2de Voortgangsrapportage 2022

Beleidsterrein 1A Bestuur

Doel

Prestatie

 

1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus

 

1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad

 

1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant

 

1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college

 

1A2.2 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid

 

1A2.3 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschap, Rijk en Europa

 

1A2.4 Strategische beleidsadvisering en onderzoek

 

1A2.5 Adviseren van bestuur over communicatie

 

1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden

1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden

 

1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1A Bestuur

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 1B Dienstverlening

Doel

Prestatie

 

1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening

1B1.1 Leveren van alle producten en diensten op het gebied van Burgerzaken (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken etc.)

 

1B1.2 Zorgen voor persoonlijke, betrouwbare, toegankelijke en efficiënte dienstverlening via minimaal de belangrijkste 5 kanalen die de burger van ons verwacht en die voldoen aan de moderne standaarden

 

1B1.3 Op orde houden basisregistraties (BRP, BAG, BGT)

 

1B1.4 Beantwoorden van eerstelijns vragen, verstrekken van informatie en leveren van eerstelijns producten

 

1B1.5 Omzetten papieren archieven in digitale archieven naar de moderne standaarden

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1B Dienstverlening

1B1.1, 1B1.2 en 1B1.4

In april 2022 is de raad per brief geïnformeerd over het feit dat de dienstverlening geregeld verstoringen kent. Afgelopen jaren is een ingewikkelde ICT-architectuur ontstaan (door de forse toename van systemen die aan elkaar gekoppeld moeten worden) die zorgt voor dagelijkse verstoringen in de dienstverlening. Onze organisatie verzet veel werk om dit in goede banen te leiden. Het is dankzij hun inzet dat het effect op de publieke dienstverlening tot op heden beperkt blijft. Ondanks die inspanningen zien we dat het aantal verstoringen vooralsnog hoog blijft en dat wettelijke termijnen en interne servicenormen onder druk staan.

Inmiddels zijn diverse acties in gang gezet om de storingen op te lossen c.q. beheersbaar te maken. Zo is de coördinatie versterkt zowel aan Leidse kant als aan de kant van het Servicepunt71 om incidenten af te handelen, hierover adequaat te communiceren en benodigde verbeteringen door te voeren. Met deze maatregelen zijn de problemen niet weg, maar wordt de mate van onvoorspelbaarheid van uitval van systemen verkleind waardoor de dienstverlening minder abrupt verstoord wordt. De daadwerkelijke vereenvoudiging en ontwarring van onze ICT-architectuur is een meerjarig proces.