2de Voortgangsrapportage 2021

Toelichtingen afwijking begroting 2021

Mee- en tegenvallers

Verplaatsing woonunits Sumatrastraat
De verplaatsing van de 16 woonunits van de Sumatrastraat naar de Verdamstraat heeft meer tijd in beslag genomen dan bij aanvang was voorzien. Daarnaast vallen de daadwerkelijke realisatiekosten hoger uit.
In de eindfase na verplaatsing en oplevering van de woonunits heeft de inrichting van het naastgelegen speelveld voor de buurt meer tijd en geld gekost dan voorzien. Het speelveld was vroeger een groot grasveld, wat getransformeerd is met bosschages en veel bomen en is uitgebreid met avontuurlijke speelvoorzieningen. Dit is na zorgvuldige participatie met een klankbordgroep van omwonenden en na afzonderlijke participatie door kinderen tot stand gekomen.
Het tekort voor plan- en uitvoeringskosten bedraagt 80.000. In de voorziening die is getroffen voor de verplaatsing van de woonunits is geen rekening gehouden met deze aanvullende kosten. Voorgesteld wordt om het krediet Verplaatsen 16 woningen Sumatrastraat te verhogen met 80.000. De woonunits aan de Verdamstraat zijn bedoeld voor de bijzondere doelgroepen. Deze kosten maken geen onderdeel uit van het sociaal domein.

Budgetneutrale wijzigingen:

Beschermd wonen PGB
Net als vorig jaar lijkt het budget voor Beschermd Wonen (BW) PGB overschreden te worden met circa 1 miljoen. Daarnaast zal een lagere eigen bijdrage BW (circa 0,7 miljoen) worden ontvangen door het lagere aantal cliënten door de overgang naar de WLZ. De tekorten kunnen worden gedekt door het verwachte overschot op BW Zorg in natura (circa 1,7 miljoen).

Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning
Vanuit de meicirculaire 2021 ontvangt Leiden als koplopergemeente in 2021 400.000 om aan de ambities rondom onafhankelijke cliëntondersteuning te werken. In 2021 is hiervoor een projectplan opgesteld en is een start gemaakt met de uitvoering hiervan. De verwachte kosten worden echter met name in 2022 en 2023 gemaakt. Om die reden wordt bijna het gehele budget overgeheveld naar 2022. In 2022 wordt aan de hand van de dan gemaakte keuzes gekeken welk deel moet worden doorgeschoven naar 2023.

Project Gewoon wonen
In 2019 heeft Leiden 100.000 ontvangen van het Rijk voor het project Gewoon wonen. Het is bestemd voor een woonvoorziening voor jongeren met ernstige beperkingen. De verwachting is dat in het laatste kwartaal de omgevingsvergunning kan worden afgegeven en dat de bouw begin 2022 gaat plaatsvinden. Het budget van € 100.000 wordt daarom overgeheveld naar 2022.

Trix Terwindt Multifunctionele Accommodatie
Na uitwerking van het Voorlopig ontwerp, waarbij aan de minimale eisen/wensen is voldaan, blijkt het huidige krediet van 1.050.000 te krap. Een aanvullend krediet van 223.000 is nodig. Dekking zal plaatsvinden uit de reserve Leefbaarheidsprojecten in de wijken.

Vrouwenopvang
De regionale middelen vrouwenopvang zijn vanaf 2021 door het Rijk met structureel 1,4 miljoen verhoogd doordat de afgelopen jaren het aantal meldingen fors was gestegen en omdat extra inzet nodig is voor de aanpak van huiselijk geweld. Door corona is het aantal meldingen in 2021 veel lager uitgevallen dan verwacht. De verwachte onderbesteding bedraagt 1,3 miljoen. De onderbesteding wordt gestort in de reserve sociaal domein en daarbinnen geoormerkt voor vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld.

Investeringsfonds Rijnstreek
Het Investeringsfonds 2020 was voor alle regio's naar beneden bijgesteld i.v.m. een lager restant op budget Beschermd Wonen 2020 dan oorspronkelijk was ingeschat. Hierdoor is het Investeringsfonds-Rijnstreek in 2020 met 376.300 overschreden. In het Portfefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland is afgesproken dat deze overschrijding uit 2020 ten laste van de reserve Sociaal Domein, geoormerkt deel Beschermd wonen gebracht zou worden. In de Jaarrekening 2020 is echter via budgetoverheveling 2020/2021 de overschrijding uit 2020 ten laste van het Investeringsfonds-Rijnstreek 2021 gebracht. Met deze mutatie wordt dit teruggedraaid en wordt het Investeringsfonds voor de Rijnstreek 2021 verhoogd met 376.300, ten laste van de reserve Sociaal Domein, geoormerkt deel Beschermd Wonen.