2e Bestuursrapportage 2019

Het netto resultaat per Programma
(- = voordeel)

Onderstaand is opgenomen een samenvattend overzicht van de resultaten per programma.
Voor een specificatie verwijzen we graag naar de toelichting per programma.

Resultaat per programma inclusief reservemutaties exclusief budgetoverhevelingen

Prg

Naam

2019

2020

2021

2022

1

Bestuur en dienstverlening

161

-

-

-

2

Veiligheid

-

-

-

-

3

Economie en toerisme

-

-

-

-

4

Bereikbaarheid

-

-

-

-

5

Omgevingskwaliteit

307

-

-

-

6

Stedelijke ontwikkeling

75

-

-

-

7

Jeugd en onderwijs

-

-

-

-

8

Sport, cultuur en recreatie

110

-

-

-

9

Welzijn en zorg

-

-

-

-

10

Werk en inkomen

-1.000

-

-

-

AD

Algemene dekkingsmiddelen

1.200

-

-

-

Overhead

Overhead, Vpb en onvoorzien

1.362

-

-

-

 

Resultaat te verrekenen met concernreserve

2.215

-

-

-

Resultaat per programma exclusief reservemutaties en budgetoverhevelingen

Prg

Naam

2019

2020

2021

2022

1

Bestuur en dienstverlening

161

-

-

-

2

Veiligheid

-

-

-

-

3

Economie en toerisme

-

-

-

-

4

Bereikbaarheid

-

11

11

11

5

Omgevingskwaliteit

347

-

-

-

6

Stedelijke ontwikkeling

-884

-150

-

-

7

Jeugd en onderwijs

-

-

-

-

8

Sport, cultuur en recreatie

110

-

-

-

9

Welzijn en zorg

-1.587

-

-

-

10

Werk en inkomen

-1.000

-

-

-

AD

Algemene dekkingsmiddelen

-2.039

-

-

-

Overhead

Overhead, Vpb en onvoorzien

1.362

-

-

-

 

Resultaat voor mutaties in reserves

-3.530

-140

11

11

 

Mutaties in reserves

5.746

140

-11

-11

 

Resultaat te verrekenen met concernreserve

2.215

-

-

-

In de tabel hieronder worden de budgetoverhevelingen per programma getoond, waarbij reservemutaties als totaalregel onderaan het overzicht worden getoond.

Budgetoverheveling per programma

Prg

Naam

2019

2020

2021

2022

1

Bestuur en dienstverlening

-

-

-

-

2

Veiligheid

-

-

-

-

3

Economie en toerisme

-

-

-

-

4

Bereikbaarheid

-

-

-

-

5

Omgevingskwaliteit

-

-

-

-

6

Stedelijke ontwikkeling

-

-

-

-

7

Jeugd en onderwijs

-

-

-

-

8

Sport, cultuur en recreatie

-

-

-

-

9

Welzijn en zorg

-

-

-

-

10

Werk en inkomen

-

-

-

-

AD

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

Overhead

Overhead, Vpb en onvoorzien

-118

58

20

20

 

Totaal budgetoverheveling (excl. reserves)

-118

58

20

20

 

Over te hevelen mutaties in reserves

-

-

-

-

 

Resultaat te verrekenen met reserve budgetoverheveling

-118

58

20

20

Hieronder een uiteenzetting van de verrekeningen met de reserves (specificatie van het onderdeel reserves uit de begrotingswijziging zoals opgenomen in het Raadsbesluit. (+ = verhoging van de reserve / - = verlaging aan de reserve)

Reserve

nr

Onderwerp

Storting/onttrekking

2019

2020

2021

2022

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Par BV

Projectvoorstel In Control

Onttrekking

-95.000

-

-

-

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Par BV

Vervanging teammanager documenten ivm VRIS

Onttrekking

-90.000

-

-

-

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Par BV

VRIS transitiekosten en de organisatieontwikkelingskosten

Onttrekking

-144.762

-57.169

-

-

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Par BV

SP71 advisering P2P Proquro

Onttrekking

-50.000

   

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Par BV

Stresstest Deloitte

Onttrekking

-15.000

-

-

-

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Par BV

ICT deelprojectleider Het Leidse Werken

Onttrekking

-130.000

-

-

-

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Par BV

Projectleider Het Leidse Werken

Onttrekking

-140.000

-

-

-

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Par BV

Verbetertraject projectbureau

Onttrekking

-150.000

-

-

-

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Par BV

Proef met tablets

Onttrekking

-25.480

-

-

-

Concernreserve

n.v.t.

