2de Voortgangsrapportage 2021

Bereikbaarheid

Programmanummer

 

4

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:

De gemeente Leiden wil goed bereikbaar zijn. De komende jaren wordt ingezet op duurzame mobiliteit, waarbij voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer voorrang krijgen. Door de aanleg van een goede hoofdontsluitingsstructuur, het zoeken naar nieuwe vormen van vervoer, het optimaal gebruiken van parkeervoorzieningen en het autoluw maken van de binnenstad wil de gemeente Leiden de leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid verbeteren.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

De uitvoering van de Mobiliteitsnota, Parkeervisie en agenda Autoluwe Binnenstad is volop in gang.


Diverse bedrijven werken aan de zero emissie stadsdistributie. Zo is er door Citybarge en Renewi in samenwerking met Inzamelhelden een pilot gestart met vervoer van bedrijfsafval over water. Ook de gemeente draagt haar steentje bij door steeds meer zero-emissie in te kopen en op te treden als launching customer (klant die cruciaal is bij een succesvolle marktintroductie), bijvoorbeeld bij de inkoop van bedrijfskleding.

We zijn blij met de komst van een tweede aanbieder van laadpalen op de Leidse markt. Bewoners hebben nu de keus tussen ParknCharge en Allego.

De Agenda Autoluwe Binnenstad is in uitvoering gegaan. Er zijn twee hinderlijke parkeerplaatsen verwijderd in de Salomonsteeg en het kaderbesluit voor een autoluwe Kaasmarkt is genomen. Het voormalige parkeerplein Lakenplein heeft een metamorfose ondergaan als groen Lakenpark. Voor bezoekers van de stad wordt bij de nieuwe garage aan de Mendelweg een pilot Park+Ride voorziening gerealiseerd. De overeenkomsten hiervoor zijn ondertekend. Er zijn diverse maatregelen in voorbereiding; vergroening havenhoofd, Havenplein, Koepoortsbrug, Noordeinde, Jan van Houtkade, Veerplein, verkeersonderzoek naar het afsluiten van Rijnzichtbrug / Turfmarktbrug, onderzoek naar alternatieve busroute voor Stationsweg, maatregel kortparkeren om straatparkeren voor een groot deel om te zetten naar vergunninghoudersparkeren, de uitbreiding voetgangersgebied Nieuwe Rijn/Botermarkt en Steenschuur, maatregel tegen hard rijden in de Clarensteeg, verkeersveiligheidsmaatregelen Zijlsingel en handhaving inrijverbod Breestraat door middel van ANPR-camera’s. De afsluitingen Langebrug en Oude Rijn zullen na de zomer starten.

Fase 1 van de Centrumroute (Jan van Houtbrug Levendaal) en fase 2 (Hooigracht - St Jorissteeg - Pelikaanstraat) zijn gereed en worden overgedragen aan beheer. Fase 3 (Langegracht) is nu in uitvoering en fase 4 (Schuttersveld) is in voorbereiding.
Voor de Leidse Ring Noord is voor deelproject Plesmanlaan het uitvoeringsbesluit vastgesteld en loopt nu de aanbesteding. Voor het deelproject Schipholweg wordt het uitvoeringsbesluit voorbereid, waarna de aanbesteding start. Voor het deelgebied Willem de Zwijgerbrug is de aanbesteding is gestart. Het uitvoeringsbesluit voor het deelproject Engelendaal heeft de Leiderdorpse raad op 12 juli 2021 vastgesteld, in september volgt de Leidse raad. Voor deelproject Oude Spoorbaan wordt het uitvoeringsbesluit voorbereid.
De herinrichting van de Boshuizerkade loopt volgens planning en zal dit jaar worden afgerond.

Het uitvoeringsbesluit voor de uitbreiding van het reguleringsgebied parkeren is vastgesteld door het college. De raad heeft het benodigde budget beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van het reguleringsgebied. De uitbreiding van het gereguleerd gebied is nodig voor de verstedelijkingsopgave en biedt kansen voor de leefbaarheid in de gebieden.

De bewegwijzering voor auto- en fiets en het parkeer reizigers informatie systeem zijn opgeleverd. Een goede ontwikkeling voor onze bezoekers van de stad en ter voorkoming van zoekverkeer.
Ter stimulering van de fiets en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte wordt geïnvesteerd in fietsenstallingen rondom het kernwinkelgebied. Het huurcontract en financiering van de Mosterdsteegstalling is gereed gekomen. De oplevering wordt in de tweede helft van 2022 verwacht.


En ook op het gebied van openbaar vervoer is er een mijlpaal bereikt. Sinds zondag 9 mei rijden vanaf Leiden centraal de nieuwe R-Net buslijnen naar Katwijk en Noordwijk.

Doelenbomen

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Doel

Prestatie

 

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

 

4A1.2 Verbeteren Fietsroutes

 

4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

 

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

4A1.3 Noord Zuid Verbindingsas Leiden Bio Science Park

De besluitvorming voor het kaderbesluit is vertraagd. Het afgelopen jaar zijn verschillende ontwerpvarianten voor de Darwinweg / Sandifortdreef verkend. Dit heeft vanwege de complexiteit nog geen voorkeursvariant opgeleverd. De verwachting is voor dit knelpunt dat dit in 2022 wel het geval zal zijn en dat dan een kaderbesluit volgt. Voor opgave Posthofrotonde/T-splitsing Wassenaarseweg zijn op basis van het in 2020 uitgevoerde verkeersonderzoek stappen gezet. Er wordt gekozen voor verdere voortgang eerst de verschillende oplossingsvarianten met de belangrijkste stakeholders te bespreken. Deze andere aanpak heeft het project vertraagd. De verwachting is dat in 2022 een Kaderbesluit kan worden genomen.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

 

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid

 

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

 

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

 

4B1.4 Verbeteren kwaliteit busstation en aanrijroutes

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

Het project Toegankelijk bushaltes loopt door tot in 2022. Het project heeft vanwege de coronapandemie vertraging opgelopen. Van de circa 207 haltes die Leiden heeft zijn er reeds 76 toegankelijk gemaakt. 35 Haltes zullen nog in het najaar van 2021 worden aangepakt, de aanbesteding daarvoor heeft deze zomer plaatsgevonden. 27 Haltes zullen in 2022 middels een apart project worden opgepakt. De resterende 69 haltes worden, middels werk met werk maken, meegenomen in lopende ruimtelijke en infrastructurele projecten.

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

 

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

 

4C1.2 Autoluwe binnenstad

 

4C1.3 Rijnlandroute

 

4C1.4 Leidse Ring Noord

 

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

 

4C 1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4C Autoverkeer


4C1.3 RijnlandRoute

Zoals in de 1e Voortgangsrapportage is gemeld, loopt de planning van de provincie vertraging op vanwege een noodzakelijke herziening van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De inpassing van een busbaan op de Europaweg en noodzakelijke asverschuivingen op het Lammenschansplein van de beide bruggen (Trekvlietbrug en Lammebrug) zijn hiervan de redenen. Naast deze noodzakelijke PIP-herziening wacht de provincie het definitief Esthetisch Programma van Eisen af alvorens met de aanbesteding formeel te starten. De aanbesteding zal vermoedelijk door de provincie begin 2022 worden gestart.

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doel

Prestatie

 

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

 

4D1.2 Parkeermanagement

 

4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

 

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4D Parkeren

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

 

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

 

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

 

4E1.3 Verkeersmanagement

 

4E2 Verduurzaming mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid

 

Toelichting doelenboom 4E Leefomgeving

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de 1e Voortgangsrapportage.