2e Bestuursrapportage 2019

Programmanummer

 

2

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Veiligheid luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven in samenwerking met bewoners en partners.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Met het vaststellen van de kaderbrief 2020-2023 is de nieuwe doelenboom uit het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) in het technisch systeem van de budgetcyclus opgenomen en vandaar dat we in deze Tweede Bestuursrapportage uitgaan van de nieuwe doelenboom.

De aanpak van ondermijning heeft hoge prioriteit in het beleid. Een eerste gevolg van de verhoogde aandacht ondermijning is dat de meldingen stijgen. Naast ondermijning is er gewerkt aan een betere verbinding tussen het zorg- en veiligheidsdomein onder andere via het Veiligheidshuis. Dit moet winst opleveren bij aanpak van huiselijk geweld, jeugdoverlast en – criminaliteit, woonoverlast en overlast van personen die verward gedrag vertonen.

De jarenlange daling van de criminaliteitscijfers stagneert er is sprake van stabilisatie. Dit is ook de landelijke trend. Positief opvallend in de laatste criminaliteitscijfers is dat in Leiden ‘overvallen’ en ‘overlast door personen’ in tegenstelling tot de landelijke trend zijn gedaald.

Doelenbomen

Beleidsterrein 2A Veiligheid

Doel

Prestatie

 

2A1 Beperken criminaliteit, bewaken democratische rechtsstaat

2A1.1 Aanpak ondermijning

 

2A1.2 Voorkomen of aanpakken radicalisering en polarisatie

 

2A1.3 Voorkomen cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit

 

2A1.4 Inzet Veilig Thuis

 

2A1.5 Inzet Veilige Publieke taak

 

2A2 Beperken criminaliteit en overlast in de

woonomgeving

2A2.1 Beperken van overlast van personen die verward gedrag vertonen

 

2A2.2 Beperken van overlast in de woonomgeving

 

2A2.3 Preventie woninginbraken

 

2A2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling / vuurwerk

 

2A2.5 Inzet buurt- en wijkveiligheid

 

2A2.6 Aanpak fietsendiefstal en fietsoverlast

 

2A3 Beperken jeugdoverlast en criminaliteit

2A3.1 Stedelijke jeugdaanpak

 

2A4 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A4.1 Realiseren van BRL-vakbekwame gemeentelijke crisisorganisatie

 

2A4.2 Planvorming rondom grootschalige risicovolle evenementen

 

2A4.3 Inzet bij rampen en crises

 

2A4.4 Optimale preventie brandveiligheid

 

2A5 Veilig ondernemen en veilig uitgaan

2A5.1 Risicoscan, coördinatie vergunningverlening evenementen

 

2A5.2 Handhaven bij evenementen

 

2A5.3 Bijdrage aan veilig ondernemen

 

2A5.4 Handhaven coffeeshopbeleid / Regulering wietteelt

 

2A5.5 Coördinatie vergunningverlening horeca

 

2A5.6 Handhaven horecaregelgeving

 

2A5.7 Handhaven prostitutiebeleid

 

Toelichting doelenboom beleidsterrein 2A VeiligheidEr zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.