1e Voortgangsrapportage 2020

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Doel

Prestatie

 

9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.1 Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

 

9A1.2 Doen organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

 

9A1.3 Doen bevorderen van cliëntbetrokkenheid en publieksparticipatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

 

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 9B Preventie

Doel

Prestatie

 

9B1 Burgers zijn zelfredzaam mogelijk
 

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning

 

9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen
 

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

 

9B2.2 Uitvoeren van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9B Preventie

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg
De werkelijke loon- en prijsontwikkeling bij het RDOG kan niet volledig worden gecompenseerd met de toegepaste indexering van 2,86%. Daarnaast doet zich een autonome kostenstijging voor op diverse taken. De kosten stijgen vanaf 2020. Dit leidt tot een financieel nadeel dat zal worden meegenomen bij de Kaderbrief 2021-2024. De raad is apart al over de financiële ontwikkelingen bij de RDOG geïnformeerd.

Gevolgen van corona
Bij een grootschalige uitbraak van een infectieziekte worden alle benodigde mensen en middelen ingezet. Zo wordt voor de bestrijding van corona het bron- en contactonderzoek, uitgevoerd door de RDOG, opgeschaald. Andere werkzaamheden, die tijdens de lockdown hebben stilgelegen, moeten ingehaald worden, bijvoorbeeld gehoorscreening bij pasgeborenen. De benodigde mensen en middelen voor de bestrijding van corona zullen extra kosten met zich meebrengen, die hopelijk door het rijk gecompenseerd worden. De verwachting is dat gemeenten in grote mate gecompenseerd worden, maar dit is niet zeker. In de RDOG-begrotingswijziging 2020 en -begroting 2021 is nog geen rekening gehouden met mogelijke extra kosten.

Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Doel

Prestatie

 

9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat
 

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van sociale wijkteams

 

9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen

 

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

Doel

Prestatie

 

9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid

 

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood

 

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

 

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

 

9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen

 

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid
Het blijkt lastig om de instroom in de dak- en thuislozenopvang te verkleinen en de uitstroom stagneert wegens een krappe woningmarkt.