1e Voortgangsrapportage 2022

Beleidsterrein 8A Cultuur

Doel

Prestaties

 

8A1. 1. Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

8A1.1. Ondersteunen en mogelijk maken voorstellingen en optredens podiumaanbod

 

8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod

 

8A1.3 Ondersteunen en mogelijk maken educatief aanbod

 

8A1.4 Ondersteunen en mogelijk maken beeldende kunst (in de openbare ruimte)

 

8A1.5 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

 

8A1.6 Ondersteunen lokale media

 

8A1.7 Ondersteunen projecten voor diversiteit, toegankelijkheid, ander publieksbereik, spreiding in de stad

 

8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum De Lakenhal

 

8A2. Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen door culturele activiteiten

8A2.1 Stimuleren en ondersteunen netwerkvorming en kennisontwikkeling cultuur- en zorgsector

 

8A2.2 Stimuleren en ondersteunen dat cultuur bij draagt bij aan integratie nieuwkomers

 

8A2.3 Onderzoek en stimuleren grotere toegankelijkheid cultuur voor smalle beurs en jongeren

 

8A3. Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

8A3.1 Versterken unieke weefsel kennis en cultuur door Pilgrimjaar, ECS 2022

 

8A3.2 Cultuureducatie icm natuur- en milieueducatie om de hoek

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8A Cultuur
In het eerste kwartaal van 2022 is de uitvoeringsagenda voor Cultuur vastgesteld. In deze Uitvoeringsagenda staat concreet omschreven hoe de ambities uit de Cultuurvisie voor het culturele veld van Leiden worden gerealiseerd. In het kader van de Cultuurnota en de ambities op diversiteit en publiekspreiding is er een subsidieregeling met middelen beschikbaar gesteld door de gemeente: dit betreft 70.000 voor het ondersteunen van projecten voor diversiteit. Ook is in het kader van de Cultuurnota een structureel budget van 75.000 beschikbaar gesteld voor culturele projecten en de integratie van nieuwkomers. De gemeente ondersteunt ook de in deze uitvoeringsagenda genoemde cultuurcoaches, activiteiten op het gebied van kennis en cultuur (coronabudget 2021), projecten (subsidieregeling culturele projecten en evenementen) en de culturele instellingen tijdens de coronacrisis.

8A1.1 Ondersteunen en mogelijk maken voorstellingen en optredens podiumaanbod
Begin dit jaar waren theaters, bioscopen en concertzalen nog gesloten vanwege de corona pandemie. De zalen konden vanaf 26 januari weer gedeeltelijk open tot 22.00 uur, met een aantal beperkende maatregelen, zoals het tonen van een coronatoegangsbewijs en 1,5 meter afstand. Vanaf 23 maart 2022 zijn de coronamaatregelen losgelaten voor een bezoek. De culturele instellingen spannen zich in om de zalen weer goed gevuld te krijgen, maar dit is een uitdaging. Niet alle doelgroepen komen meteen weer ten volle terug. Culturele instellingen hebben in 2020 en 2021 financiële steun ontvangen. Ook in 2022 kunnen ze gebruik maken van subsidie.

8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod
Het eerste kwartaal van 2022 hadden de Leidse musea nog te maken met beperkingen door de geldende corona-maatregelen. Na opheffing van deze maatregelen kunnen de musea inmiddels zonder verdere beperkingen bezoekers ontvangen. Echter merken veel musea nog een terughoudendheid van publiek om de musea weer te bezoeken.

8A1.3 Ondersteunen en mogelijk maken educatief aanbod
De uitvoeringsovereenkomst (UVOK) 2022 is door BplusC ondertekend. Tevens heeft BplusC een stappenplan muziekeducatie opgesteld, waarin de transformatie naar de nieuwe muziekeducatie is uitgewerkt. De opdracht aan BplusC tot moderniseren, innoveren en vernieuwen, en wat dit concreet vraagt van BplusC, is in de UVOK 2022 uitgewerkt. BplusC gaat een meerjarenbeleidsplan realiseren, met een helder toekomstbeeld. Dit is in de UVOK afgesproken.

‘Verwonder om de Hoek’ (CMK3) loopt volop. Via dit platform wordt het aanbod cultuur- (en natuur)educatie voor de scholen in 2022 ontsloten. Het beter verbinden van binnen- en buitenschoolse activiteiten in de wijken is hierbij uitgangspunt.

8A1.4 Ondersteunen en mogelijk maken beeldende kunst (in de openbare ruimte)
2022 begon voor beeldende kunst in de openbare ruimte met een incident tijdens Oud en Nieuw. De monumentale visfontein (Lindestraat) werd opgeblazen met vuurwerk en heeft voor ruim 10.000 schade opgelopen. In april wordt de herstelde fontein teruggeplaatst en feestelijk onthuld door de burgemeester. Daarnaast is het recent geplaatste werk van kunstenaar Koen Hauser beklad met graffiti. Dat maakt dat het budget voor schade voor 2022 dit jaar niet toereikend zal zijn. Dit kan voor nu nog binnen de cultuurbegroting worden opgevangen.

