2de Voortgangsrapportage 2021

Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Doel

Prestatie

 

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

 

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering.

Deze prestatie bestaat uit 9 verschillende onderdelen. Hiervan krijgen 7 onderdelen een groen stoplicht en worden verder niet toegelicht. De volgende twee onderdelen kleuren niet groen:

Onderdeel 6. Markten

Dit onderdeel krijgt een oranje stoplicht. Vanaf 28 april jl. mochten de non-food marktkooplieden door het versoepelen van de coronamaatregelen weer op de diverse weekmarkten in Leiden te staan. De coronamaatregelen hebben een negatieve invloed op de totaal te innen standplaatsgelden over 2021..

Onderdeel 8. Ligplaatsenbeleid

Een rood stoplicht voor dit onderdeel omdat er in 2021 geen voorstellen komen voor aanpassing van dit beleid. Tijdens het proces van het opstellen en aanpassen van de Verordening fysieke leefomgeving is gebleken dat het borgen en reguleren van het gebruik van het openbaar water en de walkanten door (woonboot)bewoners, recreanten van binnen en buiten leiden en (bedrijfsvaart)ondernemers een onderwerp is dat een integrale benadering vraagt in regelgeving en aanpak. Daarmee is het een onderwerp dat bij uitstek geschikt is om op te nemen in het omgevingsplan. In de loop van 2022, na inwerkingtreding van de Omgevingswet, zal daarom worden gestart aan de uitwerking hiervan met als doel opname in het Leids omgevingsplan.

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park

In aanvulling op het groene stoplicht willen wij hier de verkoop van een perceel grond aan de Mendelweg aan de Stichting Naturalis noemen. Naturalis bouwt op deze plek een parkeergarage die naast het parkeren voor bezoekers ook gebruikt zal worden door medewerkers en bezoekers van het LBSP. Daarnaast wordt de parkeergarage ingericht als Park & Ride plus voorziening voor bijvoorbeeld bezoek aan de binnenstad. Dit is een proef in het kader van de Agenda Autoluwe Binnenstad.

Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen

Doel

Prestatie

 

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden 

 

3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

 

3B2  Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen.

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 3C Marketing en promotie

Doel

Prestatie

 

3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

 

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad

 

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3C Marketing en promotie.

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 3D Circulaire economie

Doel

Prestatie

 

3D1 Circulaire Economie

Een economie waar materialen afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen en efficiënt worden gebruikt, waar de focus verschuift van bezit naar gebruik en waar nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan gerelateerd aan reparatie en recycling.

3D1.1 Transitie naar circulaire bouw, infrastructuur en gebiedsontwikkeling

 

3D1.2 Van afval naar materiaalstromen

 

3D1.3 Maatschappelijk verantwoord inkopen

 

Toelichting doelenboom beleidsterrein 3D Circulaire economie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.