2de Voortgangsrapportage 2021

Werk en inkomen

Programmanummer

 

10

Commissie

 

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

 

Werk. Inkomen, Economie & Cultuur

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Werk en inkomen luidt:

De gemeente Leiden stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien, bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een financieel vangnet.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage
Corona
Als gevolg van de versoepelingen rond corona wordt steeds meer dienstverlening en hulp en ondersteuning weer op de reguliere manier uitgevoerd. Er wordt ook aandacht besteed aan de uitvoering van de TONK als inkomensondersteunende regeling voor door corona getroffen inwoners.

DZB
Met name opleidingen en opstapsubsidies konden en kunnen minder worden ingezet vanwege corona. Sinds de versoepelingen vindt een inhaalslag plaats met de intakegesprekken. De intakeperiode duurt echter langer dan voorheen omdat kandidaten meer moeten worden 'aangespoord'.
Dit betekent ook een verwacht financieel voordeel in het tweede halfjaar, en geeft de gelegenheid om extra in te zetten op de identificatie en begeleiding van specifieke doelgroepen, waaronder mensen die met behulp van loonkostensubsidie aan de slag kunnen. Ook is er ruimte voor pilots op extra trainingen voor vitaliteit, stressregulering en computervaardigheden.

Schuldhulpverlening
In februari 2021 is het Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 vastgesteld. Dit beleidsplan richt zich op het voorkomen, beheersbaar maken en oplossen van schulden van inwoners van Leiden. Door middel van Eerste Hulp Bij Geldzorgen, de Buddy app en hulp bij thuisadministratie proberen we te voorkomen dat schulden ontstaan of problematisch worden.

Doelenbomen

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Doel

Prestatie

 

10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk

10A1.1 Inzetten van re-integratie en participatievoorzieningen

 

10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie

 

10A1.3 Inzetten project Jongeren op de Arbeidsmarkt (Project JA)

 

10A2 Mensen met loonwaarde onder het wettelijk minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening

 

10A2.2 Inzetten beschut werk

 

10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

10A1.1 Inzetten van re-integratie en participatievoorzieningen
Ondanks dat opleidingen en opstapsubsidies minder konden worden ingezet vanwege corona, staat deze prestatie wel op groen. Er is sprake van een inhaalslag.

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doel

Prestatie

 

10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.1 Ondersteunen van mensen die gebruik maken van een bijstandsuitkering om actief te zijn in de samenleving en niet ín een sociaal isolement te raken

 

10B2 Armoedebestrijding

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag

 

10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

 

10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie

 

10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

 

10B2.5 Subsidies minimabeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Doel

Prestatie

 

10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz- inkomensvoorzieningen

 

10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude

 

10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Doel

Prestatie

 

10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en overige preventieve maatregelen

 

10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.