2e Bestuursrapportage 2019

Toelichting afwijkingen begroting 2019

Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:

Krediet fietsroute Zoeterwoudseweg
In de Eerste Bestuursrapportage 2019 is een bedrag van 1.350.000 beschikbaar gesteld voor het project Zoeterwoudseweg. Het benodigde bedrag is echter 1.856.000. In de Nota Herijking Fietsroutes Leiden 2013 -2020 is de route Vrijheidslaan – Zoeterwoudseweg omschreven als een ontbrekende schakel in het regionale fietsroutenetwerk. Het openbaar vervoer moet voor een ieder toegankelijk gemaakt worden. Doel van het project is enerzijds het creëren van een veilige en comfortabele fietsroute op de Vrijheidslaan (tot de Trekvliet) en Zoeterwoudseweg (tot de Tomatenstraat). Daarnaast heeft het project als doel dat de bushaltes toegankelijk worden voor mindervaliden. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met onderhoud aan de wegen en trottoirs. In deze bestuursrapportage wordt een nieuw krediet voor de fietsroute Zoeterwoudseweg aangevraagd, inclusief dekking, en vervalt de kredietaanvraag uit de Eerste Bestuursrapportage 2019 (besluitpunt 14 in het bijbehorende raadsvoorstel). Het benodigde krediet van 1.856.000 wordt gedekt door:

  • een bedrag van 400.000 uit het krediet 'aanpassingen kruisingen Herenstraat';
  • een bedrag van 960.000 uit het krediet 'Fiets op 1';
  • een provinciale subsidie van 320.000;
  • een bedrag van 176.000 uit het krediet 'investeringen wegen'.

In de Eerste Bestuursrapportage 2019 is ook een krediet van 850.000 beschikbaar gesteld voor 'Fiets op 1'-projecten uit het thema duurzame mobiliteit van het Financieel Perspectief Duurzame Stad. Aangezien een gedeelte van het krediet voor de fietsroute Zoeterwoudseweg wordt gedekt uit het krediet voor 'Fiets op 1'-projecten moet dit krediet ook worden aangepast. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet van € 540.000 beschikbaar te stellen voor maatregelen stimuleren fietsgebruik en de kapitaallasten van 18.900 te dekken door het verlagen van de dotatie aan de reserve Duurzame Stad.

Krediet fietsparkeren station Lammenschans
Voor de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken bij het station Lammenschans is een subsidie van € 239.498 toegekend. Bij de Eerste Bestuursrapportage 2019 is het krediet fietsparkeren station Lammenschans ten onrechte verhoogd met een bedrag van 267.250. Voorgesteld wordt om het krediet en de dekking van de subsidie te verlagen met een bedrag van 27.752.

Krediet project Morsstraat
Vlak na de uitvoering van het herinrichtingsproject is een boom in de straat aangereden en vervolgens gekapt, waardoor extra kosten zijn gemaakt en de afronding van het project heeft moeten wachten op de financiële afhandeling van deze schade. Als gevolg hiervan zijn de totale kosten van het project opgelopen tot 389.000. Omdat de verzekering een deel van de schade heeft vergoed zijn ook de baten 9.000 hoger dan begroot. Het projectresultaat ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet bedraagt een tekort van 13.546. Dit tekort wordt gedekt door het in het meerjareninvesteringsplan opgenomen krediet voor de Openbare ruimte projecten binnenstad.

Krediet onderzoek Rijnlandroute
Bij de Eerste Actualisatie van Programmabegroting 2019 is een krediet beschikbaar gesteld voor 'aanpassing van de riolering Lammenschansplein' (onderdeel van project Rijnlandroute). Ten onrechte is als dekking kapitaallasten opgenomen. Dit had een bijdrage uit de reserve Bereikbaarheidsprojecten moeten zijn. Uiteindelijk zal de provincie Zuid-Holland deze begeleidingskosten betalen. Voorgesteld wordt om het krediet voor de Rijnlandroute met een bedrag van 150.000 te verhogen en dit te dekken door een bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

Krediet HOV Langegracht en Oude Herengracht
Het werk aan de Oude Herengracht is bij het kaderbesluit Openbare Ruimte projecten Binnenstad (RV17.0109) toegevoegd aan het project Centrumroute. Bij dit kaderbesluit is echter geen (voorbereidings)krediet aangevraagd voor het traject naar uitvoeringsbesluit. Om onrechtmatigheid te voorkomen en om te anticiperen op de situatie dat het uitvoeringsbesluit ‘Centrumroute: Langegracht en Oude Herengracht’ niet in 2019 wordt vastgesteld is een aanvullend krediet nodig. Voorgesteld wordt om een voorbereidingskrediet van € 350.000 voor de HOV Langegracht en een voorbereidingskrediet van € 75.000 voor de Oude Herengracht (plankosten en diverse onderzoeken) beschikbaar te stellen.

Krediet reconstructie openbare ruimte LBSP

De werkzaamheden aan de Niels Bohrweg, Zernikedreef en Einsteinweg zullen worden uitgevoerd als onderdeel van het project LBSP (reconstructie openbare ruimte). Voorgesteld wordt de drie afzonderlijke kredieten (een totaalbedrag van € 578.404) toe te voegen aan het bestaande krediet voor het project LBSP.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.