2e Bestuursrapportage 2019

Maatschappelijke ondersteuning

Programmanummer

 

9

Commissie

 

Onderwijs en Samenleving

Portefeuille(s)

 

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

De missie van het programma Maatschappelijke ondersteuning luidt:
De gemeente Leiden wil een stad zijn waarin alle mensen, inclusief die met een zorgbehoefte, actief kunnen participeren en zelf de regie in handen hebben bij de wijze waarop hun zorgbehoefte wordt vervuld. Het gemeentelijke beleid is gericht op het activeren van mensen om hen in staat te stellen zelf deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast organiseren we een vangnet voor de ondersteuning van zeer kwetsbare burgers die onvoldoende in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage
De uitvoering van de afgesproken prestaties om de doelen te bereiken loopt in grote lijnen conform planning. Het voorkomen van dakloosheid blijft moeilijk, vanwege de complexiteit van de problemen en de neiging om zorg te mijden bij een deel van de doelgroep. De instroom blijft onverminderd hoog, ondanks de inspanningen om dit te voorkomen.

Leiden heeft onvoldoende huisvestingsmogelijkheden voor Leidenaren die kunnen uitstromen uit de maatschappelijke opvang. Dit betreft zowel alleenstaanden, gezinnen als jongeren.

Doelenbomen

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Doel

Prestatie

 

9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.1 Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

 

9A1.2 Doen organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

 

9A1.3 Doen bevorderen van cliëntbetrokkenheid en publieksparticipatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

 

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie9A1.1 Doen organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

Op 3 juni 2019 heeft het college de notitie ‘Op weg naar de toekomstige Sterke Sociale Basis’ vastgesteld. In deze notitie beschrijven we de belangrijkste inzichten uit de analysefase en is op basis daarvan de toekomstige werkwijze uitgewerkt.


Om meer te kunnen sturen op de opgave in wijken en versnippering te voorkomen, gaat de gemeente werken met een themagerichte benadering voor het professionele welzijnswerk. Er zijn drie thema’s benoemd, die samen met samenwerkingspartners zijn opgesteld: Opgroeien, Samen Meedoen en Basiskracht. Elk thema bestaat uit een verzameling van activiteiten of inspanningen die bijdragen aan beleidsdoelen van de gemeente. Vrijwilligersorganisaties kunnen gewoon subsidie aanvragen zoals ze gewend waren, maar daarbij wordt wel gevraagd om aan te sluiten bij de drie genoemde thema’s.

Beleidsterrein 9B Preventie

Doel

Prestatie

 

9B1 Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk
 

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning

 

9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen
 

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

 

9B2.2 Uitvoeren van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9B PreventieEr zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Beleidsterrein 9C Ondersteuning

Doel

Prestatie

 

9C1 Integraal zorg en ondersteuning op maat
 

9C1.1 Organiseren toegang zorg en welzijn door middel van sociale wijkteams

 

9C2 Mensen met een beperking zijn in staat zelfstandig te leven

9C2.1 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van algemene Wmo-voorzieningen

 

9C2.2 Organiseren van een samenhangend en passend aanbod van maatwerk Wmo-voorzieningen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9C OndersteuningEr zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

Doel

Prestatie

 

9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid

 

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood

 

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

 

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

 

9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen

 
 

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

Conform het in de regio vastgestelde Beleidskader Maatschappelijke zorg (RV 16.0106) worden er in de regio vorderingen gemaakt in het realiseren van diverse vormen van wonen met zorg/begeleiding. Desalniettemin moet er nog veel gebeuren op weg naar de decentralisatie van de maatschappelijke zorg per 2021, te meer daar het veel tijd en moeite kost om dergelijke woonruimte te realiseren. Voor specifieke groepen als zwerfjongeren en voor mensen met dubbeldiagnose problematiek is er momenteel een groot tekort aan kleinschalige (beschermde) woonvormen. Door schaarste aan betaalbare sociale huurwoningen is daarnaast gebrek aan uitstroommogelijkheden. Met betrekking tot statushouders verwachten we, samen met de Leidse woningcorporaties, de volledige huisvestingstaakstelling te realiseren. We zijn hierbij wel afhankelijk van externe factoren, zoals de verhouding tussen de vraag naar en het aanbod van passende huisvesting voor statushouders.

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

De taak beschermd wonen wordt conform vastgesteld beleid en binnen de beschikbare financiële kaders uitgevoerd. Tegelijkertijd is er sprake van een oplopende wachtlijst. Deze wachtlijst heeft de volle aandacht en er wordt op verschillende manieren inzet gepleegd om de wachtlijst te verkorten. Enerzijds door de realisatie van nieuwe woon-zorg vormen, anderzijds middels pilots gericht op het versterken van de ambulante ondersteuningsstructuur.