1e Voortgangsrapportage 2020

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene Uitkering
De algemene uitkering komt door wijziging van een aantal verdeelmaatstaven en afboeking van de stelpost onderuitputting BTW-compensatiefonds vooralsnog lager uit. Een volledige nieuwe doorrekening maken we op basis van de meicirculaire 2020 (publicatiedatum 29 mei 2020) en zal onderdeel zijn van Kaderbrief 2020-2024.

Ozb
De ozb voor woningen geeft op dit moment een lagere opbrengst. Een achterblijvende woningbouwproductie is hiervan de oorzaak. De ozb voor niet-woningen komt naar verwachting hoger uit dan geraamd. Bij Kaderbrief 2020-2024 zullen deze afwijkingen worden meegenomen.