2de Voortgangsrapportage 2021

Toelichtingen afwijking begroting 2021

Mee- en tegenvallers:

Aanleg glasvezel Leiden
Voor de de coördinatie voor de uitrol van glasvezel door de provider in geheel Leiden is een projectteam benodigd. Aangezien het om een grootschalige uitrol gaat van ongeveer 450 kilometer de komende drie tot maximaal zes jaar, ligt een projectmatige aanpak met één aanspreekpunt vanuit het gemeentelijk Projectbureau het meest voor de hand. Het voorstel betreft een multidisciplinair project met betrokkenheid van meerdere afdelingen en externe stakeholders. De gebruikelijke procedures voor het indienen van instemmingsbesluiten blijven gelden maar voor de aanleg van tracés van deze lengte is het noodzakelijk om daarnaast een projectteam op te zetten die de uitrol van glasvezel op de meest wenselijke en efficiënte manier kan coördineren. De op te stellen samenwerkingsovereenkomst (SOK) vormt de basis voor de afspraken met provider en het inrichten van een projectteam met alle belanghebbenden aan tafel.


De geschatte kosten van het projectteam bedragen voor dit jaar 50.000. Hiervoor is momenteel geen dekking. Uitgangspunt is dat toekomstige legesinkomsten deze kosten zouden moeten kunnen dekken. Komende periode zullen we gebruiken om te berekenen of we de reguliere inzet (die benodigd is bij een aanvraag) èn de extra inzet (voor dit traject) daadwerkelijk kunnen dekken uit de leges die de provider zal betalen. Bij de Kaderbrief 2022 komen we indien nodig hierop terug.

Budgetneutrale wijzigingen:

Markten
Vanwege corona is ook in 2021 de markt verplaatst. Alleen food en aan drogisterij-artikelen verwante kramen hebben een standplaats. Facturering vindt plaats op basis van werkelijke stadagen en er wordt een bedrag naar rato van het jaartarief in rekening gebracht. De verwachte inkomsten zullen naar verwachting 190.000 lager zijn. Verwacht wordt dat van het Rijk via het gemeentefonds volledige compensatie zal worden ontvangen. Deze verwachte inkomsten worden geraamd in het programma Algemene dekkingsmiddelen.