2e Bestuursrapportage 2019

Beleidsterrein 1A Bestuur

Doel

Prestatie

 

1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus

 

1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad

 

1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant

 

1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college

 

1A2.2 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid

 

1A2.3 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschappen, Rijk en Europa

 

1A2.4 Strategische beleidsadvisering en onderzoek

 

1A2.5 Adviseren van bestuur over communicatie

 

1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden

1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden

 

1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1A Bestuur

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Beleidsterrein 1B Dienstverlening

Doel

Prestatie

 

1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening

1B1.1 Leveren van alle producten en diensten op het gebied van burgerzaken (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken, etc.)

 

1B1.2 Zorgen voor persoonlijke, betrouwbare, toegankelijke en efficiënte dienstverlening via minimaal de belangrijkste 5 kanalen die de burger van ons verwacht en die voldoen aan de moderne standaarden

 

1B1.3 Op orde houden basisregistraties (BRP, BAG, BGT)

 

1B1.4 Beantwoorden van eerstelijns vragen, verstrekken van infromatie en leveren van eerstelijns producten

 

1B1.5 Omzetten papieren archieven in digitale archieven naar de moderne standaarden

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1B Dienstverlening

1B1.2 Zorgen voor persoonlijke, betrouwbare, toegankelijke en efficiënte dienstverlening via minimaal de belangrijkste 5 kanalen die de burger van ons verwacht en die voldoen aan de moderne standaarden

De klanttevredenheid over de dienstverlening voor het digitale kanaal is de afgelopen jaren gedaald tot een onvoldoende. Sinds de vorige rapportage heeft er nog geen vergelijkbare meting (over een heel jaar) plaatsgevonden naar de klanttevredenheid. Wel laat de meting over het eerste half jaar voor het digitale kanaal voor het eerst een lichte stijging zien, dus dat stemt optimistisch. De meting over het hele jaar is begin 2020 bekend.

Er is echter blijvende aandacht nodig om het gewenste niveau te halen. Zo moeten volgens de EU richtlijn alle overheidswebsites in september 2020 volledig toegankelijk zijn. Met toegankelijk bedoelen we o.a. dat de informatie ook voor mensen met een beperking bruikbaar is. Hiervoor liggen we momenteel nog niet volledig op koers. In 2019 zijn vanuit de eigen budgetten extra middelen beschikbaar gesteld om de eerste stappen te zetten naar deze toegankelijkheidseisen en het verbeteren van de klanttevredenheid, maar hiervoor zijn de komende jaren meer investeringen nodig. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld bij Kaderbrief 2020.