1e Voortgangsrapportage 2020

Omgevingskwaliteit

Programmanummer

 

5

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

De missie van het programma Omgevingskwaliteit luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage

Ook Beheer heeft te maken met de effecten van het coronavirus. Voor een groot deel van de medewerkers is thuis werken geen optie. Immers zij verzorgen met veel toewijding nog steeds de continuïteit van de cruciale taken zoals het ophalen van afval, het schoonmaken van de straten en het onderhouden van de openbare ruimte. Het lukt om deze voor de stad belangrijke taken voort te zetten.
Voor de uitvoering van onderhoud in de buitenruimte wordt afstemming gezocht met andere fysieke projecten, ook worden zoveel mogelijk de grote opgaven (klimaatadaptatie en energietransitie) meegenomen in het vervangingsonderhoud. Het is dan ook positief dat recent de kaderbesluiten van drie wijkvervangingsprojecten door de raad zijn vastgesteld.
Vanuit Samen aan de slag 2.0 wordt het aanleggen van geveltuinen, het realiseren van andere bewonersinitiatieven en het adopteren van een stukje openbare ruimte (met name boomspiegels) voortgezet. We doen dit zo veel mogelijk voor meerdere bewoners in een straat tegelijk en dit leidt tot zichtbare vergroening.

Het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie en biodivers vergroenen is in maart door het college vastgesteld. In het kader van het SPONGE 2020 project wordt binnenkort in het Noorderkwartier gestart met het klimaatbestendig inrichten van de Julianastraat en de Anna Pauwlownastraat. Dit ontwerp is in een intensief co-creatie traject met de bewoners tot stand gekomen. Momenteel zijn we in voorbereiding tot een digitaal participatietraject voor de klimaatbestendige inrichting van een versteend speelplaatsje. Binnenkort wordt het SPONGE project inhoudelijk geëvalueerd. Dit document zal ook naar de gemeenteraad worden verzonden.

De Tiny Forest Musschenbroekstraat in Leiden Noord is aangeplant. Voor het Tiny Forest in park Kweeklust in de Mors wordt nog een partner (school of BSO) gezocht. In 2019 is de Groene Kansenkaart opgesteld, hierin werden een aantal kansen voor vergroening van Leiden benoemd. Deze kansen zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma “Leiden biodivers en klimaatbestendig. Samen maken we Leiden groener!”, welke in de eerste helft van 2020 is vastgesteld.

De visie stadstuinieren wordt momenteel opgesteld en ter besluitvorming aangeboden na de zomervakantie. Ten slotte is de vernieuwing van het stadsnatuurmeetnet gestart, met als doel dit beter toegankelijk te maken voor de inwoners van Leiden.

Doelenbomen

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

 

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

 

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

 

5A1.3 Beheren openbare ruimte

 

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

 

5A1.5 Beheren contracten buitenreclame

 

5A1.6 Handhaven gebruik openbare ruimte

 

5A1.7 Werken voor derden cluster beheer

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Voor het beheer van de gemeentelijke wegen geldt dat het groot onderhoud van asfalt een achterstand oploopt door een juridisch conflict met de aannemer.
Het project Haarlemmertrekvaart is opnieuw vertraagd tot 2021. Momenteel is een beroep ingesteld op het bestemmingsplan bij de Raad van State. Door dit uitstel zijn nu al wel onvoorziene kosten (€ 10.000 - € 45.000) voor de instandhouding van de walmuren ter plaatse gemaakt. Dit wordt incidenteel binnen het domein walmuren opgevangen.

Er wordt, ook tijdens de coronacrisis, hard gewerkt om het onderhoud in de openbare ruimte uit te voeren en de gewenste beeldkwaliteit te blijven halen. Naarmate de crisis langer duurt is, bestaat de kans dat de beeldkwaliteit lokaal en tijdelijk wat afneemt. Er is bijvoorbeeld al een toename van huishoudelijk afval, waaronder huishoudelijk restafval omdat veel meer Leidenaars thuis zitten ten tijde van deze coronacrisis. Nu al is een toename te zien van grof afval wat naar de milieustraat wordt gebracht. De inzet van straatreiniging (vegen zwerfafval, verwijderen graffiti en illegaal plakwerk) en schoonhouden watergangen zal naar verwachting tijdelijk op een wat lager niveau komen te liggen.

