2de Voortgangsrapportage 2022

Toelichtingen afwijking begroting 2022

Mee- en tegenvallers:

RVMK-model (K04.08)
In de overeenkomst van de Regionale Verkeers- en Milieukaart is een bijdrage vanuit de provincie Zuid-Holland opgenomen van 40.000 gedurende een looptijd van twee jaar. In de begroting van Leiden is deze bijdrage ten onrechte als een structurele bijdrage begroot. Om dit terug te draaien wordt een tegenvaller meegenomen van 43.000 in 2022. Het terugdraaien van deze bijdrage vanaf 2023 maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de begroting 2023.

Extra onderzoeks- en uitvoeringsbudget Leiden Duurzaam Bereikbaar (KC04.01) Beleidsakkoord Samen Leven in Leiden

Het budget van 100.000 in 2022 is voor het kunnen voorbereiden en uitvoeren van de mobiliteitsinvesteringen binnen het programma Leiden Duurzaam Bereikbaar. Aanpassingen aan het wegennet vereisen gedegen onderzoek en voorbereiding om over te kunnen gaan tot uitvoering. Het onderzoeksbudget binnen Bereikbaarheid is hiervoor niet toereikend en wordt conform het beleidsakkoord Samen Leven in Leiden opgehoogd. 

Budget-neutrale wijzigingen:

Verbeteren verkeersveiligheid in de wijken (KC04.02) Beleidsakkoord Samen Leven in Leiden
Conform het beleidsakkoord Samen Leven in Leiden stellen wordt een krediet van 500.000 beschikbaar gesteld voor het aanpakken van onveilige verkeerssituaties in de wijken.

Aanvullend budget voorbereidingskosten 2022 Knooppunt Leiden (K04.02)
Bij het besluit over de kaderbrief 2021-2025 (RB 21.0067) is een krediet van 1.020.000 beschikbaar gesteld voor de plankosten 2022. Eveneens is daarbij aangegeven de vrijval 2021-2025 uit het Financieel Perspectief Duurzame Stad (FPDS) van in totaal 480.000 hiervoor in te zetten zodat voor 2022 in totaal 1.500.000 beschikbaar is. Bij deze aanmelding wordt een aanvullend budget van 480.000 beschikbaar gesteld voor plankosten Knooppunt Leiden 2022 dat wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve Duurzame Stad.

Toegankelijk maken van bushaltes in de stad (04.01)
De werkzaamheden voor de bushalte NS-Station de Vink zijn bijna klaar. Op het krediet, welke in 40 jaar wordt afgeschreven, is sprake van een voordeel van €100.000. Omdat er diverse bushaltes elders in de stad nog beter toegankelijk gemaakt moeten worden wordt voorgesteld het krediet toegankelijk maken bushaltes, welke in 25 jaar wordt afgeschreven, met een bedrag van €70.000 op te hogen. Deze bijsturing kan met gelijkblijvende kapitaallasten budgettair neutraal in de begroting binnen programma 4 worden verwerkt. Op de werkzaamheden voor het toegankelijk maken van bushaltes wordt ook een subsidie van 155.000 van de provincie Zuid-Holland ontvangen. Deze subsidiebijdrage wordt eveneens aan het krediet toegevoegd.

Aanvullend krediet fietsstraat Haagweg (04.02)

De werkzaamheden aan de Fietsstraat Haagweg zijn bijna afgerond. Er zijn echter meer plankosten gemaakt en onvoorziene kosten opgetreden dan verwacht. Hierdoor moet aan aanvullend krediet van 55.000 beschikbaar worden gesteld en deze af te schrijven in 40 jaar. Dekking hiervoor is het verlagen van het krediet Fietscorridor 4 Kaag & Braassem van 55.000 met eveneens een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Op dit moment zijn er geen ingrepen nodig op deze corridor. Deze bijsturing kan met gelijkblijvende kapitaallasten budgettair neutraal in debegroting binnen programma 4 worden verwerkt.

