2e Bestuursrapportage 2019

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:

Onderzoekskosten brandwerendheid Stationspleintunnel

De Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels stelt eisen aan de veiligheid en daarmee de brandwerendheid van tunnels. Er zijn nieuwe landelijke ontwikkelingen op het gebied van brandwerendheid van tunnels, ook is er landelijk veel meer aandacht gekomen (Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten met tunnels) voor brandwerendheid van toegepaste bouwmaterialen, met name beton. Dit betekent dat het voor de Stationspleintunnel noodzakelijk is om het gedrag van het toegepaste beton bij brand nader te onderzoeken. De kosten voor dit onderzoek bedragen € 100.000.

Beheren openbaar groen

Als gevolg van een juridische procedure rondom de aanbesteding van onderhoud groen was het nodig tijdelijke opdrachten (hogere tarieven dan in contracten) te verstrekken om werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren. Zowel de juridische kosten als de meerkosten van deze tijdelijke opdrachten resulteren in een nadeel van € 84.000.

Afvalstromen milieustraat

Op 31 oktober 2019 loopt de huidige overeenkomst voor het verwerken van afvalstromen van de milieustraat af. In de afgelopen vijf jaar waren de kosten voor afvalverwerking relatief laag (als gevolg van de laagconjunctuur), waardoor structureel een voordeel van bijna 3 miljoen is gerealiseerd en toegevoegd aan de algemene middelen. Inmiddels is de nieuwe aanbesteding in de fase van gunning terecht gekomen en is duidelijk geworden dat de prijzen structureel ongunstig uitvallen (een structureel nadeel van 0,7 miljoen vanaf 2020). Het nadeel voor 2019 bedraagt 123.000. De huidige hoogconjunctuur en de afvalcrisis bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam hebben tot een oververhitte verbrandingsmarkt geleid en daarmee tot het tegenvallende aanbestedingsresultaat.

Budgetneutrale wijzigingen:

Krediet Stationspleintunnel

De Stationspleintunnel moet voldoen aan de Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels. Uit de laatste hiervoor uitgevoerde QRA-analyse (Kwantitatieve Risico Analyse) volgt dat de gemeente met het afsluiten van de tunnel door de politie (in geval een calamiteit) onvoldoende voldoen aan de eisen die de wet stelt. Hiervoor is het nodig om slagbomen aan de ingangen van de tunnel te plaatsen. Voorgesteld wordt om een een krediet van € 225.000 beschikbaar te stellen en de kapitaallasten van € 24.750 te dekken uit de stelpost kapitaallasten.

Communicatiestrategie klimaatadaptatie
De opgave ‘Klimaatadaptatie, vergroening en vergroting biodiversiteit’ wordt in 2019 uitgewerkt in concrete maatregelen en een plan van aanpak voor 2020 en verder. Voor de coördinatie en afstemming is een trekker aangewezen. In het Financieel Perspectief Duurzame Stad is voor 2019 een bedrag van € 40.000 opgenomen voor een communicatieaanpak. Voorgesteld wordt om dit bedrag in de exploitatie te ramen en te dekken door een onttrekking aan de reserve Duurzame Stad.

Budgetoverhevelingen:

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.

Overige ontwikkelingen:
Niet van toepassing.