2de Voortgangsrapportage 2021

Beleidsterrein 7A Jeugd

Doel

Prestatie

 

7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie

 

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

 

7A1. 3 Ondersteunen spelbevordering

 

7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid

 

7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning

 

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams

 

7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7A Jeugd

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte
Door de situatie rondom corona is er vertraging opgelopen met de uitvoering van het Uitvoeringsplan Spelen. Naar verwachting wordt deze achterstand in 2021 en 2022 ingelopen. Er is vertraging ontstaan omdat voor alle projecten betrokkenheid van bewoners en dan vooral van kinderen nodig is. Deze participatie was aanvankelijk begin 2020 gepland, vervolgens verplaatst naar eind van de zomer, en kon toen niet doorgaan vanwege de tweede golf. Vormen voor digitale participatie zijn in de tussentijd wel ontwikkeld, maar dit is complexer, waardoor het meer tijd in beslag neemt. Dus er is vertraging door het zoeken naar en het uitvoeren van andere manieren van participatie. De afronding van het Uitvoeringsplan Spelen staat evenwel nog steeds gepland voor eind 2022, conform de oorspronkelijke planning.
De verbouwing van het gebouw bij SV Ons Eiland in het kader van het versterken van de buurtfunctie is vertraagd omdat het ontwerp het budget overschreed. Het heeft tijd gekost voor de projectgroep om het ontwerp hierop aan te passen.

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams
Vertraging start Jeugdteams
Er is enige vertraging in de start van de Jeugdteams. De teams zijn officieel gestart per 1 juli 2021. De implementatie van de nieuwe manier van werken wordt deze maanden nog vormgegeven en de leden van de jeugdteams moeten hier nog in meegenomen worden. Daarnaast is de arbeidsmarkt ongunstig wat het moeilijk maakt vacatures te vervullen. Deze vertraagde start is onderwerp van gesprek tussen gemeenten en Jeugdteams Leidse regio en zal dit ook de komende tijd blijven. Wel is al duidelijk dat de verwachte verlaging van de uitgaven voor specialistische jeugdhulp in 2021 met € 500.000 niet gehaald gaan worden (Bijsturingsmaatregel sociaal domein Kaderbrief 2020-2025).

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

Groeiende vraag
De vraag naar jeugdhulp blijft groeien. In 2021 zijn in Holland Rijnland aanvullende maatregelen uitgewerkt om binnen de begroting te kunnen blijven werken en tegelijkertijd knelpunten als wachttijden het hoofd te kunnen bieden. Op dit laatste punt is een regionale aanpak gerealiseerd waar extra ambtelijke capaciteit voor is vrijgemaakt.

Aanvullende middelen vanuit het rijk
Als gevolg van de steeds nijpender wordende tekorten in de jeugdhulp heeft de rijksoverheid voor 2021 voor alle gemeenten incidentele extra middelen toegezegd. Met deze middelen worden de stijgende kosten gecompenseerd en ook bekostigen we de aanpak wachtlijsten ermee.
Vlak voor de zomer 2021 heeft de landelijke en onafhankelijke arbitragecommissie bepaald dat gemeenten structureel meer middelen nodig hebben voor jeugdhulp en dat er een hervormingsagenda van rijk en gemeenten samen nodig is om te komen tot goede en betaalbare jeugdhulp in de toekomst (zie hiervoor de Programmabegroting 2022, Programma 7 Jeugd & Onderwijs).

Corona & maatwerk
Het is moeilijk te voorspellen wat de effecten van de coronacrisis op de middellange en langere termijn zijn voor de vraag naar jeugdhulp. Er wordt in 2021 veel maatwerk geleverd voor specifieke doelgroepen op locatie, ook bij scholen, samen met de Jeugdteams en SOL. ‘Normaliseren’ en ‘zo dichtbij als mogelijk’ vormen ook hier het uitgangspunt.

Voorbereiding nieuwe inkoop
Er is in 2021 gewerkt aan het opstellen van de nieuwe contracten met geschiktheidseisen voor de aanbieders van jeugdhulp, alles volgens de nieuwe inkoopstrategie die start per 2022. In de komende maanden werken we hiervoor onder meer ook aan een Centraal Intake-orgaan voor verblijfsaanbod.

Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Doel

Prestatie

 

7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra

7B1.1 Zorg dragen voor voldoende aanbod peuterspeelzaalwerk

 

7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelzalen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Doel

Prestatie

 

7C1 Gelijke onderwijskansen voor kinderen van nul tot dertien jaar

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie

 

7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansenscholen

 

7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen

 

7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

 

7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs

 

7C3 Als kennisstad toekomstbestendig onderwijs bevorderen met extra aandacht voor internationalisering en duurzaamheid

7C3.1 Stimuleren van een rijke leeromgeving waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn

 

7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving

 

7C3.3 Bevorderen van een rijke leeromgeving en toekomstgerichte talentontwikkeling door samenwerking van onderwijs met bedrijven en instellingen 

 

7C4 Zoveel mogelijk leerlingen volgen onderwijs en halen een startkwalificatie of het verwerven van een werkplek

7C4.1 Sturing geven aan projecten die zich richten op het behalen van een startkwalificatie, terugkeer naar het onderwijs (ook voor thuiszitters) of het verwerven van een werkplek

 

7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Doel

Prestatie

 

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

 

7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen

 

7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.