2de Voortgangsrapportage 2021

Toelichtingen afwijking begroting 2021

Mee- en tegenvallers:

Bijstand 2021
Op basis van de uitgaven tot en met juli wordt een incidenteel voordeel verwacht van 2,1 miljoen, bestaande uit 2,0 miljoen lagere bijstandsuitgaven en 0,1 miljoen hogere baten uit terugvordering. De afgelopen maanden is het aantal bijstandsgerechtigden gedaald, terwijl in de vorige prognose rekening werd gehouden met per saldo een stijging in de periode april tot en met juli. Begin oktober wordt het definitieve rijksbudget 2021 bekendgemaakt. Dit zal verwerkt worden in decemberwijziging. De vertraging van de invoering van de suite sociaal domein leidt dit jaar tot 60.000 extra kosten. Bestaande pakketten moeten langer worden aangehouden en er is extra inhuur nodig voor functioneel beheer.

Budgetneutrale wijzigingen:

DZB Trajectbegeleiding
Als gevolg van de coronamaatregelen blijven in het 1e halfjaar diverse kosten achter bij de begroting van het participatiebudget. De verwachting is dat dit voor een deel ook in de tweede helft zo zal zijn. De prognose is dat over heel 2021 op het participatiebudget een voordeel ontstaat van totaal 0,2 miljoen. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

Pilot Debt to no debt
De pilot Debt to no Debt (schuldhulpverlening voor jongeren) is financieel afgerond. Er heeft een afboeking van 9.451 plaatsgevonden. Dit wordt onttrokken aan de reserve Debt to no Debt.

Re-integratie Werk en Inkomen (corona)
Er is 1,35 miljoen ontvangen van het Rijk voor extra re-integratie inspanningen om de nadelige effecten van corona op te vangen. Het zijn vrij besteedbare middelen. Hiervan zal 1,3 miljoen niet worden besteed omdat de huidige inzet voldoende is. De onderbesteding wordt gestort in de reserve sociaal domein en zal daar binnen worden geoormerkt voor het programma Social Impact Team.

Schuldhulpverlening (corona)
Er is in totaal 420.000 ontvangen voor extra schuldhulp als gevolg van corona. Hiervan zal 350.000 niet worden besteed omdat de huidige capaciteit de vraag aan kan. De onderbesteding wordt gestort in de reserve sociaal domein en zal daar binnen worden geoormerkt voor het programma Social Impact Team.

TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)
Er is al 0,6 miljoen ontvangen voor de TONK, bestemd voor mensen die vanwege corona hun woonlasten niet (volledig) kunnen betalen. In de septembercirculaire is een tweede tranche van 1,8 miljoen opgenomen. De kosten van TONK, inclusief de uitvoeringskosten, komen naar verwachting uit op circa 0,4 miljoen. De onderbesteding van 2,0 miljoen wordt gestort in de reserve sociaal domein en zal daar binnen worden geoormerkt voor het programma Social Impact Team. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken om het budget bij de oorspronkelijke doelgroep van de TONK terecht te laten komen.

REACT EU-subsidie HR-gemeenten
De arbeidsmarktregio Holland Rijnland bestaat uit drie samenwerkingsverbanden van gemeenten die activiteiten voor werkzoekenden in de regio organiseren. Werkzoekenden in de Rijnstreekgemeenten kunnen terecht bij Rijnvicus, werkzoekenden uit Katwijk en de Bollenstreekgemeenten zijn in begeleiding bij de Maregroep en voor de Leidse regio worden de activiteiten georganiseerd door de gemeente Leiden. De gemeente Leiden is daarnaast als centrumgemeente de aanvrager van de subsidie voor de arbeidsmarktregio. Door de coronacrisis zijn er meer werkzoekenden in de arbeidsmarktregio en is de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen groter geworden. De gemeenten hebben ervoor gekozen om deze subsidie in te zetten voor de activiteit “vergroten mogelijkheden arbeidsinpassing”. De subsidie REACT-EU wordt voor groepsactiviteiten zoals trainingen ingezet, maar ook individuele begeleiding. De doelgroep van deze activiteiten bestaat uit jongeren tot 28 jaar, uitkeringsgerechtigden en statushouders. De subsidieregeling is pas in 2021 opengesteld, maar gaat over het tijdvak 2020 tot en met 2022. De subsidie bedraagt afgerond 2,2 miljoen, waarvan afgerond 1,2 miljoen in 2021 en afgerond 1,0 miljoen in 2022. In 2021 kan naar verwachting 0,4 miljoen aan reeds gedekte kosten verantwoord worden onder deze subsidie. Het voordeel wordt ten gunste gebracht van de reserve sociaal domein.

Minimabeleid
De subsidie-afrekening van het Jeugdfonds sport en cultuur over 2020 is voordelig uitgevallen. De subsidie-afrekening 2021 van de stichting Leergeld zal ook positief uitvallen. Het totale verwachte voordeel bedraagt
300.000 en wordt verrekend met de reserve sociaal domein.