1e Voortgangsrapportage 2020

Jeugd en onderwijs

Programmanummer

 

7

Commissie

 

Onderwijs en samenleving

Portefeuille(s)

 

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Jeugd en onderwijs luidt:
In Leiden krijgen kinderen en jongeren de kans gezond en veilig op te groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Stand van zaken bij Voortgangsrapportage
De uitvoering van de afgesproken prestaties om de doelen te bereiken loopt grotendeels conform planning. Echter, bij onderwijshuisvesting zijn vanwege toenemende bouwkosten zijn drie projecten geschrapt. De verwachting is ook dat het budget voor jeugdhulp voor 2020 niet toereikend zullen zijn, ook al lijkt de vraag af te nemen sinds corona. Het is nog niet duidelijk of dit een ‘uitgestelde vraag’ is en er nog een boeggolf komt, of dat er ook minder vraag is omdat er ook signalen zijn dat in deze tijd meer rust in sommige gezinnen is en dit een positief effect heeft op het opvoedklimaat, waardoor er minder problemen ontstaan of verergeren.
Corona heeft mogelijk op de lange termijn effecten op de uitvoering van het jeugdbeleid, echter deze zijn nog onzeker. De bezoeken van ouders met hun baby’s en peuters aan het Centrum voor Jeugd en Gezin lopen door, maar er wordt minder gebruik van gemaakt. Op die bezoeken vinden ook de vaccinaties plaats. De bezoeken en vaccinaties worden langzaam weer meer en we stimuleren dit ook. Als de bezoeken niet worden ingehaald heeft dit mogelijk effecten voor de vaccinatiegraad. Sommige activiteiten voor jeugdpreventie hebben een tijd niet plaatsgevonden, zoals activiteiten na schooltijd en/of in speeltuinen. De activiteiten worden nu langzaam weer opgestart.
In het onderwijs zijn er dankzij een goede samenwerking tussen gemeente, schoolbesturen en kinderopvang snelle en goede afspraken gemaakt over hoe onderwijs voor kwetsbare kinderen te organiseren in coronatijd. In het onderwijs zijn ervaringen opgedaan in het digitaal lesgeven. Mogelijk biedt deze route in de toekomst ook voor bv leerlingen die nu om diverse redenen niet naar school gaan (thuiszitters) positieve effecten.
Samenvattend kunnen we de effecten voor de langere termijn op het gebied van jeugd en onderwijs nog niet volledig overzien. Sommige problemen zullen verergeren en sommige verminderen. Er worden ook alternatieven in de hulpverlening ontdekt.

Doelenbomen

Beleidsterrein 7A Jeugd

Doel

Prestatie

 

7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie

 

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

 

7A1. 3 Ondersteunen spelbevordering

 

7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid

 

7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning

 

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams

 

7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7A Jeugd


7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd gezinsteams

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

De vraag naar jeugdhulp blijft groeien. Met de doorontwikkeling van de jeugdhulp wordt getracht de jeugdhulp efficiënter en effectiever te organiseren en daarmee de groei van het volume jeugdigen met een hulpvraag af te remmen.

Dit vraagt voor de komende jaren (2020-2024) om een extra financiële investering (RV 19.0158). Deze investering met de recent vastgestelde kaders jeugdhulp zijn voorwaardelijk voor het verkleinen van risico’s in de toekomst.

Bij de Kaderbrief 2020-2024 wordt de exacte omvang van de benodigde extra financiële investering kenbaar gemaakt. Hierbij betrekken we ook de ontwikkeling van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de overige financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de invulling van het resterend deel van de taakstelling. We zullen met voorstellen komen hoe hier binnen het hek mee kan worden omgegaan.

Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Doel

Prestatie

 

7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra

7B1.1 Zorg dragen voor voldoende aanbod peuterspeelzaalwerk

 

7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelzalen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

Doel

Prestatie

 

7C1 Goede onderwijskansen voor doelgroepkinderen tot twaalf jaar

7C1.1 Waarborgen van aanbod, kwaliteit en deelname aan voor- en vroegschoolse educatie

 

7C1.2 Stimuleren hoogwaardig taalaanbod op onderwijskansenscholen

 

7C1.3 Doen bevorderen van ouderbetrokkenheid bij doelgroepkinderen

 

7C2 Goede onderwijs-ondersteuning en samenwerking in het onderwijs

7C2.1 Ondersteunen zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

 

7C2.2 Stimuleren samenwerking en voorzieningen in het onderwijs

 

7C3 Leidse accenten

7C3.1 Stimuleren van het aanbod waarin leerlingen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen in een doorlopende leerlijn

 

7C3.2 Stimuleren dat leerlingen worden voorbereid op een internationale samenleving

 

7C3.3 Bevorderen van buitenschools leren door samenwerking van onderwijs, bedrijven en instellingen 

 

7C4 Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie

7C4.1 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC werkplan en het gericht inzetten van projecten

 

7C4.2 Tegengaan verzuim leerplichtigen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7C Onderwijsbeleid

7C4 Zoveel mogelijk leerlingen worden behouden voor het onderwijs en halen een startkwalificatie
Het nieuwe regionale VSV (voortijdig schoolverlaters)-programma is in ontwikkeling. Jongeren worden hier op verschillende manieren bij betrokken. Onderwijs en RBL voeren dagelijks gesprekken met (alle) VSV’ers, dus er wordt permanent input opgehaald bij (dreigende) schooluitvallers. Op 5 maart heeft een evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij ook een groot aantal genodigde jongeren aanwezig was, o.a. van de Topklas (jongeren die op MBO dreigen uit te vallen vanwege verkeerde studiekeuze). Daarnaast wordt er ook apart gesproken met jongeren bij o.a. Cardea, het project Buitenkans en Studio Moio. Tevens zijn er recent twee onderzoeken verricht naar oorzaak en achtergrond van vsv in Leiden waarbij er naast dossieronderzoek ook negen diepte-interviews met jongeren hebben plaatsgevonden.

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Doel

Prestatie

 

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

 

7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen

 

7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals ozb, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Algemeen
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt momenteel geactualiseerd. De verwachting is dat dit eind 2020 wordt afgerond. Er moet eerst besluitvorming plaatsvinden over de actualisatie alvorens er verder projecten kunnen worden uitgezet. Deze besluitvorming wordt op zijn vroegst na de zomer van 2020 verwacht. Er wordt getracht zo min mogelijk vertraging op te lopen. Recent is wel het krediet voor het project het Metrum verstrekt.

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen
Het IHP wordt momenteel herijkt. De bouwprojecten die eerst voor 2020 gepland stonden, zullen daarom niet starten. De projecten worden in het gunstigste scenario (in aangepaste vorm) verzet. Dit wordt duidelijk bij de herijking van het IHP.

7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen
Onderhoud is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Als er vervanging wordt verwacht zal onderhoud minimaal zijn in voorafgaande periode. Wijzingen in het IHP kunnen zo tot extra onderhoudslasten voor scholen zorgen. Daarbij wordt naar verwachting in 2020 een asbestinventarisatie onder de schoolgebouwen afgerond, wat mogelijk tot meer aanpassingen kan leiden.