2de Voortgangsrapportage 2021

Maatschappelijke ondersteuning

Programmanummer

 

9

Commissie

 

Onderwijs en Samenleving

Portefeuille(s)

 

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

De missie van het programma Maatschappelijke ondersteuning luidt:
De gemeente Leiden wil een stad zijn waarin alle mensen, inclusief die met een zorgbehoefte, actief kunnen participeren en zelf de regie in handen hebben bij de wijze waarop hun zorgbehoefte wordt vervuld. Het gemeentelijke beleid is gericht op het activeren van mensen om hen in staat te stellen zelf deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast organiseren we een vangnet voor de ondersteuning van zeer kwetsbare burgers die onvoldoende in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage
Bredere openstelling Wet Langdurige Zorg
Per 1 januari 2021 is de Wet Langdurige zorg (WLZ) opengesteld voor mensen die vanwege hun psychiatrische problematiek levenslang aangewezen zijn op 24/7 ondersteuning. Hieronder valt een deel van de huidige Wmo-cliënten. Deze aanpassing wordt budgetneutraal uitgevoerd.
Leiden Inclusief
Het programma Leiden Inclusief is vastgesteld. De komende twee jaar is er extra aandacht voor de volgende vier thema’s: ‘Leiden toegankelijk voor mensen met diverse beperkingen’, ‘tegengaan van racisme en discriminatie’, ‘LHBTI+ discriminatie tegengaan’ en ‘naar een diverse en inclusieve gemeentelijke organisatie’. We gaan aan de slag met de motie (M.21.0067/39) om gendergelijkheid onderdeel te maken van Leiden Inclusief.
Ondertekening Preventieakkoord
Op 19 april 2021 is het lokaal preventieakkoord getekend door bijna 30 partijen. Dit akkoord richt zich op het versterken van de gezondheid van inwoners van Leiden. De focus ligt hierbij op de wijken Leiden Noord en Leiden Zuid-West.
Beschermd wonen
Er is een permanent tekort aan woningen, waardoor huisvesting een knelpunt blijft. Voor beschermd wonen is er een oplopende wachtlijst, hoewel er meer woningen beschikbaar zijn gekomen.
Corona
De coronacrisis heeft nog altijd invloed op de manier waarop de prestaties kunnen worden uitgevoerd. De werkdruk bij de Sociale Wijkteams is onverminderd hoog. Wel is er langzaam meer mogelijk in bijvoorbeeld hulp en ondersteuning op locatie (en thuis).

Doelenbomen

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Doel

Prestatie

 

9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.1 Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

 

9A1.2 Doen organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

 

9A1.3 Doen bevorderen van cliëntbetrokkenheid en publieksparticipatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

 

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

Leiden inclusief
Op 15 juni 2021 is het Programma Leiden Inclusief door het college vastgesteld (BW 21.0317). Onder voorbehoud van besluitvorming door de raad over de voor het programma benodigde middelen. Dit budget van 75.000 heeft de raad met de Kaderbrief 2021-2025 beschikbaar gesteld.

Beleidsterrein 9B Preventie

Doel

Prestaties

 

9B1 Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning

 

9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

 

9B3 Iedere Leidenaar heeft een gezonde en actieve leefstijl

9B3.1 Leidenaars hebben kennis van een gezonde en actieve leefstijl

 

9B3.2 Leidenaars gaan verantwoord om met genotmiddelen

 

9B3.3 Leidenaars hebben een gezond gewicht

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9B Preventie

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning

Door corona is deze functie van Stichting MEE minder open geweest.

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidzorg
Ondanks alle inzet op corona heeft de GGD de wettelijke basistaken kunnen uitvoeren.

9B3.2 Leidenaars gaan verantwoord om met genotmiddelen
De uitvoering motie Rookvrij is vertraagd. Inmiddels is de reguliere communicatie met sportverenigingen in Leiden weer opgestart, onder meer over de gezonde sportkantine en rookvrije generatie.


Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Doel

Prestatie

 

9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat
 

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van sociale wijkteams

 

9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen

 

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9C Ondersteuning

9C1.1. Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van Sociale Wijkteams
De druk door corona is onverminderd hoog. Van de oorspronkelijke taakstelling van 350.000 wordt in 2021 € 100.000 gerealiseerd. Dit nadeel is betrokken bij de kaderbrief

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen
De gesprekken met Incluzio over het organiseren van dagbesteding als vrij toegankelijke voorziening lopen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de bijsturingsmaatregel uit 2019.

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

Doel

Prestatie

 

9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid

 

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood

 

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

 

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

 

9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen

 

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen
Er is een permanent tekort aan woningen. Daardoor is huisvesting van kwetsbare groepen een blijvend knelpunt. Hier is veel aandacht voor, ook vanuit landelijk beleid: met het Landelijk Actieprogramma komen er middelen vrij om huisvesting te stimuleren en zet het Rijk in op het faciliteren van een versnelde realisatie van huisvestingsplannen.
In 2021 is er een tekort op de aangevraagde subsidie van de Binnenvest. De meevaller van 2020 (extra ontvangst van de Binnenvest van 415.000) wordt gebruikt om dit tekort te dekken.

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen
De taak beschermd wonen wordt conform vastgesteld beleid en binnen de beschikbare financiële kaders uitgevoerd. Tegelijkertijd is er sprake van een oplopende wachtlijst. Deze wachtlijst heeft de volle aandacht en er wordt op verschillende manieren inzet gepleegd om de wachtlijst te verkorten. Enerzijds door de realisatie van nieuwe woon-zorg vormen, anderzijds door pilots gericht op het versterken van de ambulante ondersteuningsstructuur.