1e Voortgangsrapportage 2020

Overhead, Vpb en onvoorzien

Financiële effecten coronacrisis
Bij de verschillende begrotingsprogramma's is het effect van de beperkende maatregelen op de stad en de gemeentelijke organisatie al beschreven. Deze maatregelen raken ook de gemeentebegroting doordat inkomsten uit bijvoorbeeld de parkeerexploitatie en de sportaccommodaties lager zijn en de gemeente ook extra kosten maakt om zijn dienstverlening voort te kunnen zetten. Om organisaties en ondernemers in de stad te ontlasten hebben we uitstel van betaling verleend voor enkele gemeentelijke heffingen en belastingen. Hierover is uw raad in meerdere collegebrieven al geïnformeerd. Dit zorgt niet direct voor een nadeel in de begroting, maar betekent wel dat inkomsten pas later binnenkomen.

De exacte financiële impact op de gemeentebegroting blijft echter nog hoogst onzeker. Dit komt door een aantal factoren:

  • De duur van de beperkende maatregelen en de mate waarin verschillende sectoren ook na het beëindigen van deze maatregelen nog hun bedrijfsvoering moeten aanpassen zijn onbekend;
  • De compensatie die het Rijk aan de gemeenten zal geven voor het wegvallen van inkomsten en hogere uitgaven, bepaalt uiteindelijk voor een belangrijk deel welk tekort er 'onder aan de streep' over blijft;
  • De mate waarin de door het Rijk genomen steunmaatregelen voldoende zijn om alle voor de stad Leiden belangrijke voorzieningen in stand te houden zal mede bepalen welke aanvullende stappen de gemeente nog moet zetten om deze voorzieningen in stand te houden.

Bij Kaderbrief 2020-2024 wordt met de nodige aannames voor deze onzekerheden een nadeel opgenomen in 2020 waarmee de negatieve effecten van beperkende maatregelen tot en met juni in de begroting kunnen worden opgevangen. Voor de effecten van de (gedeeltelijke) continuering van de beperkende maatregelen tot een met december nemen we bij de bepaling van het weerstandsvermogen voor de Jaarstukken 2020 een risico op.

Servicepunt71
De bijdrage aan Servicepunt71 stijgt voornamelijk als gevolg van de indexatie van de lonen en prijzen, flexibele schil inkoop, groei van ICT en nog een klein deel door de overgang VRIS. Bij Kaderbrief 2020-2024 zal deze tegenvaller worden meegenomen.