2e Bestuursrapportage 2019

Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Doel

Prestatie

 

6A1 Toedelen van ruimte

6A1.1 Opstellen kaderstellende visies voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio, stad en stadsgebieden

 

6A1.2 Stimuleren ruimtelijke initiatieven en ruimtelijke kwaliteit

 

6A1.3 Implementatie Omgevingswet

 

6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte

6A2.1 Behandeling verzoeken van omgevingsvergunningen

 

6A2.2 Het voeren van vooroverleg

 

6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte

6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken

 

6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling

6A4.1 Uitvoeren Aalmarktproject

 

6A4.2 Wonen boven winkels

 

6A4.3 Ontwikkeling stationsgebied

 

6A4.4 Ontwikkeling Meelfabriek

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

6A4.3 Ontwikkeling stationsgebied
Bij deze prestatie krijgen drie onderdelen een oranje stoplicht en drie onderdelen een groen stoplicht (ongewijzigd ten opzichte van de Eerste Bestuursrappportage):

Oranje stoplicht

 • Bouw Lorentz.
  Fase 1: definitieve opleverdatum van gebouw en fietsenstalling is januari 2020 en daarmee enkele maanden achter op planning. Fase 2: Van Wijnen – Hurks heeft afgezien van het realiseren van fase 2. Inmiddels is de markt verkend en is een tenderprocedure opgestart voor ontwikkeling van fase 2 door een andere ontwikkelaar. Verwachte gunningsdatum is nog niet bekend.
 • Definitieve planuitwerking en contractvorming Rijnsburgerblok (K34)
  Vertraging van een jaar, vooral veroorzaakt door beroepsprocedure bij de Raad van State inzake het bestemmingsplan.
 • Definitieve planuitwerking en contractvorming YNS-pand
  Er is vertraging ontstaan omdat contractering tussen de betrokken externe partijen langer geduurd heeft dan voorzien. Op 5 juni 2019 zijn alle overeenkomsten getekend. Hierna is direct in juli 2019 de bestemmingsplanprocedure gestart met het publiceren van het Voorontwerp.

Groen stoplicht:

 • Toekomstige busterminal
 • Fietsparkeren rondom Leiden Centraal
 • Gebiedsmarketing, participatie en verduurzaming

Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

Doel

Prestatie

 

6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed

6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

 

6B1.2 Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2019 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2019-2023

 

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen
De prestatie krijgt een groen stoplicht. Omdat is toegezegd dat over de voortgang van het beleidskader vastgoed (BKV) wordt gerapporteerd via de planning en control cyclus volgt hierover aanvullende informatie.

De verduurzaming van het vastgoed is een belangrijke opgave. Bij de Eerste Bestuursrapportage is een krediet verstrekt voor de verduurzaming van de volgende gebouwen: Stadsgehoorzaal, Schouwburg, Milanenhorst 193, Eksterpad 4, Parkzicht 100, Rooseveltstraat 4A, Slachthuislaan 25, Topaaslaan 19 en Zaanstraat 126. Er wordt nu gewerkt aan het opstellen van technische omschrijvingen voor de aanbesteding van de werkzaamheden. Tevens wordt overleg gevoerd met de huurders van de gebouwen om afspraken te maken over het verduurzamingsplan en de financiering. Het merendeel van de werkzaamheden bestaat uit het isoleren van gevels, daken, toepassen van dubbel glas en het aanbrengen van zonnepanelen. De meeste gebouwen krijgen een energielabel A maar minimaal een energielabel C (met uitzondering van monumenten). Door het verduurzamingsplan wordt bespaard op energielasten en wordt ook de CO2 uitstoot beperkt.

Tevens zijn we bezig met het opstellen van een routekaart voor de verduurzaming van het vastgoed. De routekaart geeft de ambitie aan hoe we het vastgoed kunnen verduurzamen op de langere termijn. In de routekaart wordt een aantal scenario’s geschetst en voorgesteld wordt om een ambitieuze variant te kiezen om Paris Proof te worden.

Met betrekking tot het onderhoud van het vastgoed hebben we een jaarplan 2019 vastgesteld. Dit jaarplan is gebaseerd op het Meerjarenonderhoudsplan. In het jaarplan is vastgelegd welk onderhoud in 2019 aan welke panden wordt uitgevoerd. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren vanuit raamcontracten.

Er is al veel vastgoed verkocht dat niet beleidsmatig wordt ondersteund. In 2019 is het pand aan de Driftstraat 77 verkocht aan Ons Doel voor een herontwikkeling naar een woonfunctie.

