1e Voortgangsrapportage 2020

Programmanummer

 

2

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

De missie van het programma Veiligheid luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad die veilig is èn voelt op het gebied van wonen, werken en leven in samenwerking met bewoners en partners.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

In de eerste 2 maanden van 2020 zien we dat de criminaliteitscijfers in Leiden licht dalen (-3%) t.o.v. de eerste 2 maanden van 2019. Echter zet de trend van een toename van fraude en oplichting via internet wel door(+43%). Door de coronacrisis zien we vanaf half maart een afname van de traditionele criminaliteit als woninginbraken en winkeldiefstallen. Wel heeft de politie te maken met meer overlast in de wijken en wordt, gezien de toename van online inkopen en vergaderen, een stijging van cybercrime verwacht. Cybercrime/digitale criminaliteit, dat in het IVP niet als prioriteit is benoemd, is een groeiend probleem waar nog geen heldere, eenduidige bestuurlijk aanpak voor bestaat. We zijn aan het nadenken over hoe wij vanuit de lokale positie zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan beteugeling van deze problematiek.

De gemeentelijk crisisorganisatie als onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden draait door de coronacrisis op volle toeren. De voorzitter van de veiligheidsregio voert de regie bij de aanpak van de coronacrisis.

Vanuit het programma aanpak ondermijning is een actieprogramma voor 2020 opgeleverd en draait de gemeente volop mee in diverse (soms gemeente en/of regio overstijgende) ondermijningscasussen. In het eerste kwartaal kwamen 15 nieuwe signalen van ondermijning binnen bij het programmateam, wat het totaal op 40 actieve signalen brengt. Met de komst van een nieuwe projectleider is het vastgoedproject ondermijning goed van de grond gekomen, wat al tot concrete resultaten heeft geleid. In deze periode is een aantal BIBOB onderzoeken afgerond. De uitkomst van deze onderzoeken leidt tot bestuurlijk juridische vervolgstappen. Ook is een eerste basis gelegd voor het formuleren van nieuw BIBOB beleid.

Vooralsnog staan alle prestaties op groen (uitgezonderd 2A5.1 Risicoscan, coördinatie vergunningverlening evenementen), maar we moeten er rekening mee houden dat door de crisis de aard en de mate van criminaliteit wijzigt en daarmee wellicht ook de prioriteiten.

Doelenbomen

Beleidsterrein 2A Veiligheid

Doel

Prestatie

 

2A1 Beperken criminaliteit, bewaken democratische rechtsstaat

2A1.1 Aanpak ondermijning

 

2A1.2 Voorkomen of aanpakken radicalisering en polarisatie

 

2A1.3 Voorkomen cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit

 

2A1.4 Inzet Veilig Thuis

 

2A1.5 Inzet Veilige Publieke taak

 

2A2 Beperken criminaliteit en overlast in de woonomgeving

2A2.1 Beperken van overlast van personen die verward gedrag vertonen

 

2A2.2 Beperken van overlast in de woonomgeving

 

2A2.3 Preventie woninginbraken

 

2A2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling / vuurwerk

 

2A2.5 Inzet buurt- en wijkveiligheid

 

2A2.6 Aanpak fietsendiefstal en fietsoverlast

 

2A3 Beperken jeugdoverlast en criminaliteit

2A3.1 Stedelijke jeugdaanpak

 

2A4 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A4.1 Realiseren van BRL-vakbekwame gemeentelijke crisisorganisatie

 

2A4.2 Planvorming rondom grootschalige risicovolle evenementen

 

2A4.3 Inzet bij rampen en crises

 

2A4.4 Optimale preventie brandveiligheid

 

2A5 Veilig ondernemen en veilig uitgaan

2A5.1 Risicoscan, coördinatie vergunningverlening evenementen

 

2A5.2 Handhaven bij evenementen

 

2A5.3 Bijdrage aan veilig ondernemen

 

2A5.4 Handhaven coffeeshopbeleid / Regulering wietteelt

 

2A5.5 Coördinatie vergunningverlening horeca

 

2A5.6 Handhaven horecaregelgeving

 

2A5.7 Handhaven prostitutiebeleid

 

Toelichting doelenboom beleidsterrein 2A veiligheid

2A5.1 Risicoscan, coördinatie vergunningverlening evenementen
Binnen Veiligheid is alleen deze activiteit (tijdelijk) stopgezet. Vanwege het coronavirus zijn tot 1 september vergunningsplichtige evenementen van overheidswege verboden. Op niveau van de veiligheidsregio wordt afgestemd welke evenementen eventueel nog in 2020 kunnen plaatsvinden.