2de Voortgangsrapportage 2021

Programmanummer

 

2

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

De missie van het programma Veiligheid luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad die veilig is èn voelt op het gebied van wonen, werken en leven in samenwerking met bewoners en partners.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

In de 1e Voortgangsrapportage 2021 gaven we aan dat de eerste twee maanden van 2021 voor wat betreft de criminaliteitscijfers een continuering gaf te zien van de trend van 2020 ten gevolge van de coronacrisis d.w.z afname van de traditionele criminaliteit en toename van cybercrime en overlast.
Op hoofdlijnen is dat beeld gelijk gebleven maar er zijn wel nuanceringen.
Belangrijk is dat de aanpak van ondermijning dat de hoogste prioriteit heeft in het programma Veiligheid op stoom is gekomen. Het aantal signalen dat binnen is gekomen bij het team en het aantal BiBob-procedures is sterk gestegen en ook is er goede voortgang in het vastgoedproject. Met die ontwikkeling neemt ook de druk op de capaciteit toe. Dit betekent dat de komende tijd scherpe keuzes zullen moeten worden gemaakt.
In juli van 2021 de zorginstellingen in Leiden, de brandweer Hollands-Midden en de gemeente het convenant ‘De Leidse zorg brandveilig ondertekend’. In het convenant zijn afspraken vastgelegd die tot doel hebben via een risicogestuurde aanpak de brandveiligheid in de Leidse zorginstellingen te verbeteren.
V.w. b betreft de nuaceringen bij de cijfers over overlast en criminaliteit zien we dat de geluidsoverlast in de eerste helft van 2021 is toegenomen t.o.v. van die zelfde periode vorig jaar maar dat die toename na de eerste drie maanden afvlakt en dat de overlast jeugd na een sterk stijging in de eerste maanden van 2021 nu gedaald is onder het niveau van 2020.
M.b.t. cybercrime is de horizontale fraude (oplichting veelal via internet) over het eerste half jaar van 2021 toegenomen met 11% (was een toename van 27 % na de eerste twee maanden) we zien dus een afname met begin van dit jaar maar nog wel een lichte stijging t.o.v. van vorig jaar. De fraude met online handel die ook onderdeel uitmaakt van horizontale fraude is echter afgenomen met 15% t.o.v. 2020 (na de eerste twee maanden een toenamen van 10%). In de eenheid Den Haag is er ook een afname met 2% nadat er in de eerste twee maanden nog een toename was met 35% t.o.v. dezelfde periode in 2020. Het is echter nog te vroeg om hier conclusies uit te trekken

Doelenbomen

Beleidsterrein 2A Veiligheid

Doel

Prestatie

 

2A1 Beperken criminaliteit, bewaken democratische rechtsstaat

2A1.1 Aanpak ondermijning

 

2A1.2 Voorkomen of aanpakken radicalisering en polarisatie

 

2A1.3 Voorkomen cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit

 

2A1.4 Inzet Veilig Thuis

 

2A1.5 Inzet Veilige Publieke taak

 

2A2 Beperken criminaliteit en overlast in de woonomgeving

2A2.1 Beperken van overlast van personen die verward gedrag vertonen

 

2A2.2 Beperken van overlast in de woonomgeving

 

2A2.3 Preventie woninginbraken

 

2A2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling / vuurwerk

 

2A2.5 Inzet buurt- en wijkveiligheid

 

2A2.6 Aanpak fietsendiefstal en fietsoverlast

 

2A3 Beperken jeugdoverlast en criminaliteit

2A3.1 Stedelijke jeugdaanpak

 

2A4 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A4.1 Realiseren van BRL-vakbekwame gemeentelijke crisisorganisatie

 

2A4.2 Planvorming rondom grootschalige risicovolle evenementen

 

2A4.3 Inzet bij rampen en crises

 

2A4.4 Optimale preventie brandveiligheid

 

2A5 Veilig ondernemen en veilig uitgaan

2A5.1 Risicoscan, coördinatie vergunningverlening evenementen

 

2A5.2 Handhaven bij evenementen

 

2A5.3 Bijdrage aan veilig ondernemen

 

2A5.4 Handhaven coffeeshopbeleid / Regulering wietteelt

 

2A5.5 Coördinatie vergunningverlening horeca

 

2A5.6 Handhaven horecaregelgeving

 

2A5.7 Handhaven prostitutiebeleid

 

Toelichting doelenboom beleidsterrein 2A veiligheid

2A1.1 Aanpak ondermijning

Het versterkingsproject ‘Geldstromen in de Leidse vastgoedwereld’ loopt gestaag door. Inmiddels is er regionaal en landelijk belangstelling voor het project. Er wordt gekeken om het project ook na 2022 te continueren.

2A2.6 Aanpak fietsendiefstal en fietsoverlast

Dit jaar zijn er geen fietsgraveeracties geweest.