2e Bestuursrapportage 2019

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Krediet huisvesting statushouders
Voorgesteld wordt de dekking van het krediet Huisvesting vergunninghouders (verplaatsing van de 16 woningen aan de Sumatrastraat), zoals bij de Eerste Bestuursrapportage 2019 beschikbaar is gesteld, aan te passen door de bijdrage uit de voorziening huisvesting statushouders met 12.339 te verlagen en dit bedrag in plaats daarvan te dekken door een bijdrage uit de exploitatie.

WMO Maatwerkvoorzieningen
De stijging van het aantal gebruikers groepsbegeleiding is ver achtergebleven bij de prognose die opgenomen is in de Eerste Bestuursrapportage 2019. Dat levert een incidenteel voordeel op van 787.000. De bijgestelde prognose is structureel al verwerkt in de begroting. De opbrengst aan eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp en begeleiding valt 300.000 hoger uit en er is een positief afwikkelingsverschil van 200.000 uit 2018 inzake huishoudelijke hulp en begeleiding. Er ontstaat een onderschrijding op het budget voor financiële tegemoetkoming chronisch zieken van 100.000. De afrekening van de subsidie aan de SWT Leiden over 2018 heeft geleid tot een voordeel van 200.000.
Het totale voordeel van in totaal 1.587.000 wordt gedoteerd aan de reserve Sociaal Domein.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.