2e Bestuursrapportage 2019

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:

Holland Rijnland
In verband met onder andere de afrekening van het jaarresultaat van 2018 is er een meevaller te verwachten van € 98.000. Dit wordt primair veroorzaakt doordat de gemeente Leiden profiteert van de bonus malus regeling zoals afgesproken bij de reorganisatie in verband met Kracht15#. Leiden heeft in het kader van deze regeling een medewerker van Holland Rijnland in dienst genomen.

Papieren archief
De veranderende huisvesting, de staat van de huidige archiefruimten, het belang van opschoning van (centraal en decentraal) papieren archief en de ambitie van de gemeente Leiden om digitaal te gaan werken hebben geresulteerd in het project ‘Opgeruimd over’. In samenwerking met twee leveranciers verrichten wij de komende jaren de werkzaamheden die bijdragen aan bovengenoemde doelstellingen (Het Leidse Werken). Het zwaartepunt van de dienstverlening ligt in de eerste twee jaar (2019 en 2020) waar circa 1.200 strekkende meter papieren archief wordt onttrokken en verwerkt. De jaren daarna ligt het accent op het opslaan van circa 2.000 strekkende meter papieren archief en het verzorgen van opvragingen. In 2019 (een bedrag van € 258.915) en 2020 ontstaat er daardoor een incidenteel nadeel, vanaf 2021 wordt een voordeel verwacht. Over de gehele periode van het project (2019 t/m 2024) is het saldo in ieder geval budgetneutraal. Het voordeel voor de periode 2021-2024 zal worden aangemeld bij Kaderbrief 2021.

Budgetneutrale wijzigingen:

Opbrengst dwangbevelen
Voorheen werden door de BSGR de inkomsten dwangbevelen verrekend met de totale inkomsten van de gemeentelijke belastingen. Vanaf 2018 worden deze inkomsten apart verrekend en inzichtelijk gemaakt. Deze gewijzigde methode is echter nog niet in de ramingen verwerkt. De baten (opbrensten aanmaningen en dwangbevelen) en lasten voor kwijtscheldingen worden nu budgetneutraal met een bedrag van 100.000 opgehoogd.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.