2de Voortgangsrapportage 2022

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Doel

Prestatie

 

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen en uivoeren fietsbeleid

 

4A1.2 Verbeteren Fietsroutes

 

4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

 

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

4A1.3 Noord Zuid Verbindingsas Leiden Bio Science Park

Het Kaderbesluit met de voorkeursvariant(en) is vertraagd, omdat er vervolgonderzoek nodig was over de effecten op het onderliggend wegennet van vermindering van het doorgaand autoverkeer op de Rijnsburgerweg. De vervolgstap nu is het uitwerken van varianten en na participatie daarover met belanghebbenden, het voorleggen van het Kaderbesluit met de voorkeursvariant(en) aan de raad in 2023. Het betreft hier naar verwachting zowel oplossingsvarianten voor de rotonde Darwinweg / Sandifortdreef als de overige knelpunten in het gebied: Posthofrotonde, Wassenaarseweg, Rijnsburgerweg en rotonde Albinusdreef.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

 

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen en uitvoeren openbaar vervoer beleid

 

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

 

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

 

4B1.4 Knooppunt Leiden Centraal

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de 1e Voortgangsrapportage.

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

 

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen en uitvoeren beleid autoverkeer

 

4C1.2 Autoluwe binnenstad

 

4C1.3 Rijnlandroute

 

4C1.4 Leidse Ring Noord

 

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

 

4C 1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4C Autoverkeer

4C1.2 Autoluwe binnenstad

We zijn volop aan de slag met de maatregelen van autoluwe agenda.

  • Bij het opstellen van de tekst voor de begroting van 2022 was ervan uitgegaan dat het onderzoek naar de afsluitingen op de Rijnzichtbrug en Turfmarkt met de kerst zou zijn afgerond. Het is verlaat door extra onderzoek dat nodig was naar een knelpunt. De voorkeursroute voor stadsbussen kan definitief worden bepaald als de verkeerskundige oplossingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen ook op andere aspecten nader zijn beschouwd. Dit vindt plaats in voorjaar 2023. Pas dan is ook duidelijk wanneer kan worden gestart met het project Turfmarkt/Prinsessekade. Dit jaar is daar opnieuw geasfalteerd en is er een plantvak gerealiseerd op het Kort Rapenburg.
  • Noordeinde, Jan van Houtkade en Koepoorstbrug zijn in voorbereiding, maar hebben te maken met vertragende elementen als gevolg van nader onderzoek naar onder andere materiaalkeuze van de rijbaan.
  • Steenschuur, Veerplein en het Havenplein zijn in de eerste helft van dit voorjaar uitgevoerd, en Havenhoofd volgt nog dit najaar.
  • Ook zijn twee verkeersbesluiten genomen voor Nieuwe Rijn/Botermarkt en omgeving en Oude Rijn om deze gebieden af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer.
  • De afsluiting Langebrug en proeven met kentekencamera’s zijn in voorbereiding.
  • Voor de zomer is het parkeerregime op straat aangepast waardoor er meer parkeerplaatsen zijn voor bewoners en kortparkeerplaatsen van maximaal 2 uur op duidelijker plekken voor bezoekers.
  • Verder wordt gewerkt aan de voorbereiding voor stimulering van deelmobiliteit, PenR, Zero emissie stadsdistributie.
  • Aan het stimuleren van gebruik van particuliere garages is nog niet gewerkt, dat zal worden verschoven naar volgend jaar.

4C1.3 Rijnlandroute

De uitvoering van het projectdeel N206 Europaweg-Lammenschansplein is verder vertraagd. Naar verwachting zullen Provinciale Staten na de zomer van dit jaar een definitief besluit over de partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan nemen. Door de provincie wordt in samenspraak met Leiden gewerkt aan optimalisering. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van 2022 een overeenkomst tussen Leiden en de provincie wordt gesloten met het herziene Provinciaal Inpassingsplan en het Esthetisch Programma van Eisen als uitgangspunt. Daarna zal de provincie de aanbesteding kunnen opstarten.

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doel

Prestatie

 

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid

 

4D1.2 Parkeermanagement

 

4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

 

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4D Parkeren

4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

Door vertraging in de levering van parkeerautomaten vindt de invoering van parkeerregulering in de Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Oostvliet, Klein Cronestein, Vlietpoort en Meerburg niet zoals gepland plaats in de tweede helft van 2022. De parkeerregulering in deze wijken zal naar verwachting vanaf maart 2023 gefaseerd worden ingevoerd.

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

 

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

 

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

 

4E1.3 Verkeersmanagement

 

4E2 Verduurzaming mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid

 

Toelichting doelenboom 4E Leefomgeving

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de 1e Voortgangsrapportage.