2de Voortgangsrapportage 2022

Cultuur, sport en recreatie

Programmanummer

 

8

Commissie

 

Onderwijs en Samenleving,

Werk en Middelen

Stedelijke Ontwikkeling

Portefeuille(s)

 

Energie, Werk en Inkomen en Cultuur

Economie, Kennis, Sport en Gezondheid

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Klimaat, Mobiliteit en Financiën

De missie van het programma Cultuur, sport en recreatie luidt:
C
ultuur, cultuurhistorie, sport, recreatie en evenementen vormen een belangrijk deel van het stadsklimaat, dragen bij aan de ontwikkeling van alle Leidenaren en maken deelname aan het maatschappelijke leven voor iedereen toegankelijk. Dat is van grote waarde voor de versterking van de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners en bezoekers. In de gezonde stad hebben mensen de ruimte om te sporten en te bewegen.


Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

Cultuur

  • Een groot deel van de culturele instellingen worstelt nog met na-ijleffecten van de coronapandemie. De bezettingsgraad van theaters en podia blijft tegenvallen en ook de museale bezoeken blijven steken op ca. 60% van het niveau van voor de pandemie. De cultuursector kan in 2022 gebruik maken van de Tijdelijke regeling Coronasteun Cultuur ten behoeve van een sterkere, weerbare en toekomstbestendige cultuursector. Daarnaast is de regeling nog tot eind 2022 beschikbaar om netto-schade bij de grote instellingen op te vangen en nieuwe projecten van Leidse makers te ondersteunen.
  • Er resteren (anno aug 2022) bijna 700.000 coronamiddelen voor 2022. Een aantal instellingen binnen de C6 heeft al aangegeven een aanvraag te gaan doen dit najaar voor netto-schade en na-ijleffecten corona. Een groot deel van het resterende budget zal daarbij zeker worden aangesproken. Ook wordt uit deze middelen (conform motie van de raad) een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld voor behoud van personeel van Ins Blau voor het theaterseizoen 2022/2023.
  • Begin 2022 is de Uitvoeringsagenda Cultuur vastgesteld. In deze Uitvoeringsagenda staat concreet omschreven hoe ambities uit de Cultuurvisie voor het culturele veld kunnen worden gerealiseerd. In het kader van de Cultuurnota en de ambities op diversiteit en publiekspreiding is er een subsidieregeling met middelen beschikbaar gesteld door de gemeente.
  • In het beleidsakkoord zijn extra structurele middelen beschikbaar gesteld. Dit betreft extra structurele middelen voor (onderhoud van de) huisvesting van de culturele instellingen vanaf 2022 (jaarlijks 350.000 euro). Daarnaast biedt het college vanaf 2022 een compensatie voor het gat dat is ontstaan tussen de subsidie voor cultuur en de gestegen prijzen voor culturele instellingen. (jaarlijks 98.000 euro, op basis van het prijspeil van 2021). De inflatie van 2022 ligt echter zeer hoog. Instellingen kunnen door de gestegen (energie)prjjzen van 2022 alsnog in de problemen komen.
  • In de Kamerbrief van 23 mei 2022 ‘Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei’ laat staatsecretaris Uslu weten in 2022 €135 miljoen extra voor cultuur in Nederland uit te trekken en in de jaren hierna loopt het bedrag op naar €170 miljoen structureel per jaar. Herstel, innovatie en groei zijn de doelen waarop het Rijk zich hierbij richt. Naar verwachting zullen de meeste van deze middelen niet via de gemeente beschikbaar worden gesteld. Over de verdeling zal later in 2022 nadere informatie volgen.

Sport

  • In juni zijn de sportplaza’s bij sportpark Montgomery en sportpark Noord feestelijk geopend. Leidenaren kunnen er elke doordeweekse middag gratis sportenmaterialen lenen.
  • De coronamaatregelen zijn invloed geweest op sport- en beweegparticipatie: minder Leidenaren voldoen aan de beweegnorm. Met de inzet van o.a. de buurtsportcoaches en breedtesportcoördinator proberen we meer Leidenaren (meer) aan het bewegen te krijgen.