5A1.5 Beheren contracten buitenreclame

Dit jaar is een overgangsjaar voor wat betreft de concessie buitenreclame voor bushokjes en vrijstaande reclamevitrines en grote 8m² billboards. Met betrekking tot de concessie voor de buitenreclame exploitatie van bushokjes en vrijstaande reclamevitrines bestaat een transitieperiode van circa zes maanden waarin minder inkomsten worden ontvangen. De reden hiervoor is dat de nieuwe exploitant tijd nodig heeft om al het nieuwe buitenreclamemeubilair op straat te plaatsen.
De coronacrisis heeft hier bovenop een onmiddellijk effect op de buitenreclamemarkt. Dit heeft zeker een negatief effect op de inkomsten door verminderde afdracht en vertraging in de transitie door leveringsproblemen van materialen.

Beleidsterrein 5B Openbaar water en klimaatadaptatie

Doel

Prestatie

 

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Klimaatadaptatie en ontwikkelen beleid waterkwaliteit

 

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

 

5B2 Recreatieve waarde water vergroten

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

 

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

 

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

 

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5B Openbaar water en klimaatadaptatie

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

Een aantal onderdelen in deze prestatie lopen volgens plan, dit zijn de tellingen op het water, de kwaliteitsimpuls van de passantenhaven, de nieuwe verdelingssystematiek voor ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen en de inspanning om de natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve waarde van de watergangen te beschermen, te verbeteren en uit te dragen. De overige onderwerpen zoals de regeling voor de historische haven, de gevolgen van gewijzigde wet en regelgeving voor woonschepen en de op te stellen vaarwegverordening hebben vertraging opgelopen door een verschuiving van prioriteiten op deze beleidsvelden. Ingezet wordt op het inlopen van de vertraging gedurende het lopende jaar.

Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

Doel

Prestatie

 

5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

 

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

 

5C1.3 Beheren openbaar groen

 

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

 

5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

 

5C2.2 Aanleggen Singelpark

 

5C2.3 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

Op het gebied van stedelijk groen hebben college en raad in de eerste maanden van dit jaar enkele belangrijke beleidsdocumenten vastgesteld. Dit geldt in het bijzonder voor het uitvoeringsprogramma Leiden Biodivers en Klimaatbestendig, die de meerjarenkoers bepaalt voor de vergroening en het klimaatadaptief maken van de stad. Het streven is om de visie stadstuinieren dit jaar ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.
Holland Rijnland werkt aan een vervolg op het Regionaal Groenprogramma, waarvoor de visie Natuurlijke Leefomgeving, die dit voorjaar wordt aangeboden voor bestuurlijke vaststelling, een van de basisdocumenten vormt. De provincie Zuid-Holland heeft geen cofinanciering meer beschikbaar gesteld voor groenprojecten als onderdeel van Landschapstafels. Het huidige Uitvoeringsprogramma van de Leidse Ommelanden wordt afgerond. Of er een vervolg komt op het Uitvoeringsprogramma van de Leidse Ommelanden is nog onduidelijk. Hierover moet nog overleg worden gevoerd met de andere gemeenten en moet onderzocht worden of cofinanciering vanuit andere provinciale middelen mogelijk is.

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

De aanleg van Tiny Forest zal vanwege de coronacrisis waarschijnlijk wat vertragen i.v.m. de hiervoor benodigde afstemming met belanghebbenden. De renovatie en herinrichting van het Van de Werfpark en Kweeklust worden dit jaar of begin volgend jaar uitgevoerd. De renovatie van het Heempark is op een muurtje na afgerond. De herinrichting van het Korte Vlietpark wordt ook afgerond. De opdracht voor de renovatie van het groen rond de Burcht wordt dit jaar niet uitgewerkt. Wel de opdracht voor de renovatie van het Beethovenpark in combinatie met speeltoestellen. De planvorming van de renovatie van het park Bos van Bosman zal naar verwachting vertragen in verband met benodigde participatie wat vanwege de coronacrisis later dan gepland kan worden opgestart.

Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Doel

Prestatie

 

5D1 Werken aan een klimaatneutrale en klimaatingerichte stad

5D1.1 Milieubeheer algemeen

 

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

 

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

 

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.