2de Voortgangsrapportage 2021

Toelichtingen afwijking begroting 2021

Mee- en tegenvallers:

Lagere inkomsten Fiets Fout is Fiets Weg en weesfietsen als gevolg van corona
Bij de activiteiten rond de weesfietsen en ‘Fiets Fout is Fiets Weg’ ontstaat in 2021 een financieel tekort omdat de inkomsten lager uitvallen. Deze inkomsten betreffen het bestuursdwangbedrag van 26,00 dat mensen moeten betalen als zij hun fiets komen ophalen en de opbrengst van fietsen die niet meer zijn opgehaald door de eigenaar. Door de corona-uitbraak zijn nauwelijks fout geparkeerde fietsen en weesfietsen verwijderd waardoor deze inkomsten fors lager zijn dan in de voorgaande jaren. Naar verwachting gaan in september nieuwe acties met betrekking tot weesfietsen van start, maar de opbrengst zal lager zijn dan begroot. Naar inschatting zal het tekort over het 2e halfjaar uitkomen op 68.000. Verwacht wordt dat van het Rijk via het gemeentefonds volledige compensatie zal worden ontvangen. Deze verwachte inkomsten worden geraamd in het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Stijging watersysteemheffing
Het tarief voor de watersysteemheffing van Rijnland voor omslag openbare wegen is in 2020 (als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving) met ruim 26% gestegen t.o.v. het tarief in 2019 naar 422,50 per hectare. Voor Leiden betekent dat een totale toename van circa 60.000 in 2021. Voor 2022 en verder is deze stijging meegenomen in het nieuwe beheerplan.

Stijging energiekosten Openbare verlichting
In 2021 zijn de eindafrekeningen (facturen) van 2019 en 2020 ontvangen. Deze zijn hoger uitgevallen dan verwacht en hierin is in de begroting niet voorzien. Daarnaast is sprake van gestegen belastingen en milieuheffingen.

Budgetneutrale wijzigingen:

Singelpark
Leiden werkt aan het Singelpark: het langste, mooiste en spannendste stadspark langs de unieke Leidse singels. De projecten van fase 2 die in de brief op 9 april worden genoemd, zijn inmiddels gedefinieerd en er zijn budgetten toegekend. Ook is er cofinanciering vanuit Holland Rijnland (Regionaal Groenprogramma) beschikbaar gekomen voor de projecten Veerplein tot Plantsoen en Jan van Houtkade. Begin 2021 heeft het Team Singelpark van Stadslab Leiden, een rapport aangeboden aan De Vrienden van het Singelpark en de gemeente Leiden. Hierin wordt het belang benadrukt om te blijven investeren in het verbeteren van de kwaliteit van het Singelpark. In nauw overleg met het bestuur van de Vrienden van het Singelpark zijn uit verschillende aanbevelingen de volgende twee locaties genoemd waar op korte termijn een verbetering van het Singelpark kan worden gerealiseerd, passend in de ambities en kaders van het Beeldkwaliteitsplan Singelpark.

  • Versterking informele Singelparkpromenade Noordeinde-Koepoortsbrug
    Het succes van het Singelpark heeft als uitdaging om op sommige plekken de drukte aan te pakken door alternatieve routes aan te bieden. De 5e Binnenvestgracht is zo'n plek. Vanwege het smalle wegprofiel, de huidige verkeersituatie (tweerichtingen, aanwezigheid buslijn) is echter de verwachting dat een Singelparkpromenade (volgens BKP Singelpark) op deze plek (herinrichting van-gevel-tot-gevel) niet op afzienbare termijn gerealiseerd kan worden. Daarnaast zijn hier geen investeringsmiddelen voor beschikbaar in de begroting van de gemeente.De projectopgave is om deze route te versterken zodat deze als wandelroute kan worden toegevoegd aan het Singelpark. Aan het her en der ontstaan van een olifantenpaadje is duidelijk zichtbaar is dat wandelaars de berm incidenteel gebruiken als wandelroute. De uitdaging is om deze route, zonder herinrichting van-gevel-tot-gevel, te versterken zodat deze als informele wandelroute kan worden toegevoegd aan het Singelpark. Dit vooruitlopend op (of als opmaat naar) een volwaardige Singelparkpromenade langs de Witte Singel op de lange(re) termijn.
  • Versterken verbinding begraafplaats Zijlpoort
    De Singelparkroute langs begraafplaats Zijlpoort vormt een belangrijke schakel in de route tussen het Ankerpark, via de Zijlpoort, naar het Blekerspark. Ondanks verbeteringen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd voldoet de huidige inrichting op dit moment nog niet aan het beeldkwaliteitsplan Singelpark en is een groot knelpunt op het gebied van toegankelijkheid. De projectopgave betreft het realiseren van een singelparkwaardige en toegankelijke route en door aanpassingen aan de verharding, de trappen, het straatmeubilair en het verfraaien van de groene inrichting.

Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van € 450.000. In 2019 is o.a. € 70.000 vanuit het Singelpark-Begraafplaats Groenesteeg gereserveerd voor de renovatie van de kerende muur op de begraafplaats Zijlpoort. Deze bijdrage is niet nodig voor de werkzaamheden aan de kerende muur en voorgesteld wordt dit geld in te zetten op het versterken van de verbinding begraafplaats Zijlpoort-Singelparkroute. Voorgesteld wordt de resterende € 380.000 in mindering te brengen op de investeringen Singelpark in het MIP. Daarnaast wordt een verhoging van € 100.000 voor het krediet Singelpark overall gevraagd ter dekking van de gemeentelijke projectorganisatie Singelpark. Vanuit dit krediet worden de plankosten gedekt voor het overall projectmanagement Singelpark. Dit betreft o.a. de coördinatie van diverse projecten, afstemming vanuit het Singelpark met andere raakvlakprojecten, afstemming met de Vrienden van het Singelpark en de dekking van de initiatief- en haalbaarheidsfase van nieuwe deelprojecten.

