2e Bestuursrapportage 2019

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:

Afboeking dwangsom
Door een recente gerechtelijke uitspraak is een in 2016 opgelegde dwangsom niet meer invorderbaar. Het afboeken van deze post betekent een nadeel van 75.000 (de gemeente neemt bij het opleggen van dwangsommen het bedrag volledig op als opbrengst in betreffend jaar zonder een dotatie in een voorziening).

Budgetneutrale wijzigingen:

Krediet verduurzaming vastgoed fase 2
In fase 2 worden zes gebouwen verduurzaamd. Het merendeel van de werkzaamheden bestaan uit het isoleren van gevels, daken, toepassen van dubbel glas en het aanbrengen van zonnepanelen. Hierbij is de reële verwachting dat 75% van de energiebesparing terug wordt gekregen van de huurders middels een huurverhoging van 221.860 per jaar. Daarnaast moet er wel extra onderhoud worden uitgevoerd aan de nieuwe installaties zoals zonnepanelen (jaarlijks een bedrag van 21.452). Voorgesteld wordt om een krediet van 3.887.843 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten worden grotendeels gedekt uit een bijdrage van de huurders (betreft dekking van 3.616.491 uit het beschikbare krediet). Het overige benodigde krediet ter hoogte van € 271.352 is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan waarbij de kapitaallasten gedekt worden door een onttrekking aan de reserve Duurzame Stad (zie Programmabegroting 2020-2023).

Krediet plankosten Ananasweg
Het plan Ananasweg betreft een private ontwikkeling die grotendeels op eigen terrein wordt uitgevoerd. Om dit plan mogelijk te maken is medewerking van de gemeente vereist. Daarom is eerst een intentieovereenkomst afgesloten en later een anterieure overeenkomst (AO). Hierin is onder meer het kostenverhaal vastgesteld: een bedrag van € 120.000 bij de intentieovereenkomst en 330.000 bij de AO voor de procedure bestemmingsplan en toezicht op planontwikkeling en uitvoering. Indien er meer plankosten nodig zijn dan afgesproken in de AO is de gemeente risicodrager. Het beschikbare totaalbedrag van 450.000 die nu bijna volledig besteed. Van de nog resterende werkzaamheden is een reële inventarisatie gemaakt wat resulteert in aanvullende plankosten tot aan einde project van 193.000. De overschrijding op de plankosten is vooral het gevolg van een langere procedure bestemmingsplan, toetsing woonrijpmaken door derden en parkeerproblematiek. Omdat het een 'initiatief van derden' betreft en deze kosten niet aanvullend verhaald kunnen worden op de project-ontwikkelaar wordt voorgesteld een aanvullend krediet van 193.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve grondexploitaties.

Krediet organisatiekosten 'Duurzaamste Kilometer van Nederland'
De gemeente wil tempo maken in de verduurzaming van Leiden. Om Leiden te verduurzamen werken we aan intern beleid maar ook aan nieuwe samenwerkingen met marktpartijen en burgers. Een van de meest in het oog springende samenwerkingscoalities is de Duurzaamste Kilometer van Nederland (DZKM). Het is precies één jaar na ondertekening van de Green Deal Duurzaamste Kilometer van Nederland waar de gemeente met 25 partijen de ambitie formuleerde voor een duurzaam Stationsgebied en Schipholweg. Sindsdien is veel gebeurd; bijdragen door gemeente Leiden zijn uitbetaald (waterdak Lorentz), afspraken gemaakt over proces en projecten (projectplan) en er zijn extra strategische partners toegetreden (zoals NS en ProRail). Om de toegezegde partnerbijdragen van 2019 voor organisatiekosten (45.000) te kunnen innen is een project administratie nodig. Gezien de grote betrokkenheid en het belang dat de gemeente hecht aan de samenwerking in de Duurzaamste Kilometer wil de gemeente Leiden het projectmanagement faciliteren door het voeren van een project adminstratie. Voorgesteld wordt om een krediet voor de organisatiekosten van € 45.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken door de toegezegde partnerbijdragen.

