2e Bestuursrapportage 2019

Omgevingskwaliteit

Programmanummer

 

5

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Werk, Inkomen, Economie & Cultuur

De missie van het programma Omgevingskwaliteit luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

De klimaatstresstest die elke gemeente in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moet uitvoeren is inmiddels afgerond. Hiermee zijn de mogelijke kwetsbaarheden als gevolg van klimaatontwikkeling (hevige buien, hitte en droogte) voor Leiden inzichtelijk gemaakt.

De Groene kansenkaart is vastgesteld. Met de Groene Kansenkaart zet het stadsbestuur een belangrijke stap in de ambities voor het vergroenen van Leiden. De Groene kansenkaart toont de vergroeningskansen die wij als gemeente zien voor de vergroening van Leiden voor de komende jaren, wordt ook gebruikt voor afstemming met groene stadspartners, bewonersvertegenwoordiging en ontwikkelaars en vormt de basis voor de vergroeningsagenda de komende jaren.

Een positieve ontwikkeling is dat opnieuw, net als in 2017, uit de stads- en wijkenquête 2019 blijkt dat de mate waarin bewoners overlast ervaren van drijfvuil, onkruid, hondenpoep en zwerfvuil is afgenomen. Ook het gemiddeld rapportcijfer voor het onderhoud van de openbare ruimte is opnieuw gestegen van een van 6,9 in 2015 naar 7,0 in 2017 en een 7,1 in 2019.

Een ontwikkeling waarin processen en beschikbare data (big data) steeds belangrijker worden; de data over de vullingsgraad van de ondergrondse containers is bijvoorbeeld geanalyseerd en op basis daarvan worden de routes geoptimaliseerd ook worden de meldingen openbare ruimte met medewerkers besproken en kruisverbanden gelegd om na te gaan hoe we het de volgende keer beter kunnen doen.

Samen aan de slag 2.0 is bestuurlijk vastgesteld, dit is het vervolg op Ruimte voor de stad. De bekendheid van Samen aan de slag 2.0 en de mogelijkheden voor aanpassingen van de directe woonomgeving bij bewoners groeit gestaag. Het aanleggen van geveltuinen het realiseren van andere bewonersinitiatieven en het adopteren van een stukje openbare ruimte (met name boomspiegels) is inmiddels een groot succes; ruim 1.400 initiatieven en gemiddeld komen hier 10 per week bij.

Doelenbomen

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

 

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

 

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

 

5A1.3 Beheren openbare ruimte

 

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

 

5A1.5 Beheren contracten buitenreclame

 

5A1.6 Handhaven gebruik openbare ruimte

 

5A1.7 Werken voor derden cluster beheer

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

5A1.3 Beheren openbare ruimte

De Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels stelt eisen aan de veiligheid en daarmee de brandwerendheid van tunnels. In verband hiermee zijn maatregelen voor de Stationspleintunnel nodig (zie paragraaf toelichting afwijkingen). De geplande investeringen in het beheer van wegen hebben een vertraging opgelopen. Dit komt doordat we de beheerprojecten nu integraal oppakken tezamen met herontwikkelings-trajecten en mobiliteitsprojecten. Ook sluiten we in de planning van de beheerprojecten aan op de lopende projecten van energietransitie en klimaatadaptatie. De geplande vervanging van de bewegwijzering is vertraagd, vooral voor wat betreft de fietsbewegwijzering, door aanpassing van eisen aan de vormgeving. Aangezien de uitvoering binnen de overige tien domeinen in deze prestatie volgens plan verloopt, krijgt de prestatie een groen stoplicht.

5A1.5 Beheren contracten buitenreclame

Het jaar 2020 wordt een overgangsjaar voor wat betreft de concessie buitenreclame voor bushokjes en vrijstaande reclamevitrines en grote 8m² billboards, aangezien het huidige contract tot half januari 2020 loopt. Met betrekking tot de concessie voor de buitenreclame exploitatie van bushokjes en vrijstaande reclamevitrines dient rekening gehouden te worden met een transitieperiode van circa zes maanden waarin de gemeente minder inkomsten zal ontvangen. De reden hiervoor is dat de nieuwe exploitant tijd nodig zal hebben om al het nieuwe buitenreclamemeubilair op straat te plaatsen (frictiekosten). Daarnaast is nog onduidelijk of er in 2020 nieuwe 6 à 8 m² digitale billboards aanbesteed zullen gaan worden.

Beleidsterrein 5B Openbaar water en klimaatadaptatie

Doel

Prestatie

 

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Klimaatadaptatie ontwikkelen beleid waterkwaliteit

 

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

 

5B2 Stimuleren van een doelmatig gebruik van het openbaar water

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

 

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

 

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

 

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

 

Toelichting doelenboom beleidsterrein 5B Openbaar water

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

Een deel van deze prestatie loopt op schema, een ander deel loopt niet helemaal op schema of is nog niet gestart. Het proces rond de historische haven was niet in 2018 afgerond en loopt derhalve nog en mogelijk door tot in 2020. In de passantenhaven is gewerkt aan het verbeteren van diverse voorzieningen, echter de functie van Havenmeester is nog niet ingevuld omdat er nader moet worden onderzocht hoe deze het beste in te vullen is. Door prioriteit te geven aan het implementeren van de in 2018 vastgestelde Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening is nog niet gestart met de onderwerpen woonschepen en Vaarwegverordening. Deze twee onderwerpen worden derhalve in 2020 opgestart.

Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit

Doel

Prestatie

 

5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

 

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

 

5C1.3 Beheren openbaar groen

 

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

 

5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

 

5C2.2 Aanleggen Singelpark

 

5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5C Openbaar groen

5C2.5 Aanleggen Singelpark

De aanleg van de Singelparkbruggen is vertraagd als gevolg van het faillissement van de staalproducent. De start staat nu gepland voor najaar 2019 en wordt afgerond in 2020. De herinrichting van het Blekerspark is vertraagd als gevolg van te hoog uitgevallen uitvoeringskosten door de hoogconjunctuur. In de Eerste Bestuursrapportage is het beschikbare budget bijgesteld. De uitvoeringsbesluiten voor het Laken- en Ankerpark zijn vertraagd als gevolg van extra participatie.

Beleidsterrein 5D Milieu en duurzaamheid

Doel

Prestatie

 

5D1 Werken aan een klimaatneutrale en klimaatingerichte stad

5D1.1 Milieubeheer algemeen

 

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

 

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

 

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.