2e Bestuursrapportage 2019

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:

Bijstand (BUIG)
Ten opzichte van de Eerste Bestuursrapportage is o.a. het aantal bijstandsuitkeringen met circa 100 uitkeringen gedaald. Dat levert een incidenteel voordeel op van 1,0 miljoen in 2019. Dat betekent dat Leiden voor het eerst sinds jaren overhoudt op het BUIG-budget. Bij de Eerste Bestuursrapportage was al een voordeel van € 1,0 miljoen opgenomen. Er wordt naar verwachting ook een voordeel gerealiseerd in 2020, maar zolang het voorlopige rijksbudget 2020 nog niet is vastgesteld, is het lastig om een schatting te maken over de hoogte van het voordeel. Wel wordt verwacht dat de kosten voor de vangnetuitkeringen in 2020 (ter compensatie tekorten 2018) lager zullen uitvallen dan in 2019. Omdat de kosten voor de vangnetregeling ten laste gaan van het macro BUIG-budget zal er er dan meer overblijven om te verdelen naar de gemeenten.

Budgetneutrale wijzigingen:

ESF-subsidie (sociale inclusie)
De verantwoording van de Europees Structuur Fonds (ESF)-subsidie voor project sociale inclusie is door het agentschap akkoord bevonden. De subsidie is door Leiden aangevraagd en wordt nu uitbetaald aan de scholen (een bedrag van 294.627).


Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.