Plankosten 2022 voor het project kentekenregistratie (04.04)

Het project Kentekenregistratie is in 2022 gestart en hiervoor wordt naar verwachting een bedrag van 130.000 besteed aan plankosten. Voor kentekenregistratie is in het beleidsakkoord 2022-2026 ‘Samen leven in Leiden’ vanaf 2023 structureel 150.000 opgenomen in de exploitatie. Voor dit jaar 2022 zijn er nog geen middelen beschikbaar. Voorgesteld wordt om de in het meerjareninvesteringsprogramma opgenomen investering voor Autoluwe Binnenstad met betrekking tot kentekenregistratie (390.000) te verlagen met 130.000 voor de plankosten 2022.

Aanvullend krediet verkeerskundige voorzieningen (04.05)

In 2022 worden nog een aantal verkeerskundige voorzieningen in de wijk uitgevoerd op basis van bewonersmeldingen, onder andere op de volgende drie locaties: Richard Holstraat; herstel van de uitritconstructie in de 30 km zone; Curacaostraat; bij de moskee wordt de parkeersituatie verduidelijkt en overzichtelijk gemaakt; Kenauweg; de maximumsnelheid wordt aangepast van 50 naar 30 km/uur, wegversmallingen en drempels aangebracht. Voorgesteld wordt om het krediet Verkeerskundige voorzieningen aan te vullen met 200.000 en dit in mindering te brengen op het krediet UVP wijkcirculatie en veiligheidsplannen. Deze bijsturing kan met gelijkblijvende kapitaallasten budgettair neutraal in de begroting binnen programma 4 worden verwerkt.

Aanvullend krediet Vijf Meilaan - Sweelincklaan (04.06)

Door tegenvallers binnen het project, waaronder de krappe arbeidsmarkt en sterk gestegen kosten van materialen kan dit project niet binnen de bestaande begroting afgerond worden. Voorgesteld wordt om dit krediet, welke een afschrijvingstermijn heeft van 40 jaar, op te hogen met 150.000 en dit te dekken door het verlagen van het krediet UVP wijkcirculatie en veiligheidsplannen welke een afschrijvingstermijn heeft van 25 jaar met 105.000. Deze bijsturing kan met gelijkblijvende kapitaallasten budgettair neutraal in de begroting binnen programma 4 worden verwerkt.
Het UVP wijkcirculatie en veiligheidsplannen is bestemd voor verkeersaanpassingen in wijken die tegemoet komen aan het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de wijken, vaak ook op verzoek van bewoners. Ook bij dit project wordt de verkeersveiligheid in de wijk in nauwe afstemming met de bewoners verbeterd.

Kosten Programmasturing Autoluwe Binnenstad (04.07)

Vanuit de resultaatbestemming 2021 is het budget voor programmasturing autoluwe binnenstad 2022 opgehoogd. Nu wordt voorgesteld een deel van deze resultaatbestemming in te zetten voor programmasturing en onderzoekskosten Autoluwe agenda 2023.
Voor programmasturing autoluwe binnenstad is door de raad bij het raadsbesluit in 2021 1,0 miljoen beschikbaar gesteld dat over drie jaar is verdeeld. Er zijn nog geen middelen voor 2024 voor programmasturing. Zoals verwerkt in de eerste technische wijziging van 2021 ontvangen wij conform de afspraken in de beëindigingsovereenkomst Rijn Gouwelijn Oost (Gouda-Leiden CS) / Bestuursovereenkomst HOV-Net Zuid Holland Noord - Leiden, een creditnota van 4,0 miljoen met rente. Vanwege vertraging in de betaling door PZH ontvangen wij een jaar extra rente van 91.574. Voorgesteld wordt deze extra ontvangen rente in de reserve Bereikbaarheidsprojecten te storten en in 2024 beschikbaar te stellen voor kosten programmasturing autoluwe binnenstad.