2de Voortgangsrapportage 2021

Toelichtingen afwijking begroting 2021

Budgetneutrale wijzigingen:

Aanvullend krediet Gebiedsvisie De Zwijger

Voor de omgeving ten noordoosten van het Kooiplein, tussen de IJsselmeerlaan, de Surinamestraat, de Curacaostraat en Pieter Bothstraat, wordt in samenwerking met Ons Doel en De Sleutels gewerkt aan een gebiedsvisie. Voor de werkzaamheden om tot een gebiedsvisie te komen is aanvullend budget benodigd van € 194.000,-. De extra kosten betreffen planuren en externe inzet voor aanvullend onderzoek. Dit is nodig om de complexe opgave van het toevoegen van substantiële hoeveelheid woningen, verbeteren van de leefbaarheid en een goed functionerend verkeerssysteem (irt LRN) voor dit gebied te bewerkstelligen.

Voorgesteld wordt het krediet “Gebiedsvisie W de Zwijgerlaan Oost” te verhogen met 194.000,- en deze te dekken door een onttrekking van 180.000,- aan de reserve afschrijving investeringen, 14.000,- wordt gedekt door aanvullende bijdragen van de woningbouwcoöperaties.
Daarnaast wordt voorgesteld het krediet “Aansluiting Kooiplein” met 180.000,- te verlagen en de structurele dekking van 7.200,- toe te voegen aan de reserve afschrijving investeringen.

Alhoewel het bovenomschreven voorstel voor de dekking van plankosten voor het opstellen van de gebiedsvisie budgetneutraal is, gaat de uitvoering van de gebiedsontwikkeling zelf wel gepaard met een nog ongedekte onrendabele top. Het college heeft inmiddels een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van BZK in het kader van de derde tranche van de Regeling Woningbouwimpuls, voor de dekking van de helft van dit tekort. Mocht deze subsidie worden toegekend, dan zal het college bij kaderbesluit volgend jaar een voorstel doen voor de dekking van het resterende tekort. Als de subsidie niet wordt toegekend, dan is het nog steeds noodzakelijk een gebiedsvisie op te stellen, al zal dat betrekking moeten hebben op een soberder plan met minder (betaalbare) woningen.

Krediet Mendelweg Noord

Ten behoeve van gemeentelijke projectbegeleiding voor de realisatie van de parkeergarage aan de Mendelweg door Naturalis en het verbeteren van de openbare ruimte op de aangelegen gemeentelijke gronden - waaronder een voetgangersbrug om de parkeergarage beter toegankelijk te maken voor omliggende bedrijven en instellingen - wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van 550.000. Dit krediet kan worden gedekt uit de gerealiseerde opbrengst van de verkoop van het kavel Mendelweg Noord, waar de garage gerealiseerd gaat worden (zie ook collegebesluit 21.0284 Verkoop kavel Mendelweg Noord aan Naturalis). Deze kredietaanvraag is inclusief de reeds gemaakte plankosten die gemaakt zijn voor de onderhandelingen met Naturalis voor de verkoop van het kavel. De opbrengst van de verkochte kavel wordt gestort in de reserve Grondexploitaties. De kosten voor uitvoeren werkzaamheden verbeteren realisatie voetgangserburg/openbaar gebied ter hoogte van 424.000 worden geactiveerd. De kosten aangaande projectbegeleiding en de reeds gemaakte plankosten ter hoogte van 126.000 worden rechtstreeks onttrokken aan de reserve Grondexploitaties. Voorstel is dan ook om het krediet ter hoogte van 550.000 te dekken middels een onttrekking aan de reserve Grondexploitaties waarbij de te activeren lasten worden gedekt uit de reserve Afschrijvingen en Investeringen.