1e Voortgangsrapportage 2020

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Doel

Prestatie

 

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

 

4A1.2 Verbeteren Fietsroutes

 

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

 

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Doel

Prestatie

 

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid

 

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

 

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

 

4B2 Verplaatsen busstation

4B2.1 Bepalen locatie busstation

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4B Openbaar vervoer

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

 

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

 

4C1.2 Autoluwe binnenstad

 

4C1.3 Rijnlandroute

 

4C1.4 Leidse Ring Noord

 

4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

 

4C 1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4C Autoverkeer

4C1.3 Rijnlandroute

Het project N434/A44/A4 (de geboorde tunnel) loopt volgens planning. Het oranje stoplicht heeft te maken met het project N206 Europaweg-Lammenschansplein. De provincie beraadt zich momenteel op de planning van dit tracé. De wens van Inpassing busbaan op de Europaweg en noodzakelijke aanpassingen aan het Lammenschansplein kunnen leiden tot noodzakelijke wijzigingen binnen het provinciaal inpassingsplan (PIP) en daardoor wijzigingen in de planning waardoor er vertraging kan gaan ontstaan. Het Esthetisch Programma van Eisen zal dan later klaar zijn en ook de aanbesteding zal dan later gaan plaatsvinden.

4C1.4 Leidse Ring Noord
Door vertraging in de besluitvorming over het kaderbesluit in Leiderdorp staat de planning van het uitvoeringsbesluit Engelendaal onder druk.

4C1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

In een vrij late fase is door verkeerssimulaties pas bekend geworden dat een van de kruispunten binnen het project onvoldoende werkte. Hierdoor moesten we verschillende varianten ontwerpen en simuleren. Dit heeft tot een vertraging van circa 3 maanden geleid.

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doel

Prestatie

 

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

 

4D1.2 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

 

4D1.3 Parkeermanagement

 

4D1.4 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

 

4D1.5 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4D Parkeren

4D1.3 Parkeermanagement

Vanaf het moment dat de coronamaatregelen in Nederland zijn ingesteld zien wij een afname van de parkeerinkomsten bij straat en parkeergarages (exclusief naheffingen).

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

 

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

 

4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

 

4E1.3 Verkeersmanagement

 

4E2 Verduurzaming mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid

 

Toelichting doelenboom 4E Leefomgeving

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.