Krediet project STEO - YNS (De Geus)

Private ontwikkeling De Geus is op 5 juni definitief gegund (zie raadsbrief Z/17/1164588). De Geus komt op de plek van het huidige pand op de hoek Stationsweg / Stationsplein, bekend als het YNS-pand. Inmiddels is belegger eigenaar geworden van het pand, vooruitlopend op start sloop en bouw. De rol van de gemeente bij De Geus is grotendeels faciliterend. Voorgesteld om een krediet van 981.603 beschikbaar te stellen voor planbegeleiding door de gemeente Leiden, realiseren van tijdelijke maatregelen in de openbare ruimte en woonrijp maken openbare ruimte. Het krediet zal worden gedekt door:

  • in de anterieure overeenkomst vastgelegde bijdrage voor plankosten en afkopen van erfpachtrecht
  • bijdragen voor woonrijp maken
  • huurinkomsten van een tijdelijke supermarkt op binnenterrein
  • verhaal van plankosten als gevolg van de overeengekomen afspraak om vier extra bouwlagen te realiseren

Het saldo van de bijdragen is 1.132.000. Het verschil met deze inkomsten en het benodigde krediet (een bedrag van 150.397) zal worden gedoteerd aan de reserve herontwikkeling Stationsgebied e.o..

Anterieure overeenkomst Ypenburgbocht
Vanuit het oogpunt van control en interne beheersing van 'werken voor derden grondexploitaties' betreffende anterieure overeenkomsten (AO's) worden de baten en de lasten van vastgestelde AO's in de gemeentelijke exploitatie geraamd. Voor de ondertekende AO Ypenburgbocht betekent dit dat zowel de lasten (349.485) als de baten (349.485) meerjarig worden geraamd. In de voorbereidende periode tot aan de vaststelling van de AO zijn € 92.400 aan plankosten gerealiseerd. In de AO is hiermee rekening gehouden, het bedrag wordt gedoteerd aan de reserve grondexploitaties zodat deze middelen beschikbaar blijven voor 'initiatieven derden'.

Krediet externe kosten Diamantplein e.o.
Bij het Ambitiedocument (RB 19.0082) is besloten de interne plankosten ten laste van het krediet Plankosten definitiefase te brengen. Voor externe kosten is geen budget beschikbaar gesteld. Er moeten wel onderzoeken en een participatietraject doorlopen worden om tot een kaderbesluit te komen. Voorgesteld wordt om voor de externe kosten een krediet beschikbaar te stellen van 50.000 en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve grondexploitaties. De kosten die op basis van nog te sluiten overeenkomsten kunnen worden verhaald, worden teruggestort.

Bouwleges
Op basis van de prognose wordt er incidenteel een hogere opbrengst van 1,0 miljoen aan bouwleges verwacht. Twee aanvragen met een grote bouwsom werden in eerdere jaren verwacht, maar zijn nu in 2019 ontvangen. Conform interne regelgeving wordt dit toegevoegd aan de egalisatiereserve bouwleges. Vanwege het hoge aantal bezwaren met betrekking tot de hoogte van de bouwsom en de bijbehorende leges is het mogelijk dat dit voorlopige resultaat uiteindelijk niet kan worden gerealiseerd. Eventuele bijsturing zal dan in de Decemberwijziging worden opgenomen.

Reserveringsvergoeding LEAD Monuta

Met de ontwikkelende partij van het project LEAD Monuta is afgesproken dat zij een reserveringsvergoeding van € 70.000 betalen aan de gemeente. Deze bijdrage wordt gedoteerd aan de reserve Grondexploitaties en vervolgens verrekend met de definitief vast te stellen exploitatiebijdrage/gronduitgifte.

Exploitatiebijdrage ID College Vijfmeilaan

In een intentieovereenkomst is met MBO Rijnland overeengekomen dat zij een bijdrage van € 40.000 moeten betalen als compensatie voor de gemeentelijke kosten gedurende het traject tot anterieure overeenkomst. Deze bijdrage wordt gedoteerd aan de reserve Grondexploitaties en zal worden verrekend met de uiteindelijk definitief vast te stellen exploitatiebijdrage.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.