Resultaat 2de berap

Onttrekking

-2.215.220

-

-

-

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges

06.02

Bouwleges

Storting

1.000.000

-

-

-

Reserve afschrijvingen investeringen

T19

Reserve AI afgesloten kredieten 2018

Storting

4.920

-

-

-

Reserve afschrijvingen investeringen

T29

Haagwegkwartier - Noordelijke sportvelden

Storting

475.000

-

-

-

Reserve afschrijvingen investeringen

T29

Haagwegkwartier - Noordelijke sportvelden

Onttrekking

-

-11.875

-11.875

-11.875

Reserve afschrijvingen investeringen

R32

Wijziging renteomslagpercentage 2019

Onttrekking

367

-

-

-

Reserve bedrijfsvoering plankosten

AD.01

Krediet plankosten

Onttrekking

-66.625

-

-

-

Reserve bereikbaarheidsprojecten

T26

Fietsenstalling Herenstraat

Onttrekking

-50.000

-

-

-

Reserve budgetoverheveling

OH.07

Verhuizing naar level

Storting

37.500

-

-

-

Reserve budgetoverheveling

OH.07

Verhuizing naar level

Onttrekking

-

-37.500

-

-

Reserve budgetoverheveling

OH.09

Verhuizing publiekszaken

Storting

80.000

-

-

-

Reserve budgetoverheveling

OH.09

Verhuizing publiekszaken

Onttrekking

-

-20.000

-20.000

-20.000

Reserve duurzaamheidsfondsen

T14

Correctie duurzaamheid

Storting

136.821

-

-

-

Reserve duurzame verstedelijking

04.01

Krediet fietsroute Zoeterwoudseweg

Storting

-

-10.850

-10.772

-10.695

Reserve duurzame verstedelijking

05.01

Communicatiestrategie klimaatadaptatie

Onttrekking

-40.000

-

-

-

Reserve duurzame verstedelijking

T14

Correctie duurzaamheid

Storting

192.923

-

-

-

Reserve grondexploitaties

06.03

Anterieure overeenkomst Ypenburgbocht

Storting

92.400

-

-

-

Reserve grondexploitaties

06.04

Krediet project STEO YNS (De Geus)

Onttrekking

-

-350.000

-

-

Reserve grondexploitaties

06.04

Krediet project STEO YNS (De Geus)

Storting

-

350.000

-

-

Reserve grondexploitaties

06.05

Krediet plankosten Ananasweg

Onttrekking

-193.000

-

-

-

Reserve grondexploitaties

06.07

Planvorming Diamantplein e.o.

Onttrekking

-50.000

-

-

-

Reserve grondexploitaties

06.08

Exploitatiebijdrage ID College Vijfmeilaan

Storting

40.000

-

-

-

Reserve grondexploitaties

06.09

Reserveringsvergoeding Monuta

Storting

70.000

-

-

-

Reserve herontwikkeling Stationsgebied e.o.

06.04

Krediet project STEO YNS (De Geus)

Storting

-

150.397

-

-

Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel

AD.04

Financiering

Storting

1.741

-

-

-

Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel

R32

Wijziging renteomslagpercentage 2019

Storting

-12.573

-

-

-

Reserve herstructurering woongebieden Portaal

AD.04

Financiering

Storting

-31.267

-

-

-

Reserve herstructurering woongebieden Portaal

R32

Wijziging renteomslagpercentage 2019

Storting

-21

-

-

-

Reserve herstructurering woongebieden SvZ&V

AD.04

Financiering

Storting

-7.541

-

-

-

Reserve herstructurering woongebieden SvZ&V

R32

Wijziging renteomslagpercentage 2019

Storting

-54

-

-

-

Reserve parkeren

T25

Herijking baten en lasten parkeerexploitatie

Onttrekking

24.960

-

-

-

Reserve parkeren

T32

Wijziging renteomslagpercentage 2019

Onttrekking

359.162

-

-

-

Reserve sociaal domein

09.01

WMO Maatwerkvoorzieningen

Onttrekking

1.587.000

-

-

-

Reserve sociaal domein

AD.05

Algemene uitkering (Taakmutaties)

Storting

-1.010.000

-

-

-

Reserve sociaal domein

AD.05

Algemene uitkering (Taakmutaties)

Onttrekking

4.352.894

-

-

-

Eindtotaal

   

3.939.145

13.003

-42.647

-42.570