Terugbetaling van gestorte bijdrage bomenfonds
Bij de jaarrekening 2019 is op basis van een inventarisatie, een deel van middelen in de voorziening Bomenfonds overgeheveld naar de reserve. De verwachting was dat op dat deel van het fonds geen verplichting op teruggave meer rustte. Van twee lang lopende projecten (start 2012-2014), te weten Groenoord en Lammenschanspark, is recentelijk informatie naar boven gekomen waaruit blijkt dat aan de verplichting tot herplanting is voldaan en daarmee hebben de betreffende partijen recht op teruggave van het gestortte bedrag. In totaliteit gaat het om 203.578.

Daarnaast is er in de Stevenshof, in samenspraak met verschillende bewoners, een inventarisatie gedaan om te zien of hier extra bomen kunnen worden gerealiseerd. In het totaal is voor het plantjaar 2021 plek gevonden voor maar liefst 69 extra bomen. Dit bestaat uit o.a. een boomgaard bij de Magda de Haasstraat, exta bomen bij het speeleiland en grasveld Zuster Meijboomstraat, extra bomen bij de groene vluchtstrook Mary Zieldenrustweg, Aanvulling knotbomen Maartje Offerspad, extra bomen bij het park en water Ank van der Moerstraat en Anne Bijnakade,Truus Wijsmullertunnel en Trix Terwindstraat. Kosten voor deze operatie zijn berekend op 77.885. Voor de groene kansenkaart was al een onttrekking van 150.000 geraamd. De werkelijk onttrekking valt over 2021 lager uit waardoor we deze kosten kunnen dekken uit de al geraamde onttrekking van de reserve bomenfonds.

Wijkvervangingsproject Professorenwijk-Oost
Voor het Wijkvervangingsproject Professorenwijk-Oost is in 2020 een subsidie Strategisch Plan Verkeerveiligheid aangevraagd voor 2021. De subsidie van 300.000 is beschikt in 2020 met als voorwaarde dat de werkzaamheden zijn voltooid per september 2021. Door de omstandigheden (corona) was deze termijn niet haalbaar en om die reden niet verwerkt in de begroting. Het rijk heeft besloten dat de bestedingstermijn van de regeling wordt verlengd tot eind 2022.
Voorgesteld wordt de dekking van krediet WK FPDS VMOR Profeswijk - oost fase 1 aan te passen, door extra subsidie ad 300.000 te ramen. De vrijvallende kapitaallasten ad 10.500 om te zetten in een storting in de reserve duurzame stad, waaruit oorspronkelijk het krediet is gedekt.

Bijdrage Holland Rijnland voor Land van Ons
Op 30 juni heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland besloten om in te stemmen met cofinanciering uit het Regionaal Groenfonds voor het project Land van Ons/ Universiteit van Leiden. Het project Land van Ons is een project van 10 jaar opgezet door 4 partijen: Land van Ons, Centrum voor Milieukunde/ Universiteit Leiden, Hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland. Doel is onderzoek te doen naar mogelijkheden voor toekomstige agrarische activiteiten in veenweidegebied, op grondgebied van Land van Ons in de gemeente Kaag en Braassem. Omdat alleen via een gemeente cofinanciering kan worden aangevraagd heeft Leiden cofinanciering aangevraagd bij Holland Rijnland. Een voorschot van 700.000 is toegekend door Holland Rijnland en gestort bij Leiden. Dit is overgemaakt aan Het Land van Ons. Afspraken tussen Land van Ons, Leiden en Kaag en Braassem worden in een uitvoeringsovereenkomst vastgelegd.

Kopgroep Beheer
De gemeente Leiden is voorzitter van de Kopgroep Beheer. De kopgroep Beheer is een samenwerkingsverband tussen de beheerorganisaties van de gemeenten Almere, Leiden, Rotterdam, Zoetermeer en Zwolle. De samenwerking heeft 3 hoofddoelstellingen: verkoop het vak van beheer beter, zorg voor een betere opleiding voor toekomstgericht beheer en zorg voor samenwerking met ontwerpers. Een van de uitkomsten is de oprichting van de leerstoel Managing Public Space aan de WUR https://www.wur.nl/en/project/maps.htm

In de Kopgroep is afgesproken dat de deelnemende gemeenten met ingang van 2022 gedurende 4 jaar 5.000 bijdragen. Dit budget wordt benut voor onderzoek en communicatie. De gemeente Leiden zal fungeren als budgetbeheerder voor de bijdragen vanuit de gemeenten en de uitgaven namens de Kopgroep. Hiervoor wordt een aparte kostenplaats in het leven geroepen en worden de baten en lasten geraamd.

Aanschaf electrisch inspectievaartuig

Voor de inspectie van kunstwerken en walkanten en gebruik door de havenmeesters is het nodig om een inspectievaartuig aan te schaffen. Deze zal gebruikt worden om inspecties vanaf het water uit te voeren aan de delen van kunstwerken en walkanten die vanaf de kant niet zichtbaar zijn en daarnaast ook door de havenmeesters gedurende de vaarseizoenen (april t/m oktober). Hiermee borgen we een betere monitoring van kunstwerken en walkanten waardoor gebreken eerder inzichtelijk zijn en indien nodig vroegtijdig ingegrepen kan worden. De inzet voor inspecties bedraagt circa één dag in de week. In het kader van duurzaamheid wordt gekozen voor een elektrisch inspectievaartuig. De kosten (kapitaallasten en onderhoud) worden gedekt vanuit het domein walkanten