TCCL beoogt Leidse culturele organisaties en Leidse makers financiële steun te bieden tijdens de Coronacrisis.

Budgetneutrale wijzigingen:

Gevolgen Coronacrisis voor derving inkomsten Museum De Lakenhal (K08.02)
Door de Coronacrisis zijn ook in 2022 de inkomsten uit bezoek en evenementen lager dan begroot. Dit wordt opgevangen door een bijdrage van het Mondriaanfonds en voor € 250.000 ontvangt de Lakenhal een bijdrage vanuit de tijdelijke Subsidieregeling Coronasteun Cultuursector Leiden 2022 (TCCL 2022).

Watercompensatie Indoorsportcentrum (K08.05)
In verband met de nieuwe beleidsnota Watercompensatie wordt voor de extra benodigde verhoging van bergingscapaciteit van het Indoor Sportcentrum € 211.000 extra krediet aangevraagd.

Omzetten tijdelijke formatie Retailmanager naar vaste formatie (08.01)
In de aanloop naar de heropening van het museum is in 2018 een part-time formatieplaats ingevuld om het beheer van de winkel te verzorgen. De nadruk ligt op een aansprekend assortiment en de presentatie hiervan. Dit is onderdeel van de museumbeleving en leidt tot een grotere omzet van de winkel. Deze extra inkomsten zijn voldoende om deze functie structureel te maken.

Derving inkomsten Museum De Lakenhal als gevolg Corona crisis (08.02)
Ook in 2022 heeft de Coronacrisis nog effect op de bezoekersaantallen en de evenementen van Museum De Lakenhal. Hierdoor zijn er significant minder inkomsten dan begroot. Ter dekking van deze derving is steun van het Mondriaanfonds ontvangen (60.000) en is er budget beschikbaar binnen het programma Cultuur vanuit de eerder ontvangen Coronagelden van het Rijk. Het tekort dat zonder de bijdragen zou ontstaan kan niet opgevangen worden in de bedrijfsreserve van het museum en zou tot een rechtstreekse claim op het gemeentebrede resultaat leiden.

Verdeling van het programmabudget van Museum de Lakenhal (08.03)
De tentoonstellingen Christa Ehrlich en Imagine Intuition vinden hoofdzakelijk in 2022 plaats. De begrotingen hiervan dienen dan ook in 2022 opgeboekt te worden. De dekking van de uitgaven komt uit bijdragen van derden (met name fondsen) en beschikbaar programmageld. Hiermee is het een budgetneutrale wijziging.

Ophogen voorbereidingskrediet aanleg openbare ruimte ISC (08.07)
De aanbesteding en realisatie van de inrit Boshuizerkade-Noord vooruitlopend op het uitvoeringsbesluit te worden afgerond, omdat uiterlijk begin december 2022 de duiker t.b.v. de thans aanwezige tijdelijke bouwweg aan de zijde van de Churchilllaan dient te worden verwijderd. Alvorens de tijdelijke bouwweg kan worden verwijderd dient de inrit Boshuizerkade voor een verantwoorde ontsluiting van het terrein te worden gerealiseerd. De realisatie van de inrit Boshuzierkade Noord is gepland eind november 2022. De kosten voor de realisatie van de inrit Boshuizerkade-Noord bedragen 75.000 euro. Ook is de voorbereiding vertraagd vanwege de onderzoeken naar een juiste locatie voor de watercompensatie, hiervoor wordt voorgesteld om het voorbereidingskrediet met € 75.000 op te hogen. Wij stellen voor dit bedrag á € 150.000 vooruitlopend op het uitvoeringsbesluit, beschikbaar te stellen vanuit de investering welke beschikbaar is binnen het het Meerjareninvesteringsplan voor de aanleg van de openbare ruimte ISC.

Zonnepanelen op zwembad de Zijl (08.09)

In 2021/2022 is de plaatsing van zonnepanelen op het dak van zwembad de Zijl onderzocht en voorbereid. Met de plaatsing van zonnepanelen wordt het elektraverbruik significant verlaagd en geven we uitvoering aan de duurzaamheidsambities van Leiden. In de markt is de vraag naar zonnepanelen hoog en de lever- en installatietijden lang. We zijn er in geslaagd een gerenommeerde installateur te vinden voor de plaatsing van 330 zonnepanelen in Q4 2022. De gegarandeerde opbrengst van deze panelen in de eerste 10 jaar is ruim 110.000 kWh, de totale investeringskosten 103.000. Hoewel zwembad de Zijl door reeds genomen duurzaamheidsmaatregelen energielabel A heeft, is het stroomgebruik een veelvoud van deze stroomproductie. Tot een klein jaar geleden was de terugverdientijd voor zonnepanelen 5 tot 7 jaar. Door de sterk gestegen energiekosten is de terugverdientijd korter. De investeringskosten worden in de exploitatie gedekt door een besparing op energiekosten.