2de Voortgangsrapportage 2021

Toelichtingen afwijking begroting 2021

Mee- en tegenvallers:

Kosten implementatie RIS en BIS
Eerder dit jaar is de aanbesteding Raadsinformatiesysteem en Bestuurlijk informatiesysteem (RIS/BIS) afgerond. De kosten daarvoor zijn gezamenlijk door college en raad gedekt uit beide begrotingen. Het is de bedoeling dat de volledige kosten voor de inplementatie nu drukken op de begroting van de raad, maar daarvoor is geen budgettaire ruimte. Deze post is bij de Kadernota aangekondigd en kan nu worden geconcretiseerd.

Digitalisering bouwdossiers
Het project digitalisering bouwdossiers blijkt in de praktijk complexer te zijn dan vooraf ingeschat. Mede veroorzaakt doordat er in heel het land nog weinig ervaring is opgedaan met het grootschalig digitaliseren van dit soort dossiers. Daardoor is de doorlooptijd langer dan bij de aanvang was ingeschat. Oorspronkelijk zou het project deze zomer worden afgerond. In de geactualiseerde planning loopt het project door tot 2023, evenals de kosten die daarmee hoger uitvallen. Inzet is wel om de beoordeling van de scanwerkzaamheden en het verwerken van de facturen voor 2022 af te ronden.

Budgetneutrale wijzigingen:

Krediet vervanging AV middelen raadzaal omzetten in bijdrage SP71
In de begroting van Leiden is nog een investering opgenomen voor vervanging van Audio Visuele middelen in de raadzaal. Bij de verbouwing van het stadhuis worden deze AV middelen vervangen. AV middelen worden echter als een dienst door SP71 geleverd en hiervoor brengt SP71 een jaarlijkse bijdrage in rekenening. Voorgesteld wordt om de bij de investering horende kapitaallasten om te zetten in een bijdrage aan SP71.

Legesinkomsten burgerzaken
De legesinkomsten burgerzaken zijn naar verwachting per saldo 100.000 hoger. Omdat er meer producten zijn afgegeven is er ook incidenteel extra inhuur geweest, derhalve zijn de personele lasten ook 100.000 hoger. De producten waar voornamelijk meer afgiften zijn geweest dan geraamd zijn de reisdocumenten en naturalisaties. Bij de naturalisaties wordt dit veroorzaakt doordat er veel Syriërs zijn die 5 jaar in Nederland zijn en de Nederlandse nationaliteit mogen aanvragen. Bij de reisdocumenten speelt corona een rol. Vorig jaar waren er weinig vakanties in het buitenland waardoor mensen het vernieuwen van hun reisdocument hebben uitgesteld tot dit jaar.

Verkiezingen
In 2020 zijn extra corona middelen ontvangen voor de verkiezingen in 2021. Deze middelen zijn in 2020 in de reserve verkiezingen gestort. In 2021 moeten deze middelen onttrokken worden aan de reserve verkiezingen.