2de Voortgangsrapportage 2022

Toelichtingen afwijking begroting 2022

Mee- en tegenvallers:

Afboeken taakstelling applicatierationalisatie (KAD.01)
Deze structurele taakstelling was jaren geleden opgevoerd om de veronderstelde opbrengst van het stroomlijnen van het applicatielandschap in de begroting te verwerken. In praktijk blijkt dit echter niet haalbaar. Terugbrengen van applicaties gaat langzaam en vervangende applicaties blijken telkens complexer en duurder. Deze taakstelling is daarmee niet realistisch en moet worden geschrapt.

Treasury (KAD.03+AD.04)
Het nadeel op het taakveld treasury bedraagt 3.250.000. Een groot deel van het nadeel (4,5 miljoen) heeft betrekking op de verlaging van de omslagrente van 1% naar 0,6%. Dit deel van het resultaat moet gezien worden in relatie met het positieve resultaat dat ontstaat bij de onderuitputting van de kapitaallasten. Het resultaat op de financiering, exclusief de aanpassing van de omslagrente, bedraagt € 1.250.000 voordelig en is hoofdzakelijk het gevolg van lagere rentelasten op aan te trekken financiering. Als gevolg van een lager benodigd volume aan leningen onstaat er een positief resultaat, ondanks de fors gestegen marktrente. Naast de externe rentelasten zijn ook de interne rentedoorberekeningen, de verwachte rentebaten en de rentestortingen in een tweetal reserves geactualiseerd.

Onderuitputting kapitaallasten (KAD.04)
Doordat de uitgaven binnen de investeringen minder snel worden gerealiseerd dan eerder begroot is er
2022 een vrijval van kapitaallasten van -4.307.000. Dit voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door de verlaging van de omslagrente, zie tevens de toelichting bij Treasury KAD.03.

Kapitaalverstrekking Alliander (KAD.07)
Op 15 december 2021 heeft Alliander een converteerbare achtergestelde aandeelhouderslening afgesloten voor een bedrag van 600 miljoen. Het Leids aandeel in de lening is 13.626.866. De lening heeft een looptijd van 60 jaar en een rente van 2,075%.

Algemene uitkering gemeentefonds (KAD.08)
De raming van de algemene uitkering is geactualiseerd. De groei van het gemeentefonds neemt toe door stijging van de rijksuitgaven. Een tragere groei van het aantal inwoners en woningen leidt tot een tegenvaller. Per saldo resteert een meevaller van 0,9 miljoen.

Dividend 2021 (KAD.09)
De Bank Nederlandse Gemeenten heeft over 2021 een hogere netto winst gerealiseerd. Door deze hogere winst keert de BNG meer dividend uit aan de gemeente Leiden dan begroot.

ICT/IV en dienstverlening (KCAD.01) Beleidsakkoord Samen Leven in Leiden
Voor de noodzakelijke kwaliteitsimpuls voor ICT/IV en dienstverlening is in 2022 200.000 benodigd.

Hogere brandstofkosten wagenparken (KOH.02)
De prijs voor diesel is in het begin van dit jaar sterk gestegen. Dit heeft te maken door de huidige
spanningen in de wereld maar ook met verstoring van de brandstofmarkt door corona. De verwachting is dat
dit in 2022 tot en met 2024 tot een kostenstijging zal leiden die niet uit de reguliere index kan
worden opgevangen. Wij gaan hierbij er van uit dat er in 2023 en 2024 67% door te leggen is, in de afvalstoffenheffing. Met deze aanvulling verwachten wij dat het volledige budget zal worden benut. Dit blijft een groot risico, gezien de grillige markt.

Beveiligingskosten Stadhuis en Stadskantoor (AD.02)
Afgelopen jaren waren de kosten voor beveiliging al hoger dan verwacht. De verwachting was echter dat door de verbouwing van het stadhuis er minder beveiliging nodig zou zijn waardoor de kosten uiteindelijk zouden afnemen. In de praktijk blijkt deze afname zich niet voor te doen. Om het stadskantoor en Stadhuis op adequate wijze te kunnen beveiligen is structureel meer inzet van (Fte) nodig dan indertijd ingeschat. De jaarlijkse kosten zijn hierdoor 160.000 hoger. Voor een bedrag van 100.000 kunnen we dit in 2022 incidenteel opvangen.

Externe inhuur team Grond- en vastgoedbedrijf (AD.03)
Om een aantal beschikbare formaties van het team Grond- en vastgoedbedrijf ingevuld te krijgen is de afdeling genoodzaakt om (tijdelijk) in te huren. Dit als gevolg van een krappe arbeidsmarkt waardoor het niet is gelukt om geschikte kanditaten te werven. Het betreft een tweetal teamcoordinatoren, een planeconoom en een projectleider werkvoorbereiding beheer.

Noodzakelijke ingrepen gemeentelijk vastgoed (K06.06)
Vervanging parkeerdak en dakisolatie zou onderdeel zijn van verduurzaming Le Pooleweg 11. De totale investering bedraagt 1.305.165 waarvan 150.000 ten laste kan komen van de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed. Dit betekent dat er een krediet nodig is van 1.155.163. De jaarlijkse kapitaallasten van deze investering bedraagt 60.000. De betreffende kapitaallasten zijn – bij de Programmabegroting 2023 - vanaf 2023 opgenomen in de meerjarenbegroting. In deze voortgangsrapportage wordt het krediet beschikbaar gesteld. Voor 2022 heeft het beschikbaar stellen geen financieel effect.