8A1.5 Ondersteunen amateurkunstverenigingen
De amateurkunstsector merkt een grote terugloop in het aantal leden. Er is inmiddels overleg met de Werkgroep Amateurkunst, de koepelorganisatie, om gezamenlijk een plan op te stellen om meer mensen te interesseren voor amateurkunst.

8A1.6 Ondersteunen lokale media
De provincie Zuid-Holland heeft aanvullend op de gemeentelijke subsidie het maximale subsidiebudget (€ 75.000) toegekend ten behoeve van het Leids Mediafonds.

8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum De Lakenhal
De coronacrisis heeft ook in dit jaar nog gevolgen. Het museum verwacht een derde minder bezoekers en 50% minder evenementen. Hierdoor derft het museum inkomsten. Door bijsturing van verschillende activiteiten en het werven van meer bezoekers is de verwachting dat een deel van het tekort kan worden opgelost. Daarnaast wordt een deel gecompenseerd vanuit de coronamiddelen 2022 en worden extra subsidiemogelijkheden onderzocht.

8A2.3 Onderzoek en stimuleren grotere toegankelijkheid cultuur voor smalle beurs en jongeren
In het tweede kwartaal wordt een besluit genomen op basis van een rapportage met scenario’s, met inachtneming van de financiële mogelijkheden.

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Doel

Prestatie

 

8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties.

Leiden staat met al haar erfgoedkennis en –collecties nationaal en internationaal aan de top (ambitie I); Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad (ambitie II); Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers (ambitie III).

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken

 

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

 

8B1.3 Toezicht en handhaven monumenten

 

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk
Aan het begin van het jaar waren er nog beperkende maatregelen vanwege corona. Maar ook sinds de beëindiging van de (meeste) maatregelen is het aantal bezoekers aan Molen de Valk nog niet op het oude niveau. Dat zal enige tijd nodig hebben.

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners
In het eerste kwartaal van 2022 is de nota Leids religieus erfgoed vastgesteld door de raad, inclusief de motie (21.0143) Proactieve houding ter bescherming religieus erfgoed. Dat leidt mogelijk - na een verkennende fase - nog tot een voorstel tot herbestemming van een deel van de middelen van de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld.

Beleidsterrein 8C Sport

Doel

Prestaties

 

8C1 Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

 

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2021

 

8C2. Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende

 

8C2.2 Leiden heeft sterke toekomstbestendige sportverenigingen

 

8C3. De fysieke leefomgeving bevordert sporten, spelen en bewegen

8C3.1 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8C Sport

8C1 Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen
Op 11 november 2021 heeft de gemeenteraad besloten een bedrag van in totaal 525.000 (drie keer 175.000 per jaar, vanaf 2022) beschikbaar te stellen voor het toekomstbestendig maken van Leidse sportaccommodaties. Na een grondige analyse kiest het college ervoor om deze middelen in te zetten voor de vervanging van gemeentelijke kleedkamers op sportparken Kikkerpolder II en Noord.

De onderhoudskosten voor alle gemeentelijke kleedgebouwen zijn in kaart gebracht inclusief de duurzaamheidsmaatregelen die nodig zijn om de doelstellingen te halen uit de ‘routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed’. Hieruit blijkt dat voor Kikkerpolder II en Noord vervangende nieuwbouw van de kleedkamers een verstandiger investering is (dan renovatie en verduurzaming) vanwege de relatief hoge kosten voor verduurzaming van de bestaande kleedkamers. Voor andere sportparken is dit niet nodig. Voor Kikkerpolder I is een renovatie nodig, waar ook middelen voor beschikbaar zijn. Voor de overige sportparken volstaat de uitvoering van het Duurzaam MeerJaren OnderhoudsPlan (DMJOP).

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende
De coronamaatregelen zijn invloed geweest op sportdeelname en de hoeveelheid beweging die Leidenaren krijgen. Uit de Stads- en Wijk enquête 2021 blijkt dat minder Leidenaren voldoen aan de beweegnorm. We onderzoeken dit in 2022.

8C2.2 Leiden heeft sterke toekomstbestendige sportvoorzieningen
Samen met onze partners, Leidse Sportfederatie en Topsport Leiden, ondersteunen we ook in 2022 onze sportverenigingen in deze lastige tijd. De clubs slaan zich financieel goed door de coronacrisis heen. Het steunpakket van de rijksoverheid biedt clubs over het algemeen voldoende compensatie. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de verenigingslidmaatschappen de afgelopen periode zijn afgenomen. Hoe dat zich in Leiden vertaalt, wordt onderzocht.

Beleidsterrein 8D Recreatie

Doel

Prestatie

 

8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren

8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-West 

 

8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen 

 

8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders

 

8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie

8D2.1 Evenementencoördinatie

 

8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning  

 

8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen  

 

8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie

 

8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitversterkende evenementen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8D Recreatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.