Beleidsterrein 6C Wonen

Doel

Prestatie

 

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.1 Nota Wonen

 

6C1.2 Prestatieafspraken met corporaties

 

6C1.3 Regionale woonvisie en woonruimteverdeling

 

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)

 

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

 

6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.1 Kooiplein

 

6C3.2 Groenoordhallen e.o.

 

6C3.3 Oude Kooi.

 

6C3.4 Programmasturing WOP Leiden Noord

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6C Wonen

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)
In de begroting 2019 zijn in totaal 17 projecten bij deze prestatie opgenomen. Bij 12 van deze projecten ligt de verantwoordelijkheid overwegend bij marktpartijen. De oranje stoplichten van de projecten die tot deze groep horen worden hieronder toegelicht. Ten opzichte van de Eerste Bestuursrapportage is alleen Big Boss/Maredijk nieuw. Bij de projecten waar de gemeente de verantwoordelijkheid draagt krijgt Humanities een oranje stoplicht. In de Eerste Bestuursrapportage 2019 kreeg dit project ook een oranje stoplicht. De toelichting is geactualiseerd:

 • Big Boss / Maredijk
  Vertraging van 9 maanden door aanvragen ontheffing molenbiotoop .
 • Dieperhout
  Het deelplan ROC-locatie is met circa 3 maanden vertraagd door te late leveranties van bouwmaterialen.
 • Turkoois
  Zoals eerder gemeld in de Eerste Bestuursrapportage 2019 is vertraging opgetreden omdat partijen geen overeenstemming konden bereiken over de Nota van Uitgangspunten. Inmiddels is de Nota van Uitgangspunten vastgesteld door de Gemeenteraad. Ook is er een anterieure overeenkomst aangegaan en door het college vastgesteld. Nu wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan.
 • Humanities, onderzoek nieuwbouw Universiteit Leiden Witte Singel / Doelencomplex
  Er is vertraging in dit project opgetreden. In 2018 vond het participatietraject plaats voor de ontwikkeling van een stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan Humanities Campus. Dit werd georganiseerd middels klankbordgroepen. Dit traject is in maart 2019 afgerond. Het college heeft op 16 juni 2019 het stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan Humanities Campus, de inspraakrapporten en een plan van aanpak verwerving Doelencomplex en herhuisvesting bewoners vastgesteld. De behandeling in de raad staat gepland op 17 oktober 2019. De afgelopen maanden is er door de gemeente overleg opgestart met zowel de bewoners van het Doelencomplex als De Sleutels om gezamenlijk met de Universiteit Leiden tot een minnelijke oplossing te komen.

6C3.1 Kooiplein
Evenals in de Eerste Bestuursrapportage 2019 krijgt dit project een oranje stoplicht. De planvorming voor de deelgebieden die gelegen zijn ten noorden van en op de tunnelbak van de Willem de Zwijgerlaan in het kader van Kooiplein e.o. vindt in nauw overleg met de projectorganisatie van de Leidse Ring Noord plaats.

De invloed van de Leidse Ring Noord op dit gebied is dusdanig dat het van belang is de plannen integraal af te stemmen om te borgen dat de beoogde doelen van het project Kooiplein e.o. bereikt worden. Omdat de uitvoering Leidse Ring Noord, tracédeel t.h.v het Kooiplein, naar achteren is geschoven en het beoogd plangebied voor de Leidse Ring Noord niet meer overlapt met het projectgebied Kooiplein e.o., ontstaat er meer ruimte in de tijd om met de partners in het gebied te verkennen of de ambities uit het Beleidsakkoord 2018-2022 ‘Samen maken we de stad’ hier vorm en inhoud kunnen krijgen. Daarom ziet de planning er nu anders uit. Eind 2019 verwacht het college een projectopdracht vast te stellen. In de loop van 2021 wordt een raadsbesluit voor de gebieden rond de Willem de Zwijgerlaan, ter hoogte van het Kooiplein, voorgelegd.

6C3.2 Groenoordhallen e.o.
Gemeente en Ymere hebben besloten om niet gezamenlijk een tender in de markt te zetten, maar te verkennen of de gemeente de ontwikkelpositie kan overnemen van Ymere.

Beleidsterrein 6D Energietransitie

Doel

Prestatie

 

6D1 Klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

6D1.1 Meer energiebesparing

 

6D1.2 Meer duurzame opwekking energie

 

6D1.3 Realisatie aardgasvrije stad

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6D Energietransitie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.