2e Bestuursrapportage 2019

Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Doel

Prestatie

 

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

 

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

 

Toelichting doelenboom

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering
Deze prestatie bestaat uit 9 verschillende onderdelen. De meeste onderdelen krijgen een groen stoplicht. De andere worden hierna toegelicht.

Bedrijventerreinen
Onderdeel regionale bedrijventerreinenstrategie krijgt een oranje stoplicht. In de begroting was opgenomen dat de regionale bedrijventerreinenstrategie 071 in 2019 zou worden afgerond. Het blijkt een complex onderwerp. De aangepaste planning is, zoals eerder ook bestuurlijk aangegeven in de raadscommissie, dat raadsleden en ondernemers in de tweede helft van 2019 tijdens informele bijeenkomsten worden gehoord over en betrokken bij de conceptstrategie. De eerste vaststelling door het college van de conceptstrategie staat voor 2019 gepland.

Horeca-visie
De tussenevaluatie van de Horecavisie (incl. Hotelbeleid) krijgt een oranje stoplicht. Met de tussenevaluatie is in 2019 gestart, maar heeft voor de bestuurlijke besluitvorming een doorloop tot en met februari 2020.

Schaarse vergunningen
Dit onderdeel krijgt een oranje stoplicht. Vergunningen die in aantal (beleidsmatig) of op grond van natuurlijke schaarste worden beperkt, mogen als gevolg van de Dienstenrichtlijn en jurisprudentie in beginsel niet voor onbepaalde tijd worden uitgegeven. Het College staat op het standpunt dat ontwikkelingen op het gebied van schaarse vergunningen worden gevolgd en aan de hand daarvan actie wordt ondernomen. We houden zoveel mogelijk rekening hiermee, maar er komt geen nieuw of aangepast beleid.

Beleidsterrein 3B Facilteren en stimuleren van ondernemen

Doel

Prestatie

 

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden 

 

3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

 

3B2  Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Beleidsterrein 3C Marketing en promotie

Doel

Prestatie

 

3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

 

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad

 

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3C Marketing en promotie

3C1.1. Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid
Onderdeel van deze prestatie zijn de voorgenomen activiteiten met betrekking tot de passantenhaven. Een deel van de activiteiten is uitgevoerd (o.m. aankleding douche- en toiletgebouw), maar de invoering van een havenmeester is in voorbereiding en wordt vermoedelijk niet in 2019 afgerond. Dit is de reden dat we hier een oranje stoplicht opnemen.

Beleidsterrein 3D Circulaire economie

Doel

Prestatie

 

3D1 Een economie waar materialen afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen, efficient worden gebruikt, focus verschuift van bezit naar gebruik en nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan gerelateerd aan reparatie en recycling.

3D1.1 Transitie naar circulaire bouw, infrastructuur en gebiedsontwikkeling

 

3D1.2 Van afval naar materiaalstromen

 

3D1.3 Maatschappelijk verantwoord inkopen

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3D Circulaire Economie

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.