Doelenbomen

Beleidsterrein 8A Cultuur

Doel

Prestaties

 

8A1. 1. Sterke culturele basisinfrastructuur, voor alle hierbij behorende prestaties kwalitatief hoogstaand, divers en inclusief

8A1.1. Ondersteunen en mogelijk maken voorstellingen en optredens podiumaanbod

 

8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod

 

8A1.3 Ondersteunen en mogelijk maken educatief aanbod

 

8A1.4 Ondersteunen en mogelijk maken beeldende kunst (in de openbare ruimte)

 

8A1.5 Ondersteunen amateurkunstverenigingen

 

8A1.6 Ondersteunen lokale media

 

8A1.7 Ondersteunen projecten voor diversiteit, toegankelijkheid, ander publieksbereik, spreiding in de stad

 

8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum De Lakenhal

 

8A2. Cultuur draagt bij aan maatschappelijke doelen door culturele activiteiten

8A2.1 Stimuleren en ondersteunen netwerkvorming en kennisontwikkeling cultuur- en zorgsector

 

8A2.2 Stimuleren en ondersteunen dat cultuur bij draagt bij aan integratie nieuwkomers

 

8A2.3 Onderzoek en stimuleren grotere toegankelijkheid cultuur voor smalle beurs en jongeren

 

8A3. Leiden onderscheidt zich (inter)nationaal met kennis en cultuur

8A3.1 Versterken unieke weefsel kennis en cultuur door Pilgrimjaar, ECS 2022

 

8A3.2 Cultuureducatie icm natuur- en milieueducatie om de hoek

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8A Cultuur

8A1.1 Ondersteunen en mogelijk maken voorstellingen en optredens podiumaanbod
De podia zijn weer open. Een groot deel van de sector wordt echter nog steeds geconfronteerd met de na-ijleffecten van corona. De bezoekcijfers zijn nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis.

8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod
Ook de museale sector wordt nog steeds geconfronteerd met de na-ijleffecten van corona. De bezoekcijfers zijn nog niet terug op niveau van voor de coronacrisis.

8A1.5 Ondersteunen amateurkunstverenigingen
Corona is geen belemmering meer voor de amateurkunstsector om de geplande activiteiten uit te voeren. Wel zien we nog een grote terugloop in het aantal leden. Een landelijke trend die de afgelopen 2 jaar versterkt is door de pandemie.

8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum De Lakenhal
Museum de Lakenhal opende de tentoonstelling Christa Ehrlich – pionier in design en het participatieve stadsproject, Van Kade tot Zelfkant. Ondanks deze programma’s stijgt het aantal bezoekers na de coronacrisis nog niet naar aantallen die werden gedefinieerd voor de crisis en heropening. Veel (ouder) publiek blijft afwachtend. Het museum blijft nu nog hangen op een derde minder bezoekers en minder evenementen. Hierdoor derft het museum inkomsten. Een deel wordt gecompenseerd vanuit coronamiddelen en (extra) subsidiemogelijkheden.
Het museum ontving extra financiële bijdragen van fondsen voor een groot restauratie- en digitaliseringsproject van de stalenboeken en voor een nieuw publieksprogramma voor mensen met dementie, getiteld Memorabel.

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Doel

Prestatie

 

8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties.

Leiden staat met al haar erfgoedkennis en –collecties nationaal en internationaal aan de top (ambitie I); Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad (ambitie II); Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers (ambitie III).

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken

 

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

 

8B1.3 Toezicht en handhaven monumenten

 

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

8B1.1. Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken
De conditie van de klimaatinstallaties is door ouderdom (27 jaar) dermate slecht dat ze een bedreiging vormen voor de collecties. Vanwege een defect is een tijdelijke oplossing gecreëerd door vervanging van het onderdeel dat de koeling van de depots regelt. De aanbesteding hiervoor is in gang gezet en dit wordt gefinancierd uit de onderhoudsvoorziening voor het gemeentelijk vastgoed. Voor het overige onderhoud / vervanging is een project opgestart.

