2de Voortgangsrapportage 2022

Toelichtingen afwijking begroting 2022

Mee- en tegenvallers:

Stijgende kosten brandverzekering gemeentelijke gebouwen (K01.01)
Als gevolg van ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt valt de brandverzekering veel duurder uit dan voorheen. De recente aanbesteding heeft tot gevolg dat de kosten vanaf 2022 met 53 % stijgen en de premie € 550.000 hoger uitvalt.

ICT-voorzieningen politieke ambtsdragers (K01.02)
Om te voldoen aan het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is er structureel budget nodig om voor de duur van de uitoefening van zijn functie de noodzakelijke informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking stellen. Dit geldt ook voor commissieleden (i.c. duo-leden, leden van de Referendumkamer en leden van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp). Voor het college was dit al geregeld. Vanaf 16 maart 2022 wordt dit nu ook geregeld voor de raadsleden en commissieleden. De verwachte kosten voor deze regeling zijn structureel 132.000.

Tegenvaller BIS-RIS+ (K01.03)
Binnen het project voor de vervanging van het raadsinformatiesysteem en het bestuurlijk informatiesysteem treedt een incidenteel nadeel op van 220.000. Dit komt deels doordat de kosten voor het project hoger uitvallen dan oorspronkelijk ingeschat omdat sinds de vorige voortgangsrapportage het projectplan is afgerond. Daarnaast wordt voor het vervolg van dit project de standaard verdeelsleutel tussen de gemeenten toegepast i.p.v. de eerder voor Leiden financieel gunstiger uitvallende verdeelsleutel. Ten slotte is er sprake van een tegenvaller doordat eenmalige implementatiekosten per ongeluk in de eerste fase van het project nog niet waren doorberekend. Die kosten komen nu ten laste van het tweede deel van het project.

Restant budget Digitalisering Bouwdossiers (01.01)
De werkzaamheden voor het digitalisering van bouwdossiers zijn in tijd vertraagd en lopen door in 2022. Gevolg is dat ook de kosten zijn opgeschoven en een deel van de kosten pas in 2022 gemaakt worden. In de jaarrekening 2021 is hierdoor een voordeel op dit budget ontstaan van 98.000. Abusievelijk is dit incidentele voordeel voor de digitalisering van de bouwdossiers niet overgeheveld naar 2022. Daarnaast vallen de kosten marginaal hoger uit (door langere doorlooptijd van de project) zodat de inschatting is dat de kosten in 2022 uitkomen op 109.000.

Budgetneutrale wijzigingen:

Leges (01.02)
De legesinkomsten burgerzaken zijn naar verwachting per saldo 237.000 hoger (hogere inkomsten 562.000, hogere afdracht 325.000). Dit wordt veroorzaakt door een hoger aantal afgiften dan geraamd. Tegenover de hogere inkomsten staan hogere kosten voor extra inhuur van 237.000.

Onttrekking Reserve Raad ivm kosten verkiezingen (01.03)

De reserve Raad had en heeft als belangrijkste doel de financiering van de uitgaven voor verkiezingen. Daarnaast kunnen ook de kosten inzake opleiding en begeleiding van (nieuwe) raadsleden, raadsonderzoek, een second opinion bij voorstellen uit de reserve worden bekostigd. In de kaderbrief 2021 is in voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen 2022 70.000 beschikbaar gesteld. Naar verwachting zullen de totalen kosten van de gemeenteraadsverkieizingen 2022 circa 120.000 bedragen. Dit is in lijn met de kosten van de verkiezingen van 2018. Op basis van deze inschatting stellen we voor om 50.000 uit de reserve Raad te onttrekken voor deze kosten.

Onttrekking Reserve Rekenkamer (01.04)

In 2021 heeft de evaluatie plaatsgevonden inzake de gezamenlijke Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp (hierna RKC) waarin de conclusie was om de RKC grotendeels in de huidige vorm voort te zetten. In de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 20 januari 2022 is de evaluatie en de financiering van de RKC vastgesteld en deze aanmelding betreft de uitvoering van dit besluit. De verwachting vanuit de RKC is dat het bestaande jaarlijkse budget niet toereikend zal zijn voor de komende jaren gezien de voorgenomen ambities en inrichting van de RKC naar aanleiding van de evaluatie. In de afgelopen jaren is het beschikbare budget echter nooit volledig besteed en is het resterende budget toegevoegd aan de reserve. De komende jaren wordt de reserve benut om de jaarlijkse overschrijding ad. 15.387 te dekken.