1e Voortgangsrapportage 2020

Werk en inkomen

Programmanummer

 

10

Commissie

 

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

 

Werk. Inkomen, Economie & Cultuur

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Werk en inkomen luidt:

De gemeente Leiden stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien, bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een financieel vangnet.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage
Corona leidt ertoe dat de activiteiten bij Stadsbank, Team Werk & Inkomen en DZB op andere manieren uitgevoerd worden dan normaal gesproken, veelal digitaal. DZB start weer langzaam op met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. De kosten van de lockdown bij DZB zijn aanzienlijk, maar het rijk compenseert mogelijk (een deel van) het tekort.
We verwachten dat de werkloosheid zal toenemen en dat meer mensen een beroep op de bijstand zullen gaan doen. Om dit te voorkomen zullen we inzetten op het actief houden van de nieuwe instroom en proberen mensen te bemiddelen naar tekortsectoren. Op dit moment is er nog geen extra toename bij schuldhulpverlening als gevolg van corona zichtbaar, maar deze wordt wel verwacht. Momenteel kunnen we de effecten van corona op de langere termijn niet volledig overzien, we kunnen slechts mogelijke effecten schetsen. Of deze effecten zich ook echt voordoen, en zo ja, in welke mate, is nu onduidelijk.

Doelenbomen

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Doel

Prestatie

 

10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk

10A1.1 Inzetten van re-integratie en participatievoorzieningen

 

10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie

 

10A1.3 Inzetten project Jongeren op de Arbeidsmarkt (Project JA)

 

10A2 Mensen met loonwaarde onder het wettelijk minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening

 

10A2.2 Inzetten beschut werk

 

10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

Doel

Prestatie

 

10B1 Minima doen mee in de samenleving en raken niet in een sociaal isolement

10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie bevorderende voorzieningen

 

10B2 Armoedebestrijding

10B2.1 Behandelen aanvragen individuele bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag

 

10B2.2 Verstrekken (bijdrage in) premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

 

10B2.3 Verstrekken tegemoetkoming kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie

 

10B2.4 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

 

10B2.5 Subsidies minimabeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima

10B1.1 Uitvoeren declaratieregeling en behandelen aanvragen overige participatie bevorderende voorzieningen
Tal van activiteiten die normaal gesproken via persoonlijk contact worden uitgevoerd, kunnen nu niet op die manier worden uitgevoerd. Er wordt gezocht naar alternatieven, bijvoorbeeld voor de wereldkeuken en project Door.

Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

Doel

Prestatie

 

10C1 Leidenaren (18 t/m AOW-leeftijd) voor wie een financieel vangnet nodig is, ontvangen inkomensondersteuning

10C1.1 Behandelen aanvragen en beheer uitkeringen Participatiewet, Ioaw, Ioaz, Bbz- inkomensvoorzieningen

 

10C1.2 Uitvoeren fraudepreventie en opsporen uitkeringsfraude

 

10C1.3 Uitvoeren terugvordering en verhaal

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10C Inkomensvoorzieningen

De invloed van de coronacrisis zal (mogelijk) aanzienlijk zijn. De daling in uitkeringsafhankelijkheid zal minder groot zijn of zelfs tot stilstand komen. Onderhoudsplichtigen betalen naar draagkracht van hun inkomen. De eerste verzoeken herziening van hun onderhoudsbijdragen zijn al binnen.

Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Doel

Prestatie

 

10D1 Het ontstaan dan wel escalatie van problematische schuldensituaties is voorkomen

10D1.1 Uitvoeren van budgetbeheer, stabilisatietrajecten en overige preventieve maatregelen

 

10D2 Problematische schuldensituaties zijn beheersbaar gemaakt en (zo mogelijk) opgelost

10D2.1 Uitvoeren schuldhulpverlening

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 10D Schuldhulpverlening

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.