2de Voortgangsrapportage 2021

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

 

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

 

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

 

5A1.3 Beheren openbare ruimte

 

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

 

5A1.5 Beheren contracten buitenreclame

 

5A1.6 Handhaven gebruik openbare ruimte

 

5A1.7 Werken voor derden cluster beheer

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Uitvoeren straatreiniging en graffitibestrijding: de overlast van zwerfafval en dumping is de afgelopen periode toegenomen. Dit is terug te zien in de hoeveelheid meldingen. De verklaring is m.n. de toegenomen druk op de openbare ruimte als gevolg van de lockdown. Nu we langzaam weer terugkeren naar een normale situatie is de verwachting dat hiermee ook de overlast zal afnemen. We zullen de situatie komend half jaar specifiek blijven monitoren. Indien komende maanden blijkt dat het gebruik van de openbare ruimte intensiever blijft dan voor de coronaperiode, dan zal een voorstel worden gedaan om de reguliere reinigingscapaciteit structureel te verhogen om zo beeldkwaliteit B te kunnen blijven bieden.

Verminderen van overlast in eigen wijk: nu we sinds juli (Reiniging) en september (Handhaving) de hotspotaanpak weer kunnen oppakken, verwachten we dat we de overlast weer kunnen terugdringen. Als dit niet zo is, doen we aanvullende voorstellen.

Tot eind dit jaar monitoren we om te bekijken of de maatregelen leiden tot normalisatie van de situatie. In januari 2022 evalueren we, een eventueel voorstel tot verhoging van de reinigingscapaciteit volgt in februari 2022.

Beleidsterrein 5B Openbaar water en klimaatadaptatie

Doel

Prestatie

 

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Klimaatadaptatie en ontwikkelen beleid waterkwaliteit

 

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

 

5B2 Recreatieve waarde water vergroten

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

 

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

 

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

 

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5B Openbaar water en klimaatadaptatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

Doel

Prestatie

 

5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

 

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

 

5C1.3 Beheren openbaar groen

 

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

 

5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

 

5C2.2 Aanleggen Singelpark

 

5C2.3 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

In Leiden-Oost zijn belangrijke stappen gezet om Park Matilo om te vormen tot bijenreservaat. Een goede impuls voor de biodiversiteit, want er zijn diverse zeldzame bijensoorten waargenomen. In 2021 gaan we verder met de voorbereiding van het project Lorentzkade als onderdeel van de Groene Hoofdstructuur. Dit project zal het bijenlandschap in Leiden-Oost verder versterken. Dit najaar worden daarnaast een drietal kleinere projecten binnen de Groene Hoofdstructuur gerealiseerd.

Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Doel

Prestatie

 

5D1 Werken aan een klimaatneutrale en klimaatingerichte stad

5D1.1 Milieubeheer algemeen

 

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

 

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

 

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.