2de Voortgangsrapportage 2021

Toelichtingen afwijking begroting 2021

Budget-neutrale wijzigingen:

Haagweg
In het Beleidsprogramma Fiets Leiden 2020 - 2030 is de regionale fietscorridor Leiden – Den Haag Oost benoemd. Daarnaast wordt de kleine fietsrotonde op de kruising Haagweg Zuid – Churchilllaan aangepast. Het verbeteren van de route over de Haagweg Zuid heeft een groot effect op de bereikbaarheid van Leiden. Betere fietsroutes dragen bij aan meer fietsgebruik. Meer fietsen houdt Leiden leefbaar, bereikbaar, schoon en is gezond. Voor dit project is reeds een bedrag van 682.500 beschikbaar. Uit de meest recente raming blijkt dat dit bedrag niet toereikend is. Extra krediet van 325.000 is benodigd om deze fietsroute te realiseren. Dit wordt gedekt door het verlagen van het beschikbaar gestelde krediet UVP Wijkcirculatie en veiligheid.

Ophogen voorbereidingskrediet Haarlemmerstraatparkeergarage
De uitwerking van de Parkeergarage Haarlemmerstraat heeft meer inzet gekost vanwege beperkte capaciteit, extra inzet voor participatie en er was sprake een grotere technische complexiteit van de ophoging en renovatie van de parkeergarage. Voorbeelden daarvan zijn het aanbrengen van een brandmeldinstallatie, het maken van een plan voor het (her)plaatsen van antennes voor telecomexploitanten, het vinden van een locatie voor technische installaties en het maken en actualiseren van de technische tekeningen. Allemaal onderwerpen die op voorhand niet waren (te) voorzien. Daarnaast treedt mogelijk een vertraging op, hetgeen ook leidt tot langer lopende projectkosten. Voorgesteld wordt krediet op te hogen met 150.000. In het meerjareninvesteringsplan is hiervoor een investering opgenomen.

Krediet Oude Herengracht afsluiten
Bij het uitvoeringsbesluit Centrumroute Langegracht is krediet beschikbaar gesteld voor reconstructie Oude Herengracht. Er resteert nog een krediet voor de ontwerpfase. Dit budget is niet meer benodigd voor de realisatiefase van de reconstructie van de Oude Herengracht. Daartoe wordt voorgesteld dit krediet te verlagen met 32.192 te verlagen en af te sluiten. Vanwege een verwacht tekort op het project Koepoortsbrug wordt voorgesteld de afgeraamde investeringsvolume van 32.192 terug te zetten in het MIP om het verwachte tekort op het project Koepoortsbrug te dekken. Dit verwacht tekort is ontstaan omdat er extra inzet nodig is voor de participatie en er andere uitgangspunten gehanteerd moeten worden voor het ontwerp dan waarmee bij de projectramingen rekening is gehouden. Dit mede als gevolg van de besluiten over programma Autoluwe binnenstad en de herinrichting van de Jan van Houtkade.