Beleidsterrein 8C Sport

Doel

Prestaties

 

8C1 Leiden heeft aantrekkelijke, duurzame en multifunctionele sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties

 

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2022

 

8C2 Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende

 

8C2.2 Leiden heeft sterke toekomstbestendige sportverenigingen

 

8C3. De fysieke leefomgeving bevordert sporten, spelen en bewegen

8C3.1 De openbare ruimte is beweegvriendelijk

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8C Sport

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2022
Het Uitvoeringsprogramma Beheer Sport 2022-2026 wordt conform planning uitgevoerd.

Nieuwbouw sportprojecten
De nieuwbouw van het Indoor Sport Centrum aan de Boshuizerkade en het Combibad-IJshal aan de Vliet hebben te maken met de effecten van de huidige extreme marktsituatie. Dit resulteert in een vertraging van enkele weken in de bouw als gevolg van langere levertijden van materialen en doorwerking van prijsstijgingen. Het afronden van een definitief ontwerp van de openbare ruimte ISC kost meer tijd dan gepland. Beoogd wordt het Uitvoeringsbesluit eind 2022 vast te stellen en daarna aan de raad aan te bieden voor besluitvorming. De vergunningprocedures die betrekking hebben op het realiseren van de in-uitritten worden voor eind 2022 opgestart.
Voor de herontwikkeling van de openbare ruimte van het Combibad-IJshal is het Definitief Ontwerp nagenoeg afgerond en deze wordt gereed gemaakt voor besluitvorming in de gemeenteraad. Als gevolg van de huidige extreme marktsituatie dient voor beide uitvoeringsbesluiten voor de Openbare ruimte rekening gehouden te worden met substantiële prijsstijgingen. Voor zowel de bouw van het Combibad/IJshal als het ISC wordt momenteel geïnventariseerd wat de prijsstijgingen betekenen voor de beschikbare budgetten en of deze nog passen binnen het budget onvoorzien. Voor de uitvoeringsbesluiten openbare ruimte voor de beide projecten zijn de Ssk ramingen (Standaardsystematiek voor Kostenramingen) geüpdatet en ook hierin zijn prijsstijgingen verwerkt. Eind van het jaar zal hier meer duidelijkheid over zijn. Begin 4e kwartaal 2022 wordt de gemeenteraad over de stand van de projecten nader geïnformeerd in een afzonderlijke voortgangsbrief van beide nieuwbouwprojecten. Bij de 4e technische begrotingswijziging wordt aan de raad voorgesteld hoe om te gaan met prijsstijgingen in het algemeen en in het bijzonder voor deze projecten.

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende
De coronamaatregelen zijn van invloed geweest op de sport- en beweegparticipatie. Uit de Stads- en Wijkenquête 2021 blijkt dat in 2021 minder Leidenaars voldoen aan de beweegnorm. Het percentage Leidenaars dat in 2021 lid is van een sportvereniging is licht gestegen (t.o.v. 2019), maar omdat (een groot deel van) de sportclubs (tijdelijk) dicht waren, is er minder gesport en bewogen. Nu de sportclubs weer open zijn, wordt er weer meer gesport. Met inzet van de buurtsportcoaches en de breedtesportcoördinator zetten wij ons in om meer Leidenaars aan het sporten en bewegen te krijgen. Vanuit het programma Social Impact heeft Incluzio onder andere hiervoor incidenteel extra middelen gekregen.

8C3.1 De openbare ruimte is beweegvriendelijk
Op 29 juni 2022 zijn de sportplaza’s feestelijk geopend. Vorig jaar (2021) heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van de PvdA unaniem omarmd om te starten met een pilot voor sportuitgiftematerialen. Incluzio (inzet buurtsportcoaches) voert deze pilot uit. Op sportpark Montgomery (bij korfbalvereniging KZ Danaïden) en sportpark Noord (bij voetbalvereniging Roodenburg) kunnen Leidenaren elke doordeweekse middag gratis sportenmaterialen lenen om daar lekker te gaan sporten. In juni 2023 wordt de pilot geëvalueerd.

Beleidsterrein 8D Recreatie

Doel

Prestatie

 

8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor Leidenaren

8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-West 

 

8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen 

 

8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders

 

8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en versterking van de lokale economie

8D2.1 Evenementencoördinatie

 

8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning  

 

8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen  

 

8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie

 

8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitversterkende evenementen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8D Recreatie

Er zijn geen afwijkingen.