1e Voortgangsrapportage 2022

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene Uitkering
De Algemene Uitkering komt op basis van de maartbrief van het Gemeentefonds vooralsnog voor 2022 hoger uit omdat de voeding van het Volkshuisvestingsfonds niet ten laste van het accres is gekomen. Een volledige nieuwe doorrekening maken we op basis van de meicirculaire 2022. Over de uitkomsten zal uw raad separaat worden